Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 114
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ductile cast iron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL Badania wykonano z wykorzystaniem super cieńkościnnych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Określono ich strukturę oraz gradienty: gęstości kulek grafitu, udziału ferrytu oraz eutektyki cementytowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne spadku temperatury w odlewach oraz jego związku z kształtowaniem się [...]
EN Researches using super thin-walled castings made of ductile iron were made. Structure and gradients of density of graphite nodules, ferrite and cementite eutectic fraction were determined. It has been presented theoretical basis of temperature drop in castings and its relationship with the formation[...]
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Because of assecuration of requirements for commercial production of ductile cast iron castings were provided the tests of heat treatment of these castings for achieving the desired strength, hardness and ductility. High-strength cast iron can be assured by heat treatment - isothermal refinement or [...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, wyznaczanych na próbkach, wycinanych z odlewów kotwy kolejowej wykonywanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-07. Wykazano, że wynik badań właściwości zależy od sposobu pobierania próbek z odlewu, wymiarów próbek, smukłości ich części pomiarowej,[...]
EN The results of investigations of mechanical properties determined in samples cut from rail anchor castings made of spheroidal cast iron EN-GJS 500-07 - are presented in the paper. It was shown that the obtained result depended on the sampling method, dimensions of samples, slenderness ratio of samp[...]
4
100%
Mechanik
2000 R. 73, nr 12 856-858
EN Features and characteristics of whitehearth and blackhearth malleable cast iron as compared with ductile cast iron.
5
100%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 17 303--312
PL Metodą metalograficzną sporządzono wykres CTPi żeliwa sferoidalnego ferrytyczno-perlitycznego w obrębie przedziału temperaturowego Ar1. Przedstawiono kinetykę i mechanizm przemiany eutektoidalnej. Cel praktyczny pracy polegał na poszukiwaniu przedziału temperaturowego, w którym przemiana [...]
EN TTT diagram of ferritic-pearlitic cast iron was obtained by metallographic method in the Ar1 temperature range. The kinetics and action of eutectoidal transformation were presented. The practical aim of these investigations was searching of temperature range in which transformation run on[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The structure of ductile cast iron is formed from graphite and basic metal matrix, which is composed from pearlite, ferrite and alternatively their mixture and other structural components (steadite, inclusion). The cast iron with ferrite matrix is characterized by quite high plasticity, toughness, a[...]
7
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości zastępowania odlewów ze stopów aluminium odlewami supercienkościennymi z żeliwa sferoidalnego. Z przedstawionej analizy wynika, że supercienkościenne odlewy żeliwne mogą charakteryzować się tymi samymi, a w wielu istotnych przypadkach lepszymi, właściwościami[...]
EN In the paper the analysis was presented of the possibility of substitution of casting made of aluminium alloys by superterhin-walled ductile iron casting. It follows from the presented analysis that the superthin-walled ductile iron castings may be characterized by the same, and in some cases even b[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 41-42
EN This paper presents the changes of cutting forces in the turning ductile cast iron coated nitride ceramic tools. The test was carried out at variable cutting parameters.
9
88%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
10
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono sposób oceny jakości żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu analizy termiczno-derywacyjnej (ATO). Ocenę jakości żeliwa sferoidalnego przedstawiono w postaci równań regresji, w których zostały ujęte punkty charakterystyczne, występujące na krzywych ATD.
EN This article describes the application of thermal and derivative analysis for more detailed quality control of ductile cast iron. The results include the analysis of two kinds of ductile cast iron. The articie presents the regression equations for quality control. They were prepared with the use of [...]
11
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2425--2431
EN Diode laser surface alloying process was used to the in-situ synthesis of TiC-reinforced composite surface layers on the ductile cast iron substrate. The obtained composite surface layers were investigated using optical and scanning electron microscopy, and XRD diffraction. It was found that the mor[...]
12
88%
Welding Technology Review
2019 R. 91, nr 5 19--25
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad stopowaniem laserowym żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22 mieszaniną proszku tytanu z dodatkiem 5 %wag. wolframu. Celem procesu było uzyskanie warstwy wierzchniej o strukturze kompozytowej metodą in-situ. Proces stopowania przeprowadzony został z wykorzystaniem la[...]
EN The article presents results of the research on laser alloying of the ductile cast iron EN-GJS 350-22 substrate with the mixture of titanium powder with addition of 5 wt.% of tungsten. The aim of the process was to obtain surface layer with the in-situ composite structure. Laser alloying process was[...]
13
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL Sporządzono wykres CTPi żeliwa sferoidalnego perlityczno-ferrytycznego w zakresie przedziału temperaturowego Ar1. Przedstawiono kinetykę i mechanizm przemiany eutektoidalnej.
