Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drzewa uliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 7 28-28
PL NIK opublikował informacje pokontrolne nt. usuwania drzew przy drogach powiatowych. Dotyczą one trzech gmin oraz dwóch zarządów dróg powiatowych. Zasadniczo wnioski o zgodę na wycinkę drzew przydrożnych, składane do urzędów gmin, argumentowane były chęcią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rzad[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 4 62-65
PL Jednym z podstawowych składników miejskich terenów zieleni są nasadzenia przyuliczne, których kondycja może ulec pogorszeniu na skutek procesu inwazji pasożytów. Jeden z nich to jemioła pospolita typowa (Viscum album L. subsp. album). Jest ona obligatoryjnym półpasożytem pędowym, tzn. takim, który d[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 84-86
PL Drzewa sadzone przy ulicach narażone są na ogromny stres. Świadczą o tym wyniki licznych badań stanu zdrowotnego zieleni miejskiej na całym świecie. W Europie Zachodniej na początku lat 80. szacowano, że każdego roku ginie 700 tys. drzew miejskich. W Nowym Jorku corocznie usycha ok. 13 tys. drzew.
4
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 11 60-61
PL Drzewa rosnące wzdłuż ulic, między chodnikiem a jezdnią, wysadzane są w obrębie powierzchni utwardzonych (beton, płyty, bruk) oraz niewielkich powierzchni o glebie z reguły silnie udeptanej oraz skażonej solami i związkami ropopochodnymi oraz poprzecinanej instalacjami uzbrojenia terenu. W najlepszy[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 10 57-57
PL Od dawna Poznań uchodził za miasto o wzorowo zaplanowanych, urządzonych i pielęgnowanych terenach zieleni. Istotnie, według normatywów ogólnokrajowych powierzchnia zieleni przypadająca na 1 mieszkańca Poznania wyprzedza wskaźniki dla całego kraju (z wyjątkiem Szczecina) nawet o kilkadziesiąt procent[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 41-44
PL Drzewa uliczne posiadają znacznie wolniejsze tempo wzrostu niż te, które rosną w krajobrazie otwartym. Warunki uliczne - drogowe są źródłem wielu negatywnych czynników stresowych, które powodują spadek wydajności procesów fizjologicznych oraz wyraźne skrócenie czasu życia drzew. Nasilająca się antro[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 39-41
PL Rozwój inwestycji drogowych to jeden z głównych priorytetów w krajach UE. Oprócz infrastruktury podziemnej i naziemnej duży nacisk kładzie się również na odpowiednie zagospodarowanie poboczy dróg i ulic, m.in. przez obsadzenia roślinne. W projektowaniu i kształtowaniu roślinności przyulicznej bierze[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 76-77
PL Ekologiczne spojrzenie na miasto, jego zieleń a zwłaszcza zadrzewienia, istniało praktycznie od początku ubiegłego wieku. Na przykład już w 1916 roku zalecano sporządzenie planu rozwoju Warszawy, który zapewni doprowadzenie świeżego powietrza z zadrzewionych okolic podmiejskich przez system ogrodów,[...]
9
63%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 405--412
PL Drzewa rosnące na terenach miast są narażone na nieustanne oddziaływanie zespołu niekorzystnych warunków środowiska miejskiego. W wyniku wzrostu stężenia zanieczyszczeń obserwowane jest systematyczne zmniejszanie się liczby drzew rosnących przy ulicach oraz ich zły stan zdrowotny, którego objawem są[...]
EN Trees growing in urban areas are constantly exposed to the adverse conditions of the urban environment. The effect of increasing in concentration of pollutants is observed by systematic reduction in the number of trees in the streets and their poor health status, whose symptoms are discoloration and[...]
10
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zasolenie gleby, prowadzące do znacznego wzrostu zawartości chlorków w liściach drzew jest jedną z głównych przyczyn złego stanu zdrowotnego drzew przyulicznych, a w konsekwencji ich przedwczesnego zamierania. Liście lip krymskich (Tilia x euchlora) ze stanowisk przyulicznych: stosunkowo zdrowe, zaw[...]
EN High salinity of soil, which leads to high content of sodium in the leaves of trees, is one of the basic causes of poor condition of the plants, that leads to their premature death. The leaves of relatively healthy Tilia 'Euchlora' trees, growing along the roadways, contained on average 0.71% of chl[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Prace remontowe, budowlane (budynki mieszkalne, obiekty inżynieryjne, drogi, ogrodzenia, infrastruktura podziemna i nadziemna etc.) mogą stanowić zagrożenie dla drzew i całych drzewostanów. Zagrożenie wzrasta wraz z wiekiem drzew i stopniem mechanizacji prac. Mimo wysokich odszkodowań i kar za niszc[...]
EN Renovation and building works (houses, engineering buildings and installation, roads, fences, the under- and over ground infrastructure etc.) can be distress to trees and tree stand. The risk is growing with the age of trees and the degree of the mechanization of works. In spite of high compensation[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last