Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwutlenek azotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2010 Vol. 44 nr 3 108-116
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych w Gliwicach. Celem przeprowadzonych badań była ocena stanu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu pochodzącym ze źródeł motoryzacyjnych, w warunkach typowych dla miast o d[...]
EN Results of the air quality tests in the vicinity of the Gliwice communication routes were presented in the paper. The goal of the studies was to assess the air contamination by nitrogen dioxide from automotive transport in conditions typical for cities of intensive transit traffic due to lack of rin[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 4 769-781
PL Przedstawiono wyniki badań dynamiki zmian w czasie stężenia NO2, SO2, a także parametrów meteorologicznych: kierunku i prędkości wiatru, temperatury i ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności. Podstawę stanowią wyniki pomiarów wykonywanych w ciągu jednego roku na typowej stacji sieci monitoringu. [...]
EN Results of research on dynamics of concentration changes of NO2 and SO2 in time and with meteorological parameters such as direction and velocity of wind, temperature, atmospheric pressure, and humidity are shown. The results of measurements done during one year on typical monitoring station were an[...]
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono wyniki stężeń ozonu i dwutlenku azotu przy różnych źródłach promieniowania ultrafioletowego. Przedmiotem badań były: lampa deuterowa w spektrofotometrze UV-VIS, lampa halogenowa w kserografie oraz analityczna lampa rtęciowa zamontowana w zestawie pomiarowym. Pomiary przeprowadzono na s[...]
EN Ozone concentrarion measutements in the vicinity of ultraviolet radiation sources. The results of studies on ozone and nitrogen dioxide concentration carried out near to different ultravilet radiation sources have been presented. Subjects of the studies were a deuterium lamp in a UV-VIS spectrofotom[...]
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Z powodu wciąż zmieniającego się stylu życia, w wyniku którego człowiek coraz więcej czasu spędza w pomieszczeniach, istotną sprawą jest zapewnienie właściwej jakości powietrza wewnętrznego. Pomimo iż jakość powietrza w pomieszczeniach w dużej mierze zależy od jakości atmosfery to, ze względu na wys[...]
EN Measurement of nitrogen dioxide in the indoor air of dwelling spaces and the surrounding atmosphere using passive sampling method.
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 61--66
PL Praca ma na celu określenie rozkładu przestrzennego dwutlenku azotu na terenie Bielska-Białej. Badania przeprowadzono w okresie zimowym (luty 2011 r.) wykonując pomiary japońską metodą Amaya-Sugiura w modyfikacji D. Krochmala i L. Górskiego (PN-98 Z-04092/08) z pasywnym pobieraniem próbek. Uzyskane [...]
EN The aim of the work is to determine a spatial distribution of sulphate dioxide in Bielsko-Biała area. Research was carried out in february of 2011. Experiments were conducted using Amaya-Sugiura method that was modified by D. Krochmal and L. Górski (PN-98 Z-04092/08). The results obtained were graph[...]
6
75%
Optica Applicata
EN The paper deals with investigations concerning the optical parametersof the layers of selected phthalocyanines by means of the surface plasmon resonance method. the values of the refracting index and the coefficient of extinction for copper and lead phthalocyanines have been determined. the presente[...]
7
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic. Celem badań była ocena stanu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu pochodzenia motoryzacyjnego w warunkach typowych dla miast o dużym natężeniu ruchu tranzytowego[...]
EN Results of testing air quality in the vicinity of Gliwice transport routes arc presented in the paper. Assessment of air contamination with nitrogen dioxide from motor transport, for typical conditions dominating in big cities of high transit movement without any ring roads was the studies objective[...]
8
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Celem pracy było dokonanie porównawczej oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w różnych rejonach Krakowa oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na imisję NO(2). Pomiary średniodobowych stężeń NO(2) wykonywane były metodą spektrofotometryczną z pasywnym pobieraniem próbek[...]
EN The aim of this work was to compare nitrogen dioxide atmspheric pollution in some parts of Cracow and to indicate the area in which ambient air concentration of NO2 may be the highest. The measurements of 24-hour NO(2) concentration were made by spectrophotometric method with passive sampling in 20 [...]
9
63%
Chemia Analityczna
PL Opisano prostą i czułą spektrofotometryczną metodą oznaczania azotynów. Diazowanie pierwszorzędowej grupy aminowej barwnika fenosafraniny powoduje zmniejszenie wartości absorbancji przy 520 nm. Zmniejszenie to jast proporcjonalne do stężenia azotynów i wykazuje zgodność z prawem Beera w zakresie 0-1[...]
EN A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of nitrite is described. Diazotisation of the primary amino group in the dye phenosafranine resulted in a decrease in absorbance at 520 nm. This decrease in absorbance is directly proportional to nitrite concentration obeying Bee[...]
10
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem pracy była ocena zależności pomiędzy natężeniem ruchu drogowego, a stężeniem dwutlenku azotu nad jezdnią na badanym odcinku drogi. Stężenie dwutlenku azotu było mierzone z zastosowaniem różnicowej optycznej spektroskopii absorpcyjnej, przy użyciu analizatora OPSIS zainstalowanego nad silnie ob[...]
EN The objective of this research was the assessment of the dependence between the road traffic volume and the concentration of nitrogen dioxide at the investigated section of a road. The concentration of nitrogen dioxide has been measured on the basis of the method of differential optical absorption s[...]
11
63%
Architecture Civil Engineering Environment
2019 Vol. 12, no. 1 145--153
EN One of the basic documents of the Environmental Impact Assessment (EIA) procedure is the Environmental Impact Report. It contains information obtained during the investor's assessment of any impact on the environment that may be caused by the object - also from the side of construction works at the [...]
12
51%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono główne źródła emisji tlenku diazotu oraz wskazano na jego udział w powstawaniu efektu cieplarnianego. Dokonano szacunkowego bilansu emisji tlenku diazotu z procesów technologicznych przemysłu chemicznego oraz z procesów spalania w kotłach energetycznych. Zwrócono uwagę na potencjalne m[...]
EN The article presents major sources of nitrous oxide emission and indicates its role in greenhouse effect. The balance of nitrous oxide emission from technological processes of chemical industry and from combustion processes in energetic units was estimated. Attention was paid to potential possibilit[...]
13
51%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2001 T. 6, z. 2 319-331
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań, których celem było uzyskanie informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu na obszarze Krakowa oraz porównanie wielkości imisji NO2 w różnych rejonach miasta. Pomiary średniodobowych stężeń dwutlenku azotu wykonywano metodą spektrof[...]
EN Results of the measurements of 24-hour nitrogen dioxide concentration in the area of Cracow have been presented in this article The aim of the research was to obtain information about nitrogen dioxide atmospheric pollution and to compare NO2 concentration in various parts of Cracow. The measurements[...]
14
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Omówiono różnice w stężeniach SO,, NO,, O, i H,O, w powietrzu dla warunków bezchmurnych i zachmurzenia całkowitego, w powietrzu w chmurach oraz na początku i końcu epizodu chmurowego. Badania terenowe przeprowadzono na Szrenicy (1362 m a.s.l.; 50"79 N' 15"51 E) w Karkonoszach w lipcu 1999 i 2000 rok[...]
EN The overall differences in SO,, NO,, 0, and H,O, concentrations have been discussed for cloud and cloud-free conditions, and in the cloud interstitial air and in the air before or after a cloud. A field campaign was conducted at Szrenica Summit (1362 m a.s.l.; 50"79 N' 15"51 E), the Karkonosze Mount[...]
15
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 12 1333-1347
PL Dokonano analizy emisji zanieczyszczeń, także w odniesieniu do poziomu jednostkowej produkcji energii w Elektrowni Turów. Omówiono system i wyniki monitorowania imisji w rejonie Worka Żytawskiego. Prześledzono przebieg działań proekologicznych w Elektrowni Turów oraz omówiono zastosowane metody zmni[...]
EN An analysis of the stack gas pollutant emission from the power plant Turów, Poland was presented with reference to the unit electrical energy production level. The data on pollutant imission for the region around the power plant Turów were also given. The results of pro-ecological actions (methods o[...]
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
PL Jakość powietrza w Polsce stanowi poważny problem dla społeczeństwa oraz środowiska. Według badań WHO Polska znajduje się na 14. miejscu w Europie jako kraj najbardziej zanieczyszczony pyłem zawieszonym PM10. Równie niebezpieczne dla zdrowia są ozon, WWO, dwutlenek azotu, tlenek siarki, tlenek węgla[...]
EN Air quality in Poland poses a serious threat for boththe society and the environment. According to the WHO research Poland is located on the 14th place as a country most contaminated by particulate matter (PM10). Equally health-threatening substances are ozone, PAH, nitrogen dioxide, sulfur oxide, c[...]
17
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2003 Vol. 10, nr 11 1235-1252
PL Do analizy imisji zanieczyszczeń wykorzystano bazę danych stworzoną przez działający od 1992 r. Automatyczny System Kontroli Imisji. Analizą objęto takie substancje, jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, dwutlenek azotu, pył zawieszony ogółem, pył zawieszony PM 10, miedź i ołów. Dysponuj[...]
EN The analysis of the imission of pollution was done on the basis of the data created by the Automatic System of the Imission ControI (working since 1992). The analysis includes such substances as: carbon oxide, sulfur dioxide, sulfur hydrogen, nitrogen dioxide, general suspended particulate matter, s[...]
18
45%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W niniejszej pracy posłużono się wynikami pomiarów warunków meteorologicznych do wygenerowania sieci neuronowych prognozujących wartość stężenia na podstawie znajomości warunków meteorologicznych. Wyniki pomiarów obejmują: stężenia trzydziestominutowe: SO2, NO, NO2, parametry m[...]
EN The paper presents application of measurements of pollutant concentrations and meteorological conditions to create neural networks able to predict the pollutant concentrations on the basis of meteorological conditions. The measured quantities comprised 30-min concentrations of SO2, NO, NO[...]
19
32%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last