Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  duplex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono analizę kształtowania struktury kolumnowej w stali duplex. Wykazano, że podstawową role odgrywa promień wierzchołka dendrytu kolumnowego bądź komórki. Sformułowano założenia do opracowania modelu kształtowania promienia wierzchołka z wykorzystaniem kryterium stabilności marginalnej. S[...]
EN An analysis of the formation of columnar structure within the duplex steel has been made. It has been revealed that fundamental role in the process plays the radius of dendrite/cell tip. Assumptions for the proposed model of the formation of radius of dendrite/cell tip have been formulated with the [...]
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przeprowadzono próby spawania stali duplex laserem światłowodowym oraz metodą TIG. Celem prób była optymalizacja parametrów technologicznych do opracowania instrukcji technologicznej spawania (WPS). Stwierdzono możliwość uzyskania poprawnych złączy zarówno w przypadku spawania laserowego, jak i spaw[...]
EN The welding tests of duplex steel using fiber optics laser and TIG method were conducted. The aim of these tests was optimization of technological parameters for elaboration of technological instruction of welding (WPS). The possibility of obtaining of correct joints in the case of laser as well as [...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 2039--2049
EN The sintered stainless steels of different microstructures (austenitic, ferritic and duplex) were laser surface alloyed with hard powders (SiC, Si3 N4 ) and elemental alloying powders (Cr, FeCr, FeNi) to obtain a complex steel microstructure of improved properties. Laser surfac[...]
4
89%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 2 73-80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań powłok wielowarstwowych CrCN/CrN o grubości modułu 400 nm i równym podziale grubości warstw CrCN i CrN w module, nanoszonych metodą katodowego odparowania łu­kowego. Powłoki nakładano na noże, wykonane ze stali SW7M i węglików spiekanych HM, do głowic strugar­skich[...]
EN The paper presents the results of the tests of CrCN/CrN multilayer coatings with a thickness of module of 400 nm and an equal thickness of the CrN and CrCN layers in a module deposited by cathodic arc evaporation. The coatings were deposited on planer knives from SW7M steel and HM carbide, used in t[...]
5
89%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 519--522
PL zmęczeniowej próbek wykonanych ze stali 17HMN, które poddano technologii nawęglania niskociśnieniowego wspomaganego azotowaniem PreNitLPC® oraz próbek nawęglonych z naniesionymi technologią PVD powłokami niskotarciowymi typu: a-C:H:W (WC/C) a-C:H (DLC Comp) oraz Si-DLC (DLC SiliComp). Temperatura pr[...]
EN resistance to pitting) of low-pressured carburized 17HNM steel samples, subjected to two kinds of surface modification. The first set of specimens were nitrided by means of PreNitLPC® process, while on each specimen of the second set, one of the following PVD coatings was deposited: a-C:H:W (tradema[...]
6
89%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz badań własności mechanicznych złącza doczołowego wykonanego metodą MAG(136) stali dwufazowej ferrytyczno- austenitycznej (duplex) X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). Przeprowadzono badania metalograficzne materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny oraz[...]
EN The paper presents results of microscopic tests as well as results of tests concerning mechanical properties of MAG (136) welded joints in duplex steel X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). The research involved metallographic tests of the base material, heat affected zone and weld metal as well as Vickers hard[...]
7
63%
Advances in Materials Science
EN Laser welding is used in modern industry, having many advantages comparing to traditional welding technologies. Nowadays, industry sectors such as shipbuilding, automotive and aviation can’t be imagined without laser processing technologies. Possibility of increase of welded joint properties, autoge[...]
8
51%
Wiadomości Chemiczne
2010 [Z] 64, 1-2 105-122
EN Equilibrium or competition dialysis is a powerful tool for binding study of ligands that are expected to bind to nucleic acids with selectivity related to their structure or sequence. In the equilibrium dialysis experiment, a set of nucleic acid samples that differ in structure and sequence is dialy[...]
9
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper is to present the studies performed at Politecnico di Torino aimed to the development of innovative composition of PM duplex stainless steels characterized with very high and unique mechanical and corrosion resistance properties. Previously a base research to attain improvemen[...]
10
51%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2019 nr 4 29--34
PL W artykule zaprezentowane jest praktyczne podejście w zastosowaniu metody prądów wirowych w przypadkach wykraczających poza zakres i zalecenia normy EN ISO 17643: 2015[1] dotyczącej badania prądami wirowymi połączeń spawanych. Norma ta nie ogranicza wyraźnie zakresu stosowania do konkretnych materia[...]
EN The article presents a practical approach in the application of the eddy current method in cases outside the scope and recommendations of EN/ISO 17643: 2015 [1] regarding the testing of eddy currents of welded joints. This standard does not explicitly limit the scope of application to specific mater[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last