Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 325
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwutlenek węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 7 52-53
PL Dwutlenek węgla jest używany jako czynnik roboczy w sprężarkowych parowych układach chłodniczych od ponad 130 lat. Jest jedynym naturalnym czynnikiem chłodniczym o szerokim zakresie zastosowania, zarówno w chłodnictwie i klimatyzacji przemysłowej jak i komercyjnej.
2
100%
Chemik
3
100%
Nafta-Gaz
PL W pracy omówiono reakcje odwodornienia alkanów ( C2-C4 ) oraz węglowodorów alkiloaromatycznych w obecności ditlenku węgla. Przedstawiono charakterystykę stosowanych katalizatorów, warunki prowadzenia procesu oraz mechanizmy zachodzących reakcji.
EN In this paper, we review the reaction of dehydrogenation of alkanes ( C2-C4 ) and alkylaromatic hydrocarbons in the presence of carbon dioxide. The catalysts characteristic, conditions of the process and reaction mechanisms were also discussed.
4
100%
Energetyka
2006 nr 1 60-60
5
100%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 5 253-260
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej prognoz światowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, metod jego wydzielania z gazów spalinowych oraz możliwości deponowania dwutlenku w podziemnych zbiornikach i w wodach oceanów. Prognozy do 2020 r. przewidują wzrost emisji CO2 do ok. 10,4 miliardów to[...]
EN A review has been presented that refers to: (i) world projections of carbon dioxide emissions; (ii) future technologies of CO2 separation from flue gas and (iii) Sequestration into terrestrial ecosystems, underground reservoirs and oceans. According to projections, world carbon emissions in 2020 (ca[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Okolice Dusznik Zdroju charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną. Występujące tu osady górnokredowe zalegają na prekambryjskich skalach metamorficznych. Pocięte są one licznymi, krzyżującymi się uskokami, z których najważniejszym dla wystąpień wód mineralnych jest uskok Dusznik Zdroju. Dus[...]
EN The environs of the Duszniki Spa are characterized by complicated geological structure. The Upper Cretaceous sediments are settled on Precambrian metamorphic rocks. They are cut by numerous each-other crossing faults. The Duszniki Spa fault is the most important of them, because of its role in the o[...]
7
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 930--944
EN This paper presents the results of CO2 concentration in the soil air in attempt to determine the influence of exogenous and endogenous factors on the recorded measurement. The tests were conducted in the area of Szczawnica Spa(S Poland) using an equipment for continuous CO2 mea[...]
8
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł przedstawia zastosowanie CO2 jako czynnika chłodniczego niskotemperaturowego na niskim stopniu kaskadowych układów chłodniczych.
9
80%
Czysta Energia
2009 Nr 12 28-30
10
80%
Chemical and Process Engineering
PL Badano zastosowanie komercyjnych sorbentów . zeolitów do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Głównym celem badań była minimalizacja zapotrzebowania energii, dlatego adsorpcję prowadzono pod niskim ciśnieniem gazu zasilającego. Zastosowana mieszanina gazów odpowiada składem gazom emito[...]
EN The paper presents application of commercial sorbents, e.g. zeolites for capture of carbon dioxide from flue gases for low parameters of adsorption process. The main focus of the investigations was to minimize energy demand, therefore adsorption was carried out under low feed gas pressure. The appli[...]
11
80%
Czysta Energia
2008 Nr 5 42-45
12
80%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 4 173-180
PL Przedstawiono prognozy do roku 2020, dotyczące światowego zapotrzebowania na energię, przewidywanego zużycia różnych surowców energetycznych, emisji CO2 i związanego z tym ocieplenia klimatu. Emisja CO2 wynikająca ze spalania paliw kopalnych, wzrośnie do 2020 r. o 70 % w porównaniu z emisją w 1990 r[...]
EN Forecasts by 2020, referring to the worldwide energy production, fossil fuel utilization, carbon dioxide emission and averaged global temperature increase are reviewed. By 2020 the CO2 emission from fossil fuels will show 70 % increase compared with the 1990 emission; and 90-fold increase compared w[...]
