Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dual fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 128 5--18
EN Dual fuel combustion has been recently of high interest, mainly in terms of utilization of fuels different than diesel fuel in compression ignition engines. Depending on the properties of a fuel which is additional to diesel fuel, and the type of the additional fuel supply method the combustion proc[...]
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 419--429
EN Results presented in the article regard the research on a turbocharged dual-fuel CI engine operating on propane. The research indicated that such engine might operate even if 70% of the standard fuel energy is replaced by propane. The research indicated that at such high share of the gaseous fuel, t[...]
3
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 387--393
EN Dual fuel compression ignition engine can be run on diverse fuels, both gaseous and liquid ones. Alternative fuels to the Diesel oil feature, as a rule, low cetane number and high temperature of self-ignition. Due to this, such fuels can not be ignited spontaneously and require ignition from small[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The paper presents results of studies on the dual fuel engine equipped with the Common Rail high pressure injection system and low pressure natural gas injection into the inlet collector. Impact of some regulation parameters of the feed system on the engine performance parameters was examined. Resea[...]
5
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 363--370
EN Today, more and more attention is paid to search for alternative fuels, which would be not only environmentally friendly, but also cost-competitive to petroleum fuels. In the recent years much attention is paid to investigations at adaptation of combustion engine to run on bio-fuels. Results of the [...]
6
88%
Journal of KONES
EN The present paper shows results of comparative tests of a single cylinder, direct injected engine type ICA90, fed traditionally and in a dual fuel system on compressed natural gas. Performed experiments have shown significant differentiation of heat release run in the dual fuel engine comparing wit[...]
7
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 1 212--219
EN The article presents the tests results of the prototype design of hydraulically assisted injector that is designed for gas supply into diesel engines. The construction of the injector allows for its positioning in the glow plug socket, so that the gas is injected directly into the combustion chamber[...]
8
75%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 425--434
EN A compression ignition engine fuelled simultaneously with two fuels: a fuel with low cetane number used as the main fuel, and Diesel oil used to initiation of ignition, is assumed to be called as a dual fuel engine. This system is perfectly suited to adaptation to supply of CNG gas in majority of co[...]
9
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents a test results explaining reasons of thrust ring damage in piston head’s cooling system of the Caterpillar 3516A engine run in dual fuel system. Task of the ring is to stop the oil injected by oil nozzles and to improve uniformity of piston head cooling. In the engine run on mine [...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 1876-1884
PL W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznej analizy kąta początku wtrysku paliwa alternatywnego do komory spalania silnika Diesla. Na podstawie geometrii silnika ADCR, produkcji Andoria-Mot, wykonano model CFD obejmujący komorę spalania oraz kanały w głowicy wraz z dyszą wtryskiwacza CNG. Mode[...]
EN The article presents the results of numerical analysis of timing injection angle of an alternative fuel injection into the combustion chamber of the Diesel engine. Based on the ADCR engine geometry, production Andoria-Mot, a CFD model of combustion chamber and ducts in the engine head with CNG injec[...]
11
75%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 4 52--56
PL Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych to jeden z głównych kierunków rozwoju współczesnej energetyki. Jednym z paliw, o znaczeniu rosnącym w najbliższym czasie, jest biogaz, który powstaje na skutek naturalnych procesów zachodzących podczas rozkładu biomasy. W artykule opisano wyniki badań w[...]
EN Increase of the use of alternative fuels is the main objective for modern energy industry. Biogas, as a product of natural processes occurring during the decomposition of biomass, is gaining appreciation all over the world. The paper describes the results of research on the use of biogas as fuel for[...]
12
75%
Journal of KONES
PL Od wielu lat w ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzone są badania nad zasilaniem wodorem silników pojazdów mechanicznych. Prowadzone są także próby spalania wodoru w silniku dwupaliwowym zasilanym dodatkowo olejem napędowym. W Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Cz[...]
