Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 326
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ars Separatoria Acta
2009/2010 No. 7 99-107
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań konwekcyjnego suszenia drewna w warunkach nieustalonych, tzn. zmieniano parametry czynnika suszącego, takie jak wilgotność i temperatura oraz porównano je z wynikami uzyskanymi podczas suszenia w warunkach ustalonych. Okresowe zmiany parametrów suszenia (np. naprzemienne o[...]
EN The results of experimental studies have been presented concerning convective drying of wood in variable and . for comparison . stable drying conditions. The experiments were carried out on cylindrical samples made of two kinds of a newly treated wood (walnut and cherry trees). Variable drying condi[...]
3
100%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wybrane właściwości fizyczne jabłek odwadnianych osmotycznie oraz osuszonych metodą konwekcyjną w zależności od ciśnienia (78,4, 49 i 19,6 kPa), czasu odwadniania (12, 96 i 180 min) oraz temperatury suszenia (55, 70 i 85C). Zanalizowano wpływ badanych parametrów na ruch masy podczas odwadnian[...]
EN Physical properties of osmotically dehydrated as well as convectively dried apples have been investigated using various pressures (78.4, 49.0 and 19.6 kPa), osmotic treatment times (12, 96 and 180 min), and various convective drying temperatures (55, 70 and 85C). The effects of some parameters on ma[...]
4
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono zmiany parametrów suszarniczych - temperatury i wilgotności piekarskiej kultury starterowej poddanej suszeniu sublimacyjnemu. Liofilizację prowadzono w laboratoryjnym liofilizatorze półkowym.
5
100%
Chemical and Process Engineering
PL Suszono konwekcyjnie i mikrofalowo materiały biologiczne (warzywa) z wykorzystaniem odwodnienia osmotycznego jako obróbki wstępnej. Głównym celem badań było opracowanie efektywnych warunków takiego suszenia oraz określenie ilości wody, jaka może zostać usunięta z warzyw przez zanurzenie w hipertonic[...]
EN The paper concerns convective and microwave drying of biological materials (vegetables) with osmotic dehydration as a pretreatment process. The main aim of the studies was to work out efficient conditions of such a combined drying and to determine the amount of water which can be removed from the ve[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 1 131-139
PL Aby uzyskać produkty suszenia bardzo dobrej jakości, wymagana jest dokładna kontrola wielu parametrów procesowych. W przypadku większości instalacji suszarniczych konieczna jest kontrola parametrów wlotowych i wylotowych czynnika suszącego oraz materiału suszonego. Podstawowymi monitorowanymi parame[...]
EN To obtain a high-quality dried product, a precise control of many process parameters is required. In most drying installations, it is necessary to control inlet and outlet parameters of a drying agent and material being dried. Problems appearing during designing and operation of an experimental dryi[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono sposób oceny stanu technicznego suszarni obrotowej koncentratu na podstawie pomiarów grubości pancerza oraz analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych. Opracowana procedura pozwala określić możliwości dalszej eksploatacji oraz wyznaczyć graniczne parametry, dla których dals[...]
EN Study presents the technical state estimation of the rotational concentrate dryer based on the thickness measurements of the dryer jacket as well as the strength analysis with the use of finite element method. Elaborated procedure enables to specify a possibility of further exploitation and to deter[...]
8
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN It is demonstrated that different pore structures and morphologies in nanometer scales may be obtained using different strategies of drying of wet gels produced by the sol-gel method. The low temperature drying strategy (LTD), using supercritical carbon dioxide, gives similar nanopore structure as t[...]
9
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mikrofal w suszarnictwie oraz najważniejsze właściwości mikrofal. Podano przykłady zastosowań mikrofal do procesu suszenia i dokonano oceny możliwości wykorzystania energii pola elektromagnetycznego w suszeniu wrażliwych ternicznie materiał[...]
EN Paper discussed the theoretical and practical aspects of using microwaves to drying of the food products. Basic properties of microware energy were characterized and some examples of microwave technique application to the process of drying were given. The possibilities of drying of thermally sensiti[...]
10
100%
Nukleonika
EN The convectional drying of rectangular block of wet mortar was investigated with thermal neutron radiography technique supplemented with traditional mass and temperature measurements. The time evolution of the drying process was recorded for rectangular sample of aged mortar before and after paintin[...]
11
100%
Nukleonika
EN The results of neutron radiography studies on convective drying of kaolin cylinders are presented. The sample shrinkage and loss of water during drying was easily observed on registered neutron radiograms. The saturation of the sample with water was estimated in terms of the neutron effective macros[...]
12
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2006 Vol. 1(7) 179--193
EN The purpose of the paper is to present a concept of energy efficiency and financial evaluation of counter flow dryer. Energy efficiency and many other efficiency indexes of the dryer and all additional devices like heater, heat exchangers, tubing and fans are calculated. Expert system provides also [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z. 16, t. 2 316-320
14
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(4) 333--343
EN In this study the convectional drying process of peach were investigated. Peaches were cut longitudinally into eight similar pieces and were dried in a laboratory air-drier with forced horizontal air flow. Drying experiments were carried out at temperatures of 50, 60, 70oC and for two air velocities[...]
15
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 977--985
EN The paper presents an analysis of the influence of the moisture content in autoclaved aerated concretes on their drying. The tested material consisted of 60 cubic samples (10 x 10cm) of fly ash aerated concrete and sand aerated concrete, types 400 and 600. The analyzed physical parameters of the sam[...]
16
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 62-63
EN The paper shows studies of the fuel briquettes drying process in composite beds. A specific structure of this kind of bed intensifies the processes of mass and heat transfer. The equations for calculation of the drying rate and process duration have been elaborated.
17
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Four binary polymer -solvent systems, poly(styrene)-tetrahydrofuran, poly(styrene) - p-xylene, poly(methyl methacrylate) - ethylbenzene and poly(methyl methacrylate) - tetrahydrofuran, systems have been studied. It has been observed that thicker coatings will retain a higher amount of the residual s[...]
18
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Drying behaviour of sawdust mixture was investigated in a convective dryer at 0.01 m/s and 25, 60, and 150°C air temperature. Sawdust mixture (60% of spruce and 40% of the second ingredient: beech, willow, ash, alder) and sawdust of spruce, beech, willow, alder and ash was used in the drying experim[...]
19
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1273-1278
PL W pracy opisano metodę pomiaru kinetyki suszenia rozpryskowego w skali laboratoryjnej. Wykonano obszerne badania eksperymentalne kinetyki suszenia maltodekstryny o różnych stężeniach począt-kowych. Określono krytyczne wilgotności materiału w funkcji szybkości odparowania. Wyniki pomiarów zastosowano[...]
EN The paper describes a measuring method for the determination of materiał drying kinetics of quick evaporation processes in a small-scale test tunnel. Extensive studies of drying kinetics for maltodextrin were performed for different solid concentrations. Critical moisture contents as a function of i[...]
20
88%
Chemical and Process Engineering
PL Wyniki badań hydrodynamiki i kinetyki suszenia w układzie pulsofluidalnym z modyfikowaną pulsacją wskazują na możliwość rozszerzenia aplikacji układu pulsofluidalnego na materiały suszone w I okresie suszenia z eliminacją dotychczas ujawnionych ograniczeń klasycznego układu PFB. Sformułowano równani[...]
EN Investigations have been carried out on the influence of the modified gas pulsation on the hydrodynamics and drying kinetics in a pulsed fluid bed system (PFB) with modified pulsation as well as. Material properties (particle diameter, bulk density), bed height, pulsation frequency and the diameter [...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last