Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  druk 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1066-1066
PL Przykłady zastosowania druku przestrzennego (proszkowego i wielostrumieniowego) w procesie dydaktycznym na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
EN Examples of using the 3D Printing and Multi Jet Modelling in didactic process at Faculty Industrial Design Academy of Fine Art in Warsaw.
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 275--282
PL W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania drukarek 3D. Scharakteryzowano technologie stosowane do trójwymiarowego odzwierciedlania obiektów. Przedstawiono najbardziej energochłonne elementy drukarki oraz określono ich parametry. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania służące do edycj[...]
EN The paper presents the structure and principle of operation of 3D printers. Characterized the technologies used to reflect the three-dimensional objects. Are the most energy-intensive parts of the printer and set their parameters. Are the different types of software for editing and updating the firm[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2016 Z. 22 (172) 238-247
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii druku przestrzennego w budownictwie zarówno w trakcie wykonywania projektu architektonicznego poprzez tworzenie makiet 3D realizowanej konstrukcji, jak i na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, produkując w całości m.in. budynki mieszkalne.
EN In the paper there is presented the use of 3D printing technology in building engineering, which is used both during performing of the architectural design by creating 3D models of planned construction as well as during the stage of erecting buildings.
4
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 1-2 18--24
PL Niniejszy artykuł przedstawia stan obszaru szybkiego prototypowania. Przedstawiony w nim materiał jest wynikiem kilkunastoletniej obserwacji branży w Polsce i na świecie z punktu widzenia użytkowania urządzeń RP, badania procesów przyrostowych oraz ich zastosowania, opiniowania i recenzowania projek[...]
5
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 88--90
PL Druk 3D pomimo znacznego rozwoju w kontekście technologicznym jako technika wytwarzania jest coraz częściej stosowany w skali przemysłowej. Materiał stanowiący budulec jest dodawany w formie kolejnych warstw, które są ze sobą spajane. W ramach druku 3D wykorzystywane są różne odmiany tej techniki wy[...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 407--417
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania technologii wydruku 3D do budowy przekładni magnetycznej i wynikających z niej korzyści. Opracowano trójwymiarowy model numeryczny przekładni, pozwalający na wyznaczenie charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego. [...]
EN The paper presents the possibility of using 3D printing technology and its benefits to build a magnetic gear. Developed three–dimensional numerical gear model, allowing the determination of the characteristics of the magnetic torque as a function of the angle position of the inner rotor. The prelimi[...]
7
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 5-6 104--108
PL Odpowiedź producentów systemów CAD na coraz większą popularność technik druku 3D i szybkiego prototypowania nie była natychmiastowa, ale z drugiej strony nie trzeba było na nią bardzo długo czekać. O ile na początku użytkownicy urządzeń stereolitograficznych czy też np. proszkowych drukarek 3D Zcorp[...]
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 253--260
PL W artykule zaprezentowano projekt nowego sterownika drukarki trójwymiarowej powstały na bazie doświadczeń w dotychczasowej eksploatacji urządzeń przeznaczonych na rynek masowy. Wprowadzono w technologię druku przestrzennego oraz zarysowano jego historię. W tym kontekście zaproponowano rozwiązania po[...]
EN The paper presents the design of a new three-dimensional printer control system developed on the basis of experience in the current operation of equipment for the desktop market. 3D printing technology basics and its history were introduced. Solutions that improved operational stability and function[...]
9
88%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2019 Nr 2 (44) 38--40
PL Początki technologii przyrostowych sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, lecz ich intensywny rozwój rozpoczął się w 1986 r., w momencie opatentowania wytwarzania metodą stereolitografii i jej pierwszych komercyjnych zastosowań. Od tamtego czasu powstało wiele nowych metod przyrostowego wytwarzania, [...]
10
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 804--805
PL W artykule przedstawiono przykłady nowych konstrukcji chwytaków, które mogą znaleźć zastosowanie na różnych etapach procesów technologicznych. Przeanalizowano także możliwość wykorzystania druku 3D w projektowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na bazie testowego modelu sprawdzono jego dokładność[...]
EN The article presents examples of new designed robot grippers, which can be used in different stages of technological processes. It also analyzes the possibility of using 3D printing in the design of new structural solutions. In relation to different thicknesses of print the test model accuracy was v[...]
11
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 690--691
PL Trenażery i symulatory bazujące na technikach rzeczywistości wirtualnej zyskują coraz większą popularność i są stosowane w coraz większym zakresie. Elastyczność i realistyczna symulacja to jedne z głównych zalet rzeczywistości wirtualnej sprawiające, że jest ona chętnie wykorzystywana do szkolenia p[...]
EN Different simulators based on virtual reality techniques are gaining more and more popularity and are used increasingly. Flexibility and realistic simulation are some of the main advantages of virtual reality that make it is often used for employee training. The article presents an example of a virt[...]
12
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 3 224--225
PL Przedstawiono przykład zastosowania druku 3D do budowania prototypów manipulatorów medycznych. Opisano konstrukcje manipulatorów i ich części wykonane metodą FDM – jako przykład posłużyły dwa prototypy manipulatorów, które powstały w 2014 i 2015 r. w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigni[...]
EN Presented is an example of using 3D print technique to produce prototypes of medical manipulators. Design of the manipulators and components made by the FDM method was presented by example of two prototypes of manipulators that were built in 2014 and 2015 in the Zbigniew Religa Foundation for Cardia[...]
13
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 4 320--321
PL Opisano zastosowanie bezpłatnych wersji programów do opracowywania modeli 3D z danych DICOM i przygotowywania plików STL do druku 3D modelu fizycznego kości na potrzeby planowania zabiegów chirurgicznych. Przeanalizowano odchyłki pomiędzy modelem siatkowym z DICOM a plikiem STL do druku 3D.
EN The article explains how the free of charge software can be applied to develop 3D models from DICOM data, and then used to prepare the STL files as necessary to print 3D physical models of the jaw bone making it possible to plan surgical procedures. Deviations, as they reveal between a 3D mesh model[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 678--682, CD
PL W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy sterowanego zewnętrznie mobilnego robota kroczącego wyposażonego w kamerę, dzięki której można rejestrować i transmitować obraz do urządzenia zewnętrznego. Większość zaprojektowanych części zostało wykonanych przy pomocy druku 3D. Mobilność urzą[...]
EN The paper shows a process of designing and constructing an externally, remotely controlled mobile robot equipped with a camera to record and transmit the video to an external device. Most designed parts were manufactured using 3D printing. Mobility of the device is provided by a battery, that allows[...]
15
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2016 nr 8(4) 75--81
PL Druk trójwymiarowy jest jedną z najprężniej rozwijających się technik wytwarzania prototypów i małoseryjnych wyrobów. Właściwości mechaniczne elementów konstrukcyjnych wytwarzanych metodą druku 3D zależą od rodzaju użytego materiału oraz przyjętych parametrów, takich jak wysokość warstwy i ukierunko[...]
EN 3D printing is one of the fastest developing technologies of prototypes and small-batch products manufacturing technologies. Mechanical properties of 3D printings depends on the type of material used and applied parameters, like layer height and direction of material fibers. In this work, the result[...]
16
75%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 11 14--16
PL W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania umożliwiającego kastomizację produkcji seryjnej przy wykorzystaniu technik druku 3D. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klienta. Przedstawione podejście CAD Automation, przy użyciu technologii OL[...]
EN This paper presents a proposal for a solution allowing customization in mass production using 3D printing techniques. The main objective of the proposed solution is to adapt the products to individual customer needs. The approach CAD Automation using OLE - (Object Linking and Embedding) allows to en[...]
17
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1900--1901
PL W artykule przedstawiono trzy metody zwiększania wydajności druku 3D metodą FFF. Próby polegały na zwiększaniu gęstości wypełnienia, wysokości warstwy oraz prędkości druku. Na podstawie wydruków testowych oraz symulacji porównano czasy, zużycie materiału oraz jakość wykonanego przedmiotu przy założo[...]
EN This article presents three methods of improving efficiency of 3D printing by the FFF method. Trials consisted of increasing the density of infill, layer height and print speed. On the basis of test prints and simulations, made with assumed parameters of printing, times, material consumption and qua[...]
18
75%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 612--614
PL Artykuł zawiera przegląd najnowszych technologii druku 3D obiektów z metalu. Technologie te sklasyfikowano ze względu na sposób podawania oraz łączenia materiału. Wskazano wady i zalety poszczególnych rozwiązań podawania materiału metalowego. Przedstawiono skrótowy opis technologii druku 3D z użycie[...]
EN The article presents the newest technologies of the 3D printing of metal objects. The technologies were classified on account of the way of laying and joining material. The research results are indicated the advantages and the disadvantages of the various methods of joining metal material. There is [...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 3 2578--2582, CD 1
PL W logistyce dostaw pojawiła się idea dostarczania szerokiej grupy towarów w trybie rapid manufacturing z wykorzystaniem drukarek 3D. Rozpatruje się rozproszone centra logistyczne w których znajdować się będą gniazda produkcyjne z drukarkami 3D. Ma to przyśpieszyć dostawy i ograniczyć koszty transpor[...]
EN In supply logistics is planned to deliver a wide range of goods in rapid manufacturing mode using 3D printers. Is contemplated logistics centers scattered in which will be located manufacturing cells with 3D printers. This has to speed up delivery and reduce transport costs. Intensive production usi[...]
20
75%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2018 nr 1-2 116--119
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z rozwojem technologii addytywnych i druku 3D w kontekście ich umiejscowienia w strukturze Przemysłu 4.0. Przedstawiono również próbę zdefiniowania pojęć związanych z nowoczesnymi systemami wytwórczymi opartymi na integracji wielu procesów numerycznyc[...]
EN The article presents selected issues related to the development of additive technologies and 3D printing in the context of their location in the Industry 4.0 structure. An attempt has been also made to define the terms associated with modern production systems based on the integration of many numeri[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last