EN Investigation on a hydrogen fuelled engine has been conducted all over the world for several years. Hydrogen-diesel bi- fuelling application to a compression ignition (CI) engine is also of the interest. A test bed, which provides opportunities for both hydrogen combustion and diesel-hydrogen co-com[...]
13
75%
Journal of Ecological Engineering
EN Several automobile manufacturers are interested in investigating of dual fuel internal combustion engines, due to high efficiency and low emissions. Many alternative fuels have been used in dual fuel mode for IC engine, such as methane, hydrogen, and natural gas. In the present study, a reactivity c[...]
14
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono aspekty zastosowania mechatronicznego systemu zarządzania układami zasilania dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i stałym zwiększonym stopniu sprężania. Nadrzędnym celem systemu, w tak zmodyfikowanym silniku, jest identyfikacja i zapobieganie możliwemu do w[...]
EN Aspects of using a mechatronic system that regulates supply systems in a dual-fuel combustion engine of spark ignition and constant high compression ratio, were presented in the hereby article. A major aim of the system in such a modified engine is to identify and prevent a potential knock combustio[...]
15
63%
Diagnostyka
PL Wraz z rozwojem silników spalinowych, inżynierowie podejmują próby redukcji emitowanego hałasu i generowanych drgań. Ze względu na wysokie koszty paliwa, coraz częściej poszukuje się nowych źródeł zasilania w celu obniżenia kosztów. W silnikach o zapłonie samoczynnym, coraz bardziej popularną metodą[...]
EN With the development of internal combustion engines, engineers attempt to reduce the noise and vibration generated. Due to the high cost of fuel, are increasingly looking for new sources of power in order to reduce costs. In diesel engines, an increasingly popular method is the admixture of propane-[...]
16
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 4 47--56
PL W niniejszej pracy przeanalizowano dwupaliwowy układ zasilania oparty na bezpośrednim wtrysku dwóch paliw w kontekście wykorzystania gazowych paliw o dużej liczbie oktanowej, mianowicie propanu, w silnikach o zapłonie samoczynnym. Z uwagi na to, iż propan nie jest tak odporny na spalanie stukowe jak[...]
EN In this study dual fuel direct injection was studied in terms of utilizing in compression ignition engines gaseous fuels with high octane number which are stored in liquid form, specifically liquid propane. Due to the fact that propane is not as much knock-resistant as natural gas, instead of conven[...]
17
63%
Archivum Combustionis
2014 Vol. 34 nr 2 155--167
EN The aim of the study was the comparison of different approaches to modeling the injection process in a heavy duty compression ignition engine. The conducted numerical investigation concerned n-hexane direct injection into the engine combustion chamber. Simulations were performed using AVL Fire softw[...]
18
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 32--37
EN The paper presents the main reasons for the limitations as to the share of gaseous fuel in dual fueling in commercial engine applications. It also indicates the proposals of solutions aiming at increasing of the share of this fuel. The investigations were conducted in two stages. The first stage of [...]
19
63%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 2 30--45
PL Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do zasilania silników spalinowych oraz rozwój elektronicznych systemów sterowania silników spowodowały ponowne zainteresowanie dwupaliwowym systemem zasilania. Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym pozwala zachować większość pozytywnych cech silnika o zapł[...]
EN Perspectives of usage natural gas in feeding systems of internal combustion engines and development of electronic control systems have resulted in survived interest in dual fuel system of engine feeding. Compression ignition, dual fuel engine enables to preserve majority of positive features of comp[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 1/110 55--65
PL Rozwój tłokowych silników spalinowych wymuszany jest dążeniem do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z wielu różnych możliwych sposobów stopniowego rozwiązywania tego problemu jest stosowanie paliw alternatywnych w stosunku do obecnie stosowanych benzyn i olejów napędowych. Pal[...]
EN The development of internal combustion engines is compelled by the strive to reduce their negative impact upon natural environment. One of many possible options to gradually eliminate the issue of engines’ negative impact is using alternative fuels. Natural gas has gained the recognition of the Euro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last