Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dual-fuel engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 259--266
EN The results of CFD modelling a dual fuel diesel engine powered with both methanol and diesel fuel is presented in the paper. Modelling was performed with 20 and a 50% energetic share of methanol in the entire dose. The analysis was conducted on both the thermodynamic parameters and exhaust toxicity [...]
2
100%
Journal of KONES
EN Following the modern fuel market, one can notice that prices of liquid petroleum derivatives - petrol and diesel oil - which most often fuel piston internal combustion engines are increasingly higher. Similarly, the price of petroleum-derivative gas (LPG - the liquefied petroleum gas - simply speaki[...]
3
100%
Journal of KONES
EN At the moment, there is a growing interest in low-power generating units in dispersed system. The production of energy in small units located in the vicinity of the energy recipients offers considerable benefits. First and foremost, it lowers the cost of energy production and the cost of its transfe[...]
4
88%
Journal of KONES
EN At former KONES one of the co-authors presented a paper, is which general information about natural gas properties, reserves, production and distribution were given and application to SI and CI engines was presented, compared and discussed. It was shown, that more promising is dual-fuel CI engine. T[...]
5
88%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 279--284
EN Reduction of greenhouse gases emissions into the atmosphere, as well as increasing the share of renewables in the overall energy balance, forces the search for new, alternative energy sources. One of the fuels, which presents high potential for combustion engines are biomethane or biogas, with metha[...]
6
88%
Polish Maritime Research
2014 nr 3 86--94
EN This paper concerns analysis of possible use of alcohols for the feeding of self - ignition and spark-ignition engines operating in a dual- fuel mode , i.e. simultaneously combusting alcohol and diesel oil or alcohol and petrol . Issues associated with the requirements for application of bio-fuels w[...]
7
88%
Archiwum Motoryzacji
2019 Vol. 84, nr 2 117--135
EN In the near future, natural gas may become a fuel, which will see increased use in powering internal combustion engines. Due to its properties, it can be used to power spark-ignition engines without major obstacles. Yet using natural gas to power compression-ignition engines proves to be more diffic[...]
8
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 178--185
EN The occurrence of knocking combustion is one of the basic problems of dual-fuel compression-ignition engines supplied with diesel oil and gaseous fuel. In order to detect this phenomenon and evaluate its intensity, several methods are commonly used, including the analysis of pressure of working medi[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 241-248
PL Gaz naturalny obok ropy naftowej i węgla jest najważniejszym nośnikiem energii. Ma zastosowanie w energetyce i – coraz częściej – w motoryzacji. Silniki dwupaliwowe były i są obecnie przedmiotem badań głównie w aspekcie zastosowania do napędu pojazdów, zwłaszcza autobusów. W artykule zaprezentowano [...]
10
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule opisano wpływ kąta początku wtrysku dawki inicjującej spalanie w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym na sprawność ogólną silnika. Z przeprowadzonych analiz bazujących na pomiarach ciśnień w cylindrze silnika i pomiarach osiągów i emisji stwierdzono, że przy dużych udziałach energe[...]
EN The paper describes influence of the pilot diesel oil injection timing in a dual-fuel compression ignition engine on the engine overall efficiency. It was stated on the basis of cylinder preassure, performance parameters and emission measurements that for high values of natural gas energetic share i[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1012--1018, CD
PL Gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych stanowi ciekawą alternatywę dla benzyn i olejów napędowych. Jest źródłem energii, która jest promowana przez Unię Europejską, w celu zwiększenia jej udziału w transporcie. Dostępne są technologie, które pozwalają na stosowanie gazu z[...]
EN Natural gas used as a fuel for piston combustion engines is a noteworthy alternative to petrol and gas oil. This source of energy is promoted by the European Union in order to make it more prevalent in transport. There are available technologies which make it possible to use natural gas for powering[...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiony został przygotowawczy etap prac związanych z problematyką przeprowadzania symulacji numerycznej procesów spalania w pojedynczej komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Na potrzeby symulacji stworzono model geometryczny komory spalania silnika oraz[...]
EN In the paper a preparatory stage of work on the issue of the numerical simulation of combustion processes in the bi-fuel powered diesel engine was presented. For the purposes of the numerical simulation a single geometric model of the combustion chamber of the engine was created and a corresponding [...]
13
63%
Journal of Power of Technologies
2012 Vol. 92, nr 4 214--226
EN In this paper, comparison of a dual-fuel internal combustion engine performance for CNG and gasoline fuels is evaluated at the steady-state condition by application of energy and exergy analysis using the experimental test results. The energy and exergy balances are calculated at different engine sp[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi paliwami (metanolem, propanem-butanem). W każdym przypadku zapłon paliwa głównego inicjowany był dawką oleju wtryskiwaną do komory spalania. Regulacja mocy silnika odbywała się poprzez zmianę wydatk[...]
EN The paper presents results of investigation on a dual-fuel engine fuelled with various fuels (methanol, propane-butane mixture). In all cases, ignition of the main fuel was initiated by a diesel oil pilot dose injected into the combustion chamber. Engine power was controlled by changes of the main f[...]
15
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W ostatnim czasie problem wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania silników spalinowych zyskuje szczególnie na znaczeniu. Związane jest to nie tylko z kurczącymi się zasobami ropy naftowej, ale również z coraz większą troską o środowisko naturalne oraz walką z globalnym ociepleniem. W niniejsze[...]
EN The problem of using alternative fueling sources for combustion engines has been growing in importance recently. This is connected not only with the dwindling oil resources, but also with the growing concern for the natural environment and the fight against global warming. This paper proposes the co[...]
16
63%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 2 225--238
EN Protection of the environment and counteracting global warming require finding alternative sources of energy. One of the methods of generating energy from environmentally friendly sources is increasing the share of gaseous fuels in the total energy balance. The use of these fuels in compression-igni[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 3-M 169--182
PL W Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej od lat prowadzone są badania dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym od inicjującej zapłon dawki oleju napędowego. W artykule dokonano przeglądu wyników badań dotyczących silnika zasilanego takimi paliwami głównymi [...]
EN The staff of the Institute of V ehicles and Machines Maintenance in Radom Technical University has been involved, for many years, in research projects relating to a dual-fuel compression ignition engine with the pilot diesel fuel injection. The paper presents results of the investigation on such eng[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 13--22
EN This article presents the possibilities for using alternative fuels to power vehicles equipped with compression ignition (CI) engines (diesel). Systems for using such fuels have been discussed. Detailed analysis and research covered the LPG STAG autogas system, which is used to power dual-fuel engin[...]
19
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 12--19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Zasilanie silnika realizowano przez prototypowy układ dolotowy zawierający podwójne wtryskiwacze sterowane elektronicznie. Zastosowany system umo[...]
EN In the paper are discussed test results of dual fuel spark ignition engine with multipoint injection of alcohol and gasoline in area of inlet valve. Engine fuelling was accomplished through a prototype fuel supply system comprising duplex injectors controlled electronically. Implemented system enabl[...]
20
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 672--682
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu energetycznego udziału gazu ziemnego na parametry użytkowe, ekologiczne i hałaśliwość pracy samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym. Badania przeprowadzono na nowoczesnym silniku Fiat 1.3 MultiJet zasilanym dwupaliwowo – gazem ziemnym CNG i olejem napędowym.[...]
EN The paper presents an analysis of the impact the energy share of natural gas on operating parameters, environmental and acoustic noise automotive diesel engine. The study was conducted on a modern engine Fiat 1.3 MultiJet dual fuelling, CNG and diesel oil. Natural gas was supplied by sequential inje[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last