Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dual fuel engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 10024--10032
PL W pracy przedstawiono badania porównawcze hałaśliwości pracy silnika o zapłonie samoczynnym Fiat 1.3 MJT przystosowanego do zasilania dwupaliwowego gazem ziemnym sprężonym CNG. Przy budowie instalacji gazowej wykorzystano komercyjną instalację Oskar–N Diesel SAS wraz z oprogramowaniem. Do sterowania[...]
EN The paper presents a comparative study of operating noise of the compression ignition engine Fiat 1.3 MJT adapted to bi-fuel mode and fuelling with compressed natural gas CNG. In the construction of the gas system used commercial installation Oscar-N Diesel SAS with the software. By controlling the [...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 10033--10044
PL W pracy przedstawiono adaptację nowoczesnego silnika trakcyjnego o zapłonie samoczynnym stosowanego w pojazdach samochodowych do dwupaliwowego zasilania gazem ziemnym sprężonym CNG. We współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym powszechnie stosuje się zasobnikowe systemy wtryskowe typu Common Ra[...]
EN The paper presents the adaptation of a modern diesel engine used in vehicles to dual fuelling by compressed natural gas CNG. In the modern compression ignition engines are commonly used common rail injection system, the distribution of dosage, changes of supercharging and exhaust gas recirculation.[...]
3
88%
Journal of Polish CIMAC
EN In the paper are presented conditions for gaseous fuelling of different engine types: stationary engines and traction engines to trucks and passenger cars. On the base of performed investigations, one made comparison of operational costs of dual fuel gaseous engines and an engines with spark ignitio[...]
4
88%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 1 181-190
EN The paper present a test results of dual fuel engine run on natural gas and diesel oil injected as a pilot dose. Determination of possibilities of engine’s operational parameters improvement through division of the pilot dose was the main objective of the presented research. The first dose injected [...]
5
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 157--162
EN It was presented the possibilities and ways of methane transport by sea. They are still searched new better possibilities of methane transport especially when the gas mining is at the sea. The advantages of using methane as marine fuel are discussed because it seems to be ecological and cheaper one.[...]
6
75%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 1 43-57
PL Jednym z zasadniczych problemów dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych olejem napędowym i gazem ziemnym jest pogarszająca się sprawność przy częściowych obciążeniach silnika. Zjawisko to związane jest z nadmiernym zubożeniem mieszaniny gazowej. W artykule przedstawiono wyniki badań[...]
EN With one of fundamental problems of dual fuel diesel engines fed with diesel and natural gas there is a efficiency deteriorating at partial loads of the engine. This disadvantageous phenomenon is connected with combustion excessive lean air-gas mixtures. In the paper some results concerning the poss[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 5755--5762
PL Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnika, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie[...]
EN The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained [...]
8
75%
Polish Maritime Research
2017 nr 2 96--104
EN The paper presents the results of examination of particulate matter emission from the Diesel engine FPT 1.3 MJT simultaneously fuelled with diesel oil and natural gas CNG. The basic premise for engine adaptation was the addition of a small amount of CNG to reduce exhaust gas opacity and particulate [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 233--237
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dwupaliwowego, doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego gazem naturalnym. Celem głównym prowadzonych badań było określenie wpływu parametrów wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego tj.: wielkość oraz kąt początku wtrysku na emis[...]
EN The paper presents the results of research on dual-fuel, compression ignition engine, powered by natural gas. The main objective of the conducted research was to determine the impact of injection parameters initiating the ignition of a diesel oil dose, i.e.: the size and injection timing, on the emi[...]
10
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono porównanie wybranych parametrów spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym zasilanego alkoholem metylowym oraz benzyną. Do badań wykorzystano 4-cylindrowy silnik Fiat 1100 MPI z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Badania wstępne [...]
EN The paper presents comparison of a selected combustion parameters of dual fuel, spark ignited engine run on gasoline and methyl alcohol. To the testing was used a four cylinder Fiat 1100 MPI engine with multipoint injection of gasoline and alcohol to area of inlet valve. Preliminary tests of the eng[...]
11
63%
Tribologia
2006 nr 2 195-205
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki porównawczego testu trwałościowego silnika o ZS zasilanego klasycznie - olejem napędowym oraz dwupaliwowo - gazem LPG jako paliwem głównym wykorzystując do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksperymentalnym stanowisku zbudowanym na[...]
EN In the paper the results of a comparative durability test of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small amount of diesel oil for the ignition were presented. The investigations were carried out on an experimental station constructed on t[...]
12
63%
Journal of KONES
PL Dwupaliwowe zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym mogłoby w niedługim czasie stać się jednym ze sposobów na zastąpienie znacznej części oleju napędowego paliwami alternatywnymi o niskiej liczbie cetanowej do których między innymi należy alkohol etylowy. Etanol już znalazł zastosowanie jako paliwo[...]
