Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwutlenek tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 10 20-22
PL Autorzy zbadali możliwość zastosowania dwutlenku tytanu Tytanpol A11 produkowanego w ZCh "Police" do fotokatalitycznego rozkładu Czerni helaktynowej B ( Reactive Black 5) pochodzącej z Zakładu "Boruta Kolor" w Zgierzu.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 63-68
PL Przedstawiono możliwości zagospodarowania odpadów powstających w procesie produkcji dwutlenku tytanu metodą siarczanową oraz omówiono rozwiązania technologiczne wprowadzone w Zakładach Chemicznych Police S.A. Szczególną uwagę zwrócono na proces zatężania i recyrkulacji odpadowego kwasu siarkowego, j[...]
EN In the presented paper are discussed the most important elements of sulphate process improvements and are described these technological solutions which were introduced in the titanium dioxide plant of Chemical Works Police. The emphasis has been placed on the process of concentration and recircul[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 211-214
PL W niniejszej pracy przedstawiono nową metodę oczyszczania ścieków olejowych opartą na zjawisku fotokatalizy. Jako katalizatora użyto tytanianów metali. Rozwinięto nową metodę preparatyki - kalcynację mieszaniny amorficznego TiO2 z wodorotlenkami potasu (baru lub wapnia). Wykorzystano przemysłowy dwu[...]
EN Oily wastewaters are one of the major pollutants of the aquatic environment. In this work a new method for oily wastewaters purification based on photocatalysis has been developed. Various titanates were used as photocatalysts which were prepared by calcination of a mixture of KOH (BaOH)2 or Ca(OH)2[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 203-223
PL Rozwój przemysłu oraz intensyfikacja rolnictwa powodują silne zanieczyszczenie środowiska wodnego, zatem konieczne jest jego oczyszczanie. Obecnie uważa się, że najkorzystniejsze jest stosowanie wysokoefektywnych i wieloetapowych technologii między innymi mogących wykorzystywać procesy zaawansowaneg[...]
EN The development of the industry and the intensification of agriculture cause strong pollution of the environmental water. That is necessary to clean it. Application of multi-steps technologies of high-selectivity is one of the most profitable among advanced oxidation techniques (AOP). The process o[...]
5
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 1 60-63
6
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 4 52-55
7
88%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 137-141
PL Przedstawiono sposób wykorzystania odpadowego siarczanu żelaza (II), powstającego przy produkcji dwutlenku tytanu metodą siarczanową, do otrzymywania strącanych pigmentów żelazowych. Omówiono przemiany termiczne strącanych tlenków i hydroksotlenków żelaza. Badania przemian termicznych tlenków prowad[...]
EN Precipitated iron oxides and hydroxides are widely used as coloured inorganic pigments and as raw materials for the various magnetic materials production (soft and hard ferrites). The precipitated iron oxides and iron oxide pigments can be obtained using hydrated iron (II) sulphate, the by-product s[...]
8
88%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 133-136
PL Badania prowadzono na próbce siarczanu żelazawego pobranego bezpośrednio z linii produkcyjnej bieli tytanowej. Przeprowadzone badania wykazały przydatność odpadowego siarczanu żelazawego do stosowanoa go w mieszankach paszowych.
EN Methods of utilisation of waste ferrous sulfate has been desribed. One of the possible usage is adding of the prepared sulfate to the animal foods. Drying of the waste FeSO4 ˇ 7H2O from TiO2 production in ZCh 'Police' S.A. has been studied. Last process can be provided in the industrial drum dryier [...]
9
75%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 1 285--290
EN TiO2 nanocermets are obtained by RF reactive co-sputtering from mosaic targets of Au:Ti or by sequential deposition from metallic Ti and Au targets. The influence of noble metal content on the microstructure of thin film nanocermets has been studied by means of optical, structural, and electrochemic[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem pracy było otrzymanie cienkowarstwowych struktur TiO2 o właściwościach fotowoltaicznych. Warstwy wytwarzane były metodą rozpylania magnetronowego. Wyniki badań wykazały, że moc rozpylania oraz temperatura wygrzewania próbek ma decydujący wpływ na powstanie odpowiedniej struktury krystalicznej [...]