EN TTT diagram of pearlitic-ferritic cast iron was obtained by metallographic method in the Ar1 temperature range. The kinetics and action of eutectoidal transformation were presented.
14
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 11 513-515
PL Przeprowadzono badania kinetyki wzrostu powłoki cynkowej ukształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7. W celu ujednorodnienia osnowy metalowej próbek badawczych przeprowadzono zabieg wyżarzania normalizującego oraz ferrytyzującego. W badaniach wykazano zróżnicowan[...]
EN The growth kinetics of the zinc coating formed on the surface of casting made from ductile iron grade EN-GJS-500-7 was investigated. To produce homogenous metal matrix in test samples, the normalising and ferritising annealing was carried out. Studies showed a heterogeneous structure of cast iron wi[...]
15
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy opisano metodę syntezy nanocząstek węglika wanadu w żeliwie sferoidalnym. Wykazano, że po wysokotemperaturowej austenityzacji przy temperaturze 1095ºC, i następnym schłodzeniu z szybkością około 100ºC/min do temperatury 640ºC oraz wytrzymaniu żeliwa w tej temperaturze przez okres czasu 16 go[...]
EN In work a method of synthesis of nanoparticles of vanadium carbides in ductile iron was presented. It has been proved that high-temperature austenitizing at temperature of 1095ºC with the following cooling with the speed of 100ºC/min up to temperature 640ºC where cast iron is held for 16 hr. gives n[...]
16
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Przedstawiono wyniki prób technologicznych (skład chemiczny, krzywe krzepnięcia, mikrostruktura) przy wytapianiu żeliwa sferoidalnego w Instytucie Odlewnictwa w piecu indukcyjnym. W przypadku krystalizacji grafitu sferoidalnego nie obserwowano długiego przystanku o stałej temperaturze związanego z k[...]
EN The results of technological tests (chemical composition, solidification curves, microstructure) of ductile cast iron smelting in the Foundry Research Institute in an induction furnace. In the case of crystallization of spheroidal graphite no long fixed temperature stop associated with the crystalli[...]
17
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 355-362
PL Dwa gatunki niestopowego żeliwa sferoidalnego austenityzowano w temperaturze 960 C w czasie 0,5, 2 lub 6 godzin, po czym wychładzano izotermicznie w temperaturze 820 lub 760 C w czasie do 6 godzin. Na podstawie badań metalograficznych i mikroanalizy rentgenowskiej określono wpływ czasu austenityzacj[...]
EN Two kinds of plain spheroidal cast iron were in the austenizing process at a temperature of 960 C for 0.5, 2.0, or 6.0 hours, and then were in the isothermal cooling process at a temperature of 820 or 760 C for 6.0 hours. On the basis of a metallographic examination and an X-ray microanalysis the in[...]
18
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL Przeprowadzone badania opisują mechanizm kształtowania powłoki cynkowej podczas procesu cynkowania ogniowego na podłożu odlewów zeliwnych. W pracy przedstawiono budowę powłoki ochronnej kształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15 i porównano ją z powłoką otrzyman[...]
EN Research describes the mechanism of zinc coating formatting during the hot galvanizing process at the basis of iron and iron casting. The subject of investigation was iron and ductile cast iron in aspect of quality and thickness l of zinc coatings. It is shown that chemical composition of the basis [...]
19
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 249-256
PL Przedstawiono metodykę przygotowania oceny jakości żeliwa sferoidalnego. Jakość żeliwa określono charakterystyką grafitu oraz własnościami mechanicznymi: Rm, Rp0,2, A5 i HB. Opisano wykonanie i opracowanie krzywych ATD oraz kolejność postępowania w ocenie grafitu.
EN We have elaborated the preparation way for quality assessment of ductile cast iron. Quality of ductile cast iron we have defined with graphite characteristic and mechanical properties: Rm, Rp0,2, A5 and HB. We have also elaborated the performance and the work out of TDA curves and the procedure with[...]
20
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań filtrów modyfikujących piankowych wbudowanych do układu wlewowego dla odlewni z żeliwa szarego i sferoidalnego. Materiał modyfikatora może być luźny- ziarnisty i znajduje się wówczas pomiędzy dwoma filtrami ceramicznymi oraz jako pianka modyfikująca i znajduje s[...]
EN The article shows results of modifying foam filters studies for gray and ductile cast iron foundry. Modifying material can be loose and located between two ceramic filters or placed on the filter surface as a modifying foam. The mechanical, metallographic and technological studies show that this kin[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last