EN Bi-fuel supply of CI engine could become in a short time the one of ways to the replacement of the considerable share of diesel fuel by alternative fuels with the low cetane number to which, among others, the ethyl alcohol belongs. Ethanol has been already applied as a fuel for CI engine. Scania 9 l[...]
13
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Zasilanie silnika realizowano przez prototypowy układ dolotowy zawierający podwójne wtryskiwacze sterowane elektronicznie. Zastosowany system umo[...]
EN The paper presents the results of the investigations into a dual fuel spark ignition multipoint methanol/gasoline injection engine where the injection is realized into the area of the intake valve. The engine fuel feed was realized through a prototype intake system having double electronically contr[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono system zasilania dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Silnik wyposażono w podwójne wtryskiwacze sterowane elektronicznie. Opracowany system umożliwia zasilanie silnika samą benzyną lub alkoholem [...]
EN The paper presents a fuel system of a dual fuel spark ignition engine with a multipoint methanol and gasoline injection into the inlet valve area. The engine is fitted with double electronically controlled injectors. The system allows the engine operation on gasoline and methanol separately as well [...]
15
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule podano przykłady zastosowania silników dwupaliwowych do napędu statków morskich w świetle doświadczeń największych firm produkujących silniki okrętowe. Przedstawiono stosowane sposoby zasilania tych silników paliwem gazowym w różnych wariantach kojarzenia go z zasilaniem paliwem ciekłym. [...]
EN The paper presents examples of application of dual fuel marine engines based on the expertise of the largest marine engine manufacturers. The fueling systems of these engines have been presented as fueled with fuel gases in various combinations with liquid fuels. Examples of the application of dual [...]
16
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono opracowane na Politechnice Lubelskiej stanowisko do badań dwupaliwowego silnika wysokoprężnego. Układ badawczy umożliwia zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym gazem propan-butan dozowanym do kolektora dolotowego. Artykuł zawiera wstępne wyniki badań dwupaliwowego silnika [...]
EN Article presents dual fuel diesel engine research system build In Lublin University of Technology. Research system enables supplying self - ignition engine in propan-butan gas to inlet manifold. Article presents initial test results dual fuel engine diesel engine supply by diesel fuel and propan-but[...]
17
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 271--277
PL Ze względów ekonomicznych i ekologicznych poszukiwane są alternatywne sposoby zasilania silników spalinowych. W silnikach o zapłonie samoczynnym, obserwuje się wzrost zainteresowania instalacjami paliwowymi pozwalającymi na domieszkę propan-butanu. Wynika to z ceny tego paliwa, szerokiej sieci dystr[...]
EN Due to economic and ecological reasons alternative ways of supply of combustion engines are looked for. In diesel engines, a growing interest in systems allowing the admixture of propane-butane has been observed. This is due to several reasons: the price of fuel, a wide distribution network, as well[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 2769--2773
PL Aktualnie stosowane silniki dwupaliwowe, jako źródło napędu pojazdów samochodowych, charakteryzują się minimalnym zużyciem paliwa przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych równocześnie spełniając stawiane wymogi ekologiczne. W wybranym silniku decydującą rolę spełnia sonda lambda, która powin[...]
EN Dual-fuel engines currently used as a source drive of motor vehicles, are characterized by a minimum fuel consumption while maintaining high technical performance and also meeting the environmental requirements imposed. At the selected engine the lambda probe play a leading role and should be subjec[...]
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 491--495
PL Adaptacja silników o zapłonie samoczynnym do zasilania dwupaliwowego może być dokonywana zarówno dla nowoczesnych silników z systemami common rail jak i starszych silników wyposażonych w klasyczną aparaturę wtryskową (pompy tłoczkowe). Ze względu na duże różnice cen paliw gazowych i ciekłych występu[...]
EN Adaptation of compression ignition engines to dual fuel supply can be accomplished both in case of modern engines equipped with common rail system and older engines equipped with classic injection system (piston pumps). Due to big differences in price of gaseous and liquid fuels there is observed a [...]
20
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono badania symulacyjne procesu spalania w dwupaliwowym silniku zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym z dzieloną dawką inicjującą. Dawki oleju napędowego: inicjująca i dodatkowa były wtryskiwane w różnym czasie, a ich proces spalania był zróżnicowany odnośnie do dynamiki i [...]
EN The paper presents a simulation of the combustion process in a dual fuel engine fueled with natural gas and diesel oil with a divided fuel dose. Diesel fuel doses - the pilot and the extra dose were injected at different times and the combustion process was different in terms of dynamics and duratio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last