EN The aim of the study was to obtain structures of TiO2 thin films with photovoltaic properties. The layers were produced by magnetron sputtering. The influence of basic process parameters (power, frequency and duration of sputtering) on the of photovoltaic properties was investigated. The results obt[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem dwóch technik wytwarzania cienkich warstw dwutlenku tytanu wykorzystywanych, jako warstwy antyrefleksyjne, w strukturze ogniwa słonecznego. Testowano możliwość wykorzystania organicznych kompleksów tytanu do sporządzenia specjalnych past nakładany[...]
EN This paper presents the results of using two techniques to produce thin films of titanium dioxide used as an anti-reflective layers in the structure of a solar cell. We tested the possibility of using organic complexes of titanium to produce a special paste applied to the surface of the solar cell b[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca przedstawia wyniki badań poświęconych zastosowaniu cienkich warstw TiO2 jako powłok antyrefleksyjnych dla krzemowych ogniw słonecznych. Warstwy TiO2 wytwarzano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) ze irOdla ortotytanianutetraetylu (C 2H5 O)Ti w zakresie temperatur płytek krzemowyc[...]
EN In the present work, the investigation of the titanium dioxide (TiO2) thin layer as an antireflection coating for silicon solar cells are presented. The TiO 2 layers were obtained by the chemical vapour deposition method using tetracthylorthotitanat (C2H5 O)Ti at temperatures of the silicon wafers i[...]
13
75%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 2 112-114
EN Two series of SBA-15 based catalysts containing different amounts of titania and molybdenum compounds were prepared. Amonium heptamolybdate and molybdenum hexacarbonyl were applied as the source of Mo. The obtained catalysts were characterized with BET surface area, porosity, acidity and TPD measure[...]
14
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The influence of the initial concentration of TiO2 and iron in the solution and the storage period of the solution containing the titanyl sulfate on the degree of the conversion of TiOSO4 to hydrated titanium dioxide and sulfuric acid have been investigated. A commercial solution of titanyl sulfate [...]
15
75%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 3 150-152
EN The photoassisted decomposition of five organic dyes (Reactive Red 198 (RR198), Reactive Black 5 (RB5), Acid Black 1 (AB1), Direct Green 99 (DG99) and Acid Blue 7 (AB7)) has been investigated in aqueous solution in the presence of two kinds of TiO2 photocatalysts: TiO2-Tytanpol A11 (,,Police" Chemic[...]
16
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Photocatalysts based on titanium dioxide were used for purification of organic pollutants in water. The photo-catalytic decomposition of Reactive Black 5, a textile azo dye, has been investigated in aqueous heterogeneous solution containing semiconductor oxides as photocatalyst. Two types of photoca[...]
17
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Titanium dioxide sulphate technology generates large amount of waste sulphuric acid and hydrated iron (II) sulphate (copperas). This paper shows the possibility of recycling spent sulphuric acid in titanium dioxide production after its two stage of evaporation under reduced pressure with the inter s[...]
18
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono właściwości cienkich warstw dwutlenku tytanu wykonanych metodą reaktywnego impulsowego osadzania magnetronowego w różnych wariantach w zależności od parametrów procesu. Warstwy TiO₂, osadzone zarówno na podłożach szklanych jak i na elastycznych foliach polimerowych, zostały [...]
EN This paper presents properties of titanium dioxide thin films prepared in reactive pulse magnetron deposition method using differential variants of process parameters. Layers of TiO₂ were deposited on both glass and polymer foil substrates. They were characterized in terms of optical and electrical [...]
19
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaadsorbowane na powierzchni nanokrystalicznego dwutlenku tytanu pochodne antrachinonu tworzą nowy rodzaj fotoaktywnych materiałów hybrydowych. Układy te są zbudowane z organicznych barwników zakotwiczonych na powierzchni półprzewodnika poprzez atomy tlenu grup hydroksylowych lub karbonylowych. Wiąz[...]
EN Anthraquinone derivatives chemisorbed at nanocrystalline TiO2 present a new type of photoactive hybrid materials. These systems consist of organic chromophores anchored to the semiconductor surface via oxygen atoms of hydroxyl or carbonyl group. The bond between the chromophore and the titanium atom[...]
20
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to examine the impact of selected dyes, organic and synthetic, on the absorbance of nanocrystalline titanium oxide. It is a major component of the working electrode of dye sensitized solar cells. Those devices belonging to the third generation of solar cells are [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last