Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dydaktyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule wskazano na konieczność nauczania podstaw techniki mikroprocesorowej przyszłych inżynierów elektryków. Przedstawiono skrócony przegląd rozwoju światowego rynku mikroprocesorów. Omówiono stan faktyczny Laboratorium Sterowników Mikroprocesorowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocła[...]
EN In the paper the necessity of microprocessor technique teaching is pointed out. The brief review of the world trends in microprocessor market is presented. The condition of Microprocessor Controllers Lab at the Faculty of Electrical Engineering is reported and the future development plan for the Lab[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 14 67-79
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 215-222
PL W artykule przedstawiono najnowszą wersję systemu SOUT, opracowaną w Zakładzie Inżynierii Ruchu Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych. SOUTWIN to system umożliwiający prace systemu SOUT w środowisku Windows. Wykorzystuje on oryginalne programy soutow[...]
EN The new version of the SOUT system has been presented in this article. It has been build in Silesian Technical University, Institute of Transport, Department of Traffic Engeneering. This system is called SOUTWIN and work in Windows operating system. SOUTWIN use the original sout programs for estimat[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1999 nr 13 101-106
PL Jedną z dominujących obecnie tendencji rozwojowych jest kompleksowa automa- tyzacja wszystkich gałęzi przemysłu. Podstawowymi urządzeniami w oparciu o które projektuje się i buduje współczesne systemy sterowania są sterowni- ki programowalne.
5
100%
Ochrona przed Korozją
2002 nr 7 188-189
PL W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami, w katedrze realizowane są[...]
EN In the Department of Anticorrosion Technology there are carried but Bachelor of Science, Master of Science and Ph. Doctor studies. Didactic offer includes two diploma specializations: Anticorrosion Protection Technology and Corrosion Engineering. Apart form the regular studies Post-Graduate Studies [...]
6
80%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 73-80
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania programu Modelica do modelowania zjawisk fizycznych w czasie kształcenia technicznego. Opisano biblioteki dostępne w pakiecie programu Modelica oraz przykładowe zastosowania tego programu.
EN This paper presents various possibilities of application of Modelica program for modeling physical phenomena in the technical education. It also describes libraries available in Modelica and gives some model application of this program.
7
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 12 111-113
PL W opracowaniu przedstawiono programy nauczania z zakresu metrologii elektrycznej, techniki sensorowej i systemów pomiarowych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W ramach poszczególnych przedmiotów zaprezentowano treści programowe dotyczące wyk[...]
EN The paper presents curriculums of electrical metrology, sensory engineering, measurement systems in Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences University of Bielsko-Biala. Presented are syllabuses of lectures, auditorium and laboratory exercises. Discuss made changes and innovations in [...]
8
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 1009--1018
EN The future of man depends on maintaining harmony with nature. To live on earth we need the right environment, the existing continuous and uninterrupted. Commonly the "environment" is defined as all environmental factors, both abiotic (so-called physical environment) and biotic (living organisms envi[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
10
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 81-87
PL Rys historyczny. Program rozwoju Wydziału i jego realizacja. Oferta dydaktyczna. Kadra dydaktyczno-naukowa. Gospodarka finansowa Wydziału i jego infrastruktura.
EN Historical outline. Program of the faculty development and its accomplishment. Didactic offer. Scientific and academic staff. Finances of the faculty and its infrastructure.
11
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
EN Digital Libraries built bz libraries of technological universities were presented. The Digital Libraries were characterized as separate bases and derivative bases of a catalogue base. Moreover resources of Digital Libraries were discussed.
12
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 19-22
PL Kształcenie słuchaczy na kierunku geotechnika i kierunkach pokrewnych ma w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytecie Technicznym (VŚB-TU) w Ostrawie bardzo długą tradycję. Od założenia, w roku 1849, kiedy to zaczęto kształcić kadry dla górnictwa - programy obejmowały zgadnienia geotechniki, zgodnie z[...]
EN Education of students at geotechnocaal and associated departments at the Higher Mining School - Technical Univesrity (VSB-TU) in Ostrava has a long lasting tradition. Since foundation in 1849, when training of mining perssonnel was started - the currciulum coverd geotechnical problems in confromity [...]
13
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 14-18
PL Integralną częścią procesu dydaktycznego w obszarze budownictwa podziemnego, realizowanego w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli, jest zapewnienie studentom, zwłaszcza ze specjalności Mosty i Budowle Podziemne, stałego kontaktu z obiektami budowanymi, remontowanymi, wzmacnianymi lub już wykonanymi. Kont[...]
EN Provision of students, especially those from the Bridges Construction and Tunnelling Faculty with a permanent contact with structures in the process of construction, renovated ones, reinforced or already completed ones is an integral part of educational process in the sphere of underground construct[...]
14
80%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 3 141-152
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 60 81-85
PL W artykule poddano analizie problemy związane z wykonaniem pierwszej pracy konstrukcyjnej przez studentów kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Poznańskiej. Na podstawie odpowiedzi zawartych w anonimowych ankietach przedstawiono główne źródła inspiracji twórczej oraz najpoważniejsze trudn[...]
EN This paper contains an analysis of problems related to the first construction project carried out by students of the faculty of Management and Marketing at Poznań University of Technology. On the basis of anonymous questionnaire answer, the main sources of creative inspiration have been presented. M[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule podjęto dyskusję na temat celów edukacyjnych i strategii nauczania modelowania symulacyjnego. Dokonano przeglądu zawartości programów kilkunastu kursów z zakresu symulacji prowadzonych na polskich uczelniach. Wnioski przedstawiono w końcowej części referatu.
17
80%
Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
2002 z. 5 25-32
PL Multimedialne techniki przekazu i odbioru informacji odgrywają coraz większą rolę w różnych formach kształcenia. Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem i oceną elektronicznego skryptu do geometrii wykreślnej. Kolejno omówiono cztery fazy tworzenia multimedialnego podręcznika, a mianow[...]
EN Educational programs based on computer techniques are becoming more and more popular and the their advantages are incontestable. The paper deals with the process of designing and creating multimedia textbook for descriptive geometry. The brief introduction to four main stages of designing process th[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Po ogólnych informacjach o Zakładzie Obrabiarek i Automatyzacji nawiązano do zagadnień dydaktycznych, w których zorganizowano laboratorium Centrum Systemów Produkcyjnych, wraz z elastycznym Systemem, odgrywa zasadniczą rolę. Większość miejsca poświęcono działalności naukowej pokazując przykłady ch[...]
EN After presenting general information about the Machine Tool and Automation Group problems of didactics are mentioned, where the Center of Production Systems, with its flexible [manufacturing] system, plays a significant role. Most of the place is devoted to the scientific activities of the Group, pr[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2000 Nr 50 41-42
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2000 Nr 50 33-39
PL W artykule przedstawiono rys historyczny Zakładu Maszyn Roboczych, funkcjonującego w strukturze Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowano również osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników tego Zakładu oraz wcześniejszego Zakładu Maszyn i Urządzeń Rol[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last