13
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem niniejszego artykułu jest porównanie dwutlenku węgla z niektórymi czynnikami chłodniczymi. Wszystkie z nich można stosować w obiegach niskotemperaturowych układów kaskadowych, tzn. w zakresach temperatur występujących np.: w supermarketach, chłodniach składowych lub w zakładach przetwarzania ż[...]
14
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 1 183-197
PL Wykonano pomiary szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach N-metylodwuetanoloaminy (MDEA) w absorberze z mieszadłem typu Danckwertsa. Pomiary wykonano w temperaturze 20C, używając roztworów o stężeniu 10, 20 i 30% wag. MDEA. Szybkość obrotową mieszadła zmieniano w zakresie 40-80 rpm. Stwierdzono,[...]
EN Measurements of CO2 absorption rate into aqueous solutions of MDEA were carried out in a stirred vessel under atmospheric pressure at the temperature of 20°C. The ranges of parameters were as follows: stirrer speed 40-80 rpm; concentration of MDEA 10, 20 and 30 mass %. It was found that in experimen[...]
15
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1999 R. 16 83-93
PL W artykule przedstawiono problem zagospodarowania dwutlenku węgla wydobywanego z odwiertów Zuber w Krynicy. Przeprowadzone zostały obliczenia zużycia energii dla sprężania i skraplania CO2. Rozpatrzono wariantowe rozwiązanie polegające na sprężaniu części gazu do ciśnienia 0,7 MPa i pozostałej ilośc[...]
EN The problem of management of carbon dioxide exploited from the Zuber wells in Krynica is presented. Calculations of energy consumption during compression and liquefaction of CO2, were carried out. An alternative design is discussed based on the partial compression of a gas to the pressure of 0,7 MPa[...]
16
80%
Chemik
PL Lekkie węglowodory parafinowe, zwłaszcza metan i ditlenek węgla, mogą być - obok biomasy - tanimi źródłami węgla w syntezach organicznych. Efektywne wykorzystanie tych surowców jest dużym wyzwaniem dla technologii chemicznej, tym bardziej, że gazy te są w znacznym stopniu odpowiedzialne za efekt cie[...]
EN Light paraffin hydrocarbons, esp. methane, together with carbon dioxide can be - next to biomass - cheap sources of carbon in organic syntheses. Effective usage of these raw materials is a great challenge for chemical technology, particulary that the gases are responsible to a great deree, for the g[...]
17
80%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 3 115-119
PL W ostatnich czasach tematem niezwykle często poruszanym na łamach wielu czasopism oraz w środkach masowego przekazu jest zjawisko stopniowego ocieplania się klimatu. Porównanie średniorocznych temperatur z kilku ostatnich dziesiątków lat ze średnią długoterminową przemawia na korzyść teorii globalne[...]
EN In recent years the subject of gradual climate warming has been frequently mentioned in numerous journals and mass media. A comparison of mean annual temperatures from the last several decades with the long-term mean proves the theory of global warming. The author of the article, without questioning[...]
18
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
19
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przeprowadzono pomiary szybkości transportu masy w dwufazowym układzie dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym-etanol. Badano transport pomiędzy kroplą etanolu a dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym oraz pomiędzy pęcherzem dwutlenku węgla a etanolem. Wykorzystano interferometrię laserową jako met[...]
EN Mass transfer between ethanol and supercritical carbon dioxide in two phase system was investigated. Both an ethanol droplet in supercritical CO[2] and a CO[2] bubble in ethanol were considered. Laser interferometry was used to determine concentration profiles inside the diffusion layer. Measured co[...]
20
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2079-2088
PL Przedstawiono propozycję określenia współczynnika efektywności energetycznej (COP) pompy ciepła realizującej obieg nadkrytyczny. Zaproponowano model matematyczny umożliwiający symulację obiegu PC dla różnych wartości parametrów procesowych. Wykorzystując właściwości funkcji opisujących termodynamicz[...]
EN A cycle simulation mathematical model has been developed to optimize the coefficient of performance (COP) of transcritical carbon dioxide heat pump cycle. Optimal heat rejection pressure has been calculated and presented on phase diagram for CO[2].
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last