Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dworzec autobusowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nowy dworzec został zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej, co pozwoliło na zintegrowanie funkcji dworca autobusowego z istniejącymi liniami tramwajowymi, a także z autobusową komunikacja podmiejską. W ten sposób, oddany 9 listopada 2007 r., dworzec autobusowy MPK stał się dogodn[...]
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 5 10-17
PL W dwóch wcześniejszych publikacjach ([1], [2]) autorzy przybliżyli zagadnienia kształtowania węzłów przesiadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia transportu kolejowego z autobusowym. Opisano rozwiązania modelowe. W niniejszym artykule prezentowany jest przykład potencjalnego węzła dla mia[...]
EN In two earlier publications ([1], [2]) the Author approaches elements to form of transfer nodes (hubs), particularly rail connections with the bus. The model Solutions are described. This paper presents the example of a potential node for the city of Lubin based on the idea [3]. Currently in Lubin t[...]
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 11 15-19
PL Celem artykułu jest zarysowanie kryteriów oceny, jakiej powinny podlegać dworce autobusowe. Sformułowane kryteria podzielono na cztery grupy: strukturalne, funkcjonalne, informacyjne oraz związane z komfortem korzystania z infrastruktury dworcowej. Większość kryteriów nastawiona jest na ocenę jakośc[...]
EN The aim of the article is to outline criteria to be used for evaluation of bus stations. Formulated criteria have been divided into four groups: structural, functional, informational and related to the comfort of station's infrastructure use. Most criteria's is focused on the quality evaluation but [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przebudowa łódzkiego węzła kolejowego, w tym budowa podziemnego dworca w centrum miasta, stała się także okazją do gruntownych zmian w zakresie obsługi pasażerów komunikacją autobusową regionalną, dalekobieżną i miejską. W ich efekcie powstał w centrum miasta duży i nowoczesny multimodalny węzeł sku[...]
EN The new history of a new Łódź multimodal station, its functions and surroundings has few milestones – in 2007 (concept), the feasibility study (2011) and the technical documentation (2013), than implementation stages (2012-2016). Designed using the best foreign experience in the field of multimodal [...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 5 22--26
PL Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury bądź nieopłacalność przewozów dostępność transportu kolejowego jest ograniczona. Dlatego też podstawą sprawnego systemu transportu zbiorowego jest uzupełnianie sieci kolejowej komunikacją autobusową. Z punktu widzenia pasażera ważnym elementem jest możl[...]
EN Availability of rail transport is limited, due to lack of infrastructure or unprofitable. Therefore the linkage between rail and bus network are the basis of an efficient public transport system. From a passenger's perspective, the most important role plays spatial integration (in thecontext of tran[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Celem artykułu jest analiza funkcjonowania dworców autobusowych w Krakowie. Na potrzeby tej analizy zdefiniowano pojęcie komunikacji autobusowej i dworca autobusowego. Wskazano 29 miejsc o charakterze dworców autobusowych. Większość dworców zlokalizowana była w strefach centralnej i obrzeży centrum.[...]
EN The author dealt with bus stations functioning in Cracow. To realize this aim, he defined notions of bus transport and bus station. There are 29 bus stations in Cracow. Most of them are situated in the city-centre and its fringe. These are the greatest stations. Their site causes numerous urban traf[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 160 (40) 64--79
PL Przystanki, stanice, a następnie dworce zielonogórskie historycznie były lokowane na obrzeżach terenu zabudowanego. Reguła ta była zachowana przy konstruowaniu linii kolejowej i dworca w 2. połowie XIX w. – linia ta została zbudowana ok. 1 km na północ od Ratusza i ok. 600 m od gra-nic zwartej zabud[...]
EN Stops, stations, and then the railway station in Zielona Góra, historically have been located on the outskirts of built-up area. This rule was retained in the construction of the railway line and station in the 2nd half of the XIXth century – this line was built approx. 1 km north of City Hall and a[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 102--104
PL Od początku XXI w. można zauważyć tendencję do likwidacji istniejących dworców autobusowych bądź ich przebudowy. Wiele z nich cechuje się dobrą formą architektoniczną, śmiałymi rozwiązaniami budowlano-konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi. W artykule przedstawiono krótki zarys historii tego typu budownic[...]
EN From the beginning of the 21st century, there has been a tendency to demolish or to rebuild existing bus stations. Many of them are featured with good architectural form, bold constructional and functional solutions. Authors in their work present a brief history of this type of construction on the e[...]
9
51%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 10 14--24
PL Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których licz[...]
EN The changes in bus transportation in Poland after 1989 have impacted most aspects associated with the functioning of this type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The changes have referred also to the infrastructure intended for check-in of passengers which number has been grow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last