Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1117-1118
2
88%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 8 1111-1114
3
88%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 8 374-378
4
88%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 2 205--215
PL Zbadano węgle aktywne otrzymane ze stałej pozostałości po szybkiej pirolizie biomasy celulozy (C) i trocin (T) oraz ich mieszanek z polimerami syntetycznymi: celulozy/polistyrenu (3:1) (CPS), celulozy/polipropylenu (3:1)(CPP) oraz trocin/polistyrenu (3:1) (TPS) i trocin/polipropylenu (3:1) (TPP). Wę[...]
EN The activated carbons (ACs) were produced from solid residue of cellulose and synthetic polymer co-pyrolysis and sawdust and polymer co-pyrolysis. The solid residues of a mixture of cellulose/polystyrene (3:1) (CPS), sawdust/polystyrene (3:1) (TPS), cellulose/polypropylene (3:1) (CPP), sawdust/polyp[...]
5
88%
Optica Applicata
2019 Vol. 49, nr 3 427--436
EN Sensitivity of dyes on the base of 4-valence tin complexes to the composition of environment was researched. It has been found out that such dyes by themselves keep stability and inactivity to the composition of atmosphere. However, the photoluminescence properties of the nanostructures on their bas[...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1023-1042
PL Postępujący rozwój przemysłu nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem ścieków o złożonym składzie chemicznym, często charakteryzujących się obecnością substancji niebezpiecznych. Oczyszczanie tych ścieków, pomimo dostępności szeregu metod licznych, chemicznych i biologicznych, stanowi wciąż istotny p[...]
EN The paper discusses the efficiency of activated carbon used for removal of two dyes - crystal violet and phenol red - in aqueous solution by oxidation with hydrogen peroxide. The tests were conducted using four different activated carbons: two fresh carbons (WDex and WG-12), one used carbon (F-200S)[...]
7
75%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 1 31-45
PL W artykule omówiono znane wyniki badań nad zawartością polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów w barwnikach i wyrobach włókienniczych. Wskazano, że niektóre barwniki i pigmenty dioksazynowe, w szczególności oparte o o-chloranil, aryloaminochinonowe, antrachinonowe i ftal[...]
EN The published in literature results of investigations on polychlorinated-dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans contents in dyes and textiles has been described. It has been pointed out that some dioxazine dyes and pigments (based on o-chloranil), and also arylaminoquinone, atraquinone [...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 9 1212-1213
9
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
1998 Z. 248 3-71
PL Opracowano syntezę i zbadano właściwości użytkowe heterocyklicznych barwników azowych i żelazowokompleksowych azowych i formazanowych barwników typu 1:2. Pierwszą grupę stanowią, wywodzące się z 3-amino-5-nitro-(2,1)-benzizotiazolu, błękitne barwniki zawiesinowe do barwienia poliestru, w których jak[...]
EN Heterocyclic disperse azo dyes derived from 3-amino-5-nitro-(2,1)-benzisothiazole containing alkyl esters of N-benzyl-N-phenyl-β-alanine as coupling components and 1:2 iron complexed azo and formazan dyes useful for polyester and wool and polyamide, respectively, were synthesized and evaluated in te[...]
10
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Wykorzystując planowanie za pomocą całkowitego eksperymentu czynnikowego, badano elektrochemiczne utlenianie barwnika fiolet kwasowy R. Badano wpływ na ten proces trzech czynników: ładunku elektrycznego, temperatury i gęstości prądu. Na podstawie równań uzyskanych dla tych parametrów reakcji obliczo[...]
EN During production of azo dyes and the dyeing process large amounts of wastewaters containing compounds of intensive colour and toxicity are formed and subsequently discharged to water environment. Factorial experiment enables including all factors existing on the chosen levels of examination. The in[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 211--212
PL Przedstawione badania miały na celu porównanie procesu wielokrotnej biotransformacji wybranego związku aromatycznego w barwny produkt o potencjalnym zastosowaniu jako barwnik tekstylny, z zastosowaniem lakazy grzybowej, unieruchomionej na nośnikach porowatych. Spośród szeregu badanych nośników wyłon[...]
EN The aim of presented studies was a comparison of efficiency of selected aromatic compounds biotransformation into colour compounds, which potentially may be used as textile dyes, applying fungal laccase immobilized on porous carriers as biocatalyst. A carrier showing the best results of enzyme immob[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 6 711-714
13
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1083-1087
14
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2563--2572
EN Technical activated carbons WG-12, ROW 08 Supra and F-300 have been modified using ultrasonic field. Firstly was examined the activated carbon WG-12 produced by GRYFSKAND of Hajnówka in Poland. ROW 08 Supra is granulated and refined activated carbon, which can be thermally regenerated. It is produce[...]
15
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 3 195--202
PL Ziemia to kolorowa planeta. Kolor jest nieodłączną częścią natury. Dzięki barwom świat jest piękny i wesoły. W niniejszej pracy opisano budowę chemiczną, właściwości oraz zastosowanie barwników roślinnych i zwierzęcych stosowanych w różnych okresach dziejów aż do czasów obecnych.
EN The Earth is a colourful planet. Colour is an inseparable part of the nature. Thanks to colours the world is beautiful and lively. The present paper is about the chemical structure, properties and application of vegetable and animal dyes used both in antiquity and at present.
16
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 3 331--340
PL Barwniki są związkami szeroko stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł farbiarski, tekstylny, kosmetyczny, papierniczy, skórzany, spożywczy itp. Obecność barwników w wodzie, nawet w bardzo niskich stężeniach, może negatywnie wpływać na życie organizmów w tym środowisku. Istnie[...]
EN Dyes are compounds widely applied in the different branches of industry, such as: paint, textile, cosmetic, paper, leather, food and other industries. Presence of dyes in water, even in ultralow concentrations, can negatively influence life of organisms in this environment. There are many methods of[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 971--974
PL Nanokompozyt polimerowy (K) zsyntezowano przez polikondensację rezorcyny i formaldehydu. Powierzchnia K została sfunkcjonalizowana metyloaminą. Dodatkowo czysty i modyfikowany materiał impregnowano dwuwodnym chlorkiem miedzi(II). Właściwości powierzchni nanokompozytów scharakteryzowano za pomocą nis[...]
EN A polymer-matrix nanocomposite was synthesized by polycondensation of resorcinol and CH2O, functionalized with MeNH2, modified by impregnation with CuCl22H2O, characterized by low-temp. N2 adsorption, studied for acidic and basic functional grou[...]
18
75%
Nukleonika
EN Application of radiation processing for drinking water, wastewater, and groundwater treatment is a cost effective process which may insure adequate availability of that resource worldwide. This paper summarizes the results of a Coordinated Research Project (organized by the IAEA) with participants f[...]
19
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The performance of electro-flotation with aluminum electrodes for the removal of different dyes from synthetic aqueous solutions and real wastewater was studied. Parameters affecting the electro-coagulation-flotation process, such as pH, initial dye concentration, treatment time and temperature were[...]
20
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The infl uence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last