Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drones
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 321--326
EN Unmanned aerial vehicles are increasingly used in military service and in everyday life. Drones can be used for many purposes i.e. recreation, military applications or to increase the safety of citizens. Unmanned aerial vehicle can become a source of information, based on which object/operator can m[...]
2
88%
Safety & Defense
2018 1 17--21
EN The following study is devoted to the phenomenon of unmanned aerial vehicles used throughout known history on the battlefield or for military purposes. The purpose of the following text is to familiarise the reader with an overview with the contemporary and historical employment[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1532--1535
PL W artykule dokonano przeglądu aktualnej klasyfikacji dronów. Przedstawiono model fizyczny i matematyczny platformy unoszonej przez trzy drony. Stwierdzono, że brak wymuszeń w kierunku poziomym nie zmienia wypadkowych przemieszczeń środka masy platformy. Zmiana częstotliwości lub amplitudy wymuszeń r[...]
EN This article reviews the current classification of drones. A physical and mathematical model of platform lifted by three drones has been presented. It was found that the lack of extortions in the horizontal direction does not change the resultant displacements of the centre of mass the platform. Cha[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 167--179
EN Over the past few years, interest in the use of unmanned aerial vehicles (commonly referred to as drones) has increased. Uncontrolled drone flights poses a threat to air navigation, including air transport. The aim of this article is to identify potential sources of this threat, together with the id[...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Jednym z nowych zagrożeń, stają powszechnie dostępne drony co powoduje konieczność poszukiwania metod ich wykrywania, identyfikacji oraz neutralizacji. W artykule przedstawiony został sposób zrealizowania modelu detekcji oraz lokalizacji dronów z wykorzystaniem sygnału akustycznego generowanego prze[...]
EN One of the new threats are commonly available drones, which makes it necessary to search for methods for their detection, identification and neutralization. The article presents the method of implementation of the detection model and the location of drones using the acoustic signal generated by the [...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związany z coraz szerszym wykorzystaniem w różnych dziedzinach życia bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W artykule przedstawiono krótką charakterystykę metod lokalizacji obiektów przy użyciu platform powietrznych, analizę ni[...]
EN In the last years is observed a very fast technology development connected with increasingly wider application of drones (unmanned aerial vehicles - UAV) in the electromagnetic environment monitoring, making measurements of emitter sources parameters, their recognition, identification and localizati[...]
7
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono zakres i stan obecny realizowanego w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) projektu DOB-1P/02/18/2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach projektu powstaje Przenośny S[...]
EN The scope and the current status of the project DOB-1P/02/18/2016 is presented in this paper. The project is carrying out at the Institute of Armament Technology of the Faculty of Mechatronics and Aerospace of the Military University of Technology and it is granted by the National Centre for Researc[...]
8
75%
Safety & Defense
2018 1 22--26
EN The main focus of this paper is the capabilities of Unmanned Aerial Vehicles as a military logistic support in conflicts areas. The conducted research addresses the problems of traditional military delivery methods. Next, the problem of using UAVs only for civilian purposes is considered. The pape[...]
9
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 6(114) 163--170
PL W pracy zostanie przedstawiona koncepcja wykorzystania bezzałogowych platform latających do monitoringu prac budowlanych. Mobilność dronów pozwala na ich wykorzystanie do wyznaczania aktualnego stanu w jakim znajduje się podzadanie złożonego projektu budowlanego. Kontrola wpłynie na dokładniejsze wy[...]
EN The paper summarizes the concept of using unmanned aerial systems for construction work monitoring. Mobile drones can be used for determining the current stage of a given subtask in a complex construction project. Such control allows more adequate determination of the completion time of a given task[...]
10
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 2 11
11
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 6 32--34
12
63%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2017 Nr 1 24--35
PL W artykule przedstawiono zagadnienie możliwości i prawnych warunków wykorzystania dronów w budownictwie.
EN The paper presents the problem of