Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drying process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN Since a few years ago, there is an increasing interest for utilization of transfer functions (TF) as a reliable method for diagnosing of mechanical faults in transformer structure. However, this paper aims to develop the application of TF method in order to evaluate the drying quality of active part[...]
2
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł prezentuje stan wiedzy uzyskanej na podstawie studiów doświadczalnych wpływu dodatku mikrokrzemionki na proces suszenia, który ma miejsce w betonach ogniotrwałych o wysokiej zawartości tlenków aluminium w zakresie temperatur między 20 i 700 stopni C. Ponieważ mikrokrzemionka ma zwielokrotnio[...]
EN The paper presents knowledge gained from the experimental study of the effect of microsilica addition on the drying process, which takes place in a high alumina refractory concrete within the temperature range between 20 and 700 °C. As microsilica can have multiplying effects in the mixture, which d[...]
3
75%
Ceramika Budowlana
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Minie jeszcze sporo czasu, zanim polska energetyka, szczególnie dystrybucyjna, stanie się przemysłową krainą szczęścia, gdzie każde życzenie staje się rzeczywistością. Zanim to nastąpi - szczególnie jeśli chodzi o urządzenia, które techniczną młodość mają już dawno za sobą i „dożywają swych lat" - t[...]
EN Results of performance tests of a 12,5 MVA transformer. A method of drying cellulose insulation of the transformer. Preparation of the drying process.
5
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2014 T. 30, z. 3 145--159
PL Proces suszenia jest niezbędnym elementem podczas wytwarzania paliw kompozytowych z biomasy i węgla. Omawiana suszarka multicyklonowa jest oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym opracowanym i opatentowanym przez AGH, które może być wykorzystane w trakcie przygotowania surowca do procesu scalania. W[...]
EN The drying process is an essential part of the production of composite fuels from biomass and coal. The presented multi-cyclone dryer is an original design solution developed and patented by AGH, which can be used during the preparation of raw material for the unification process. This article prese[...]
6
63%
Environment Protection Engineering
EN In order to take advantage of heat released during composting, the autothermal drying process requires the maintenance of adequate air flow combined with temperature. The aim of this paper was to construct a drying tunnel enabling the automatic control and regulation of the basic process parameters [...]
7
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 4 502-507
PL Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych oraz numerycznych procesu suszenia węgla kamiennego w innowacyjnej suszarce uderzeniowo-wirowej w skali 100 kg/h, której konstrukcja została opracowana w IChPW. Zbadano wpływ zmiany parametrów procesu suszenia na stopień podsuszenia węgla w tej suszarce.[...]
EN Polish bituminous coal (moisture content 9,4%, grain size up to 3 mm) was dried with flue gas under pilot plant conditions (impact dryer, up to 100 kg/h, flue gas temp. 523–542°C). A decrease in moisture content in the coal by 42–60% was achieved. Numerical model of the proces was developed. The res[...]
8
63%
Instal
2015 nr 10 15--20
PL W artykule przedstawiono wpływ temperatury medium suszącego na zmiany względnej oraz bezwzględnej zawartości wilgoci podczas suszenia peletu ze słomy. Proces suszenia przeprowadzono przy stałym ciśnieniuatmosferycznym i różnych wartościach temperatury powietrza, jako czynnika suszącego, wynoszących [...]
EN The article presents the influence of the drying medium temperature changes for the relative and absolute moisture content values during drying pellets made from straw. The drying process was conducted at constant atmospheric pressure and with different drying medium (air) temperature levels, respec[...]
9
63%
Autex Research Journal
EN This paper presents an experimental study of impact of water drop on a surface in a spreading regime with no splashing. Three surfaces were studied: virgin glass, coating film and woven cotton fabric at different construction parameters. All experiments were carried out using water drop with the sam[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 7 1382-1386
11
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2014 z. 14 31--34
EN The paper presents the method of determining moisture transport coefficients during drying of porous media on the basis of two simple experimental data i.e.: desorption isotherm, drying kinetics and the numerical solution.
12
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych w latach 1987-2007 na obiekcie pobagiennym Supraśl Górna. Ich celem było wykazanie zaawansowania procesu grądowienia w niektórych łąkowych siedliskach pobagiennych. Badania wykonano w kompleksie PKWG-B wilgotnym i w kompleksie PKWG-C posusznym. Zbadano k[...]
EN The paper presents results of a study carried out in the years 1987-2007 on the post-bog object Supraśl Górna. The aim of the study was to demonstrate the advanced drying of some post-bog meadows. Analyses were performed in a moist soil complex PSMC-B and in a drying soil complex PSMC-C. Ground wate[...]
13
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 2 19--25
PL W pracy przedstawiono wpływ względnego ubytku masy badanych kompozytów cementowych na bazie kruszywa keramzytowego i popiołoporytowego na współczynnik przewodzenia ciepła betonów w pierwszych trzech miesiącach ich dojrzewania. Poddano analizie betony nienapowietrzone oraz betony napowietrzone domies[...]
EN The paper presents the relation between the relative weight loss of cement composites based on leca and lyttag aggregates and the thermal conductivity of concretes in the first three months of their curing. Non-aerated concretes and concretes aerated with air-entraining admixture and aluminium powde[...]
14
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Przeprowadzono badania dwóch próbek paliw alternatywnych wytworzonych na bazie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz na bazie odpadów komunalnych pod kątem emisji amoniaku i lotnych związków organicznych z procesu ich suszenia. Badania wykonano w suszarni laboratoryjnej dla różnych tem[...]
EN Two samples of alternative fuels made on the basis of non-hazardous industrial waste and based on municipal waste in terms of ammonia emissions and volatile organic compounds from the drying process were tested. The tests were carried out for different conditions in terms of temperature and flow rat[...]
15
63%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 9 48--54
PL Jednym z parametrów określających jakość tłuszczów czy tłuszczowych produktów spożywczych jest zawartość wody. Celem pracy jest pokazanie alternatywnej metody oznaczania wody w produktach tłuszczowych. Zawartość wody dla wybranej margaryny zbadano metodą znormalizowaną. Tłuszcz suszono z wykorzystan[...]
EN One of the parameters determining the quality of the fat or fat content of food fatty products is water. The aim of this work is to show an alternative method of moisture (water) content determination in products containing fats. Moisture content in chosen margarine sample was tested using standard.[...]
16
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 1 65--74
PL Przedstawiono weryfikację sformułowanych przez Kudrę i Efremova [2003] quasi- stacjonarnych modeli kinetyki suszenia. Wyniki weryfikacji modeli zilustrowano wykresami modeli i dla porównania wynikami pomiarów kinetyki suszenia kostki marchwi w złożu fluidalno-fontannowym. Niskie wartości bezwzględne[...]
EN Paper presented the veryfication of quasi-stationary models of drying kinetics, formulated by Kudra and Efremov. The results of models' veryfication were illustrated by diagrams of the models, as well as - for comparison purposes - by the measurement results dealing with drying of carrot slices in a[...]
17
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1549--1554
PL Wykonano obszerne badania suszenia rozpryskowego maltodekstryny i dokonano analizy własności otrzymanych proszków. W pracy przedstawiono wybrane wyniki określające wpływ warunków suszenia i atomizacji na gęstość nasypową i morfologię maltodekstryny. Stwierdzono iż wzrost stosunku atomizacji i temper[...]
EN An extensive investigation of spray drying of maltodextrin was made and properties of the produced powder were analysed. The paper presents selected results concerning the effect of drying and atomisation conditions on the bulk density and morphology of maltodextrin. It was found that an increase of[...]
18
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 3 287-300
PL Przypisywanie komunalnym osadom ściekowych cech biomasy bywa często dyskusyjne. Zgodnie z krajowym prawem, a konkretnie katalogiem odpadów, komunalne osady ściekowe pozostają odpadem, stąd ich wszelkie procesy przeróbki, a szczególnie proces termicznego przekształcania, muszą być prowadzone zgodnie [...]
EN The idea of treating municipal sewage sludge as biomass is often controversial. According to domestic law and, specifically to catalog of waste, municipal sewage sludge is waste material. Therefore, any treatment processes, and thermal treatment in particular, must be carried out according to legall[...]
19
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 155--162
PL W niniejszym referacie przedstawiono wyniki dwóch kilkuetapowych eksperymentów przeprowadzonych na próbkach z betonu komórkowego o klasie gęstości 400 kg/m3. W obu eksperymentach próbki najpierw poddano intensywnemu działaniu ciekłej wody, następnie w pierwszym pomierzono parametry cieplne, zaś w dr[...]
EN This paper presents the results of two multistage experiments which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 400 kg/m3. In the both experiments the samples were initially exposed to a strong effect of liquid water. Next the first experiment, thermal parameters were measured[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 58--61
PL Artykuł prezentuje badania współczynników przewodzenia ciepła betonów komórkowych czterech klas gęstości 400, 500, 600 i 700, pochodzących z jednej wytwórni. W badaniach zasymulowano sytuację, w jakiej mogą znaleźć się ściany budynku narażone na działanie wody, np. powodziowej. Woda rozprzestrzenia [...]
EN The article presents the research of the thermal conductivity coefficients referring to autoclaved aerated concretes 400, 500, 600 and 700 density class, produced by one manufacturer. The research simulated a situation in which walls of a building can be exposed to the impact of water, e.g. flood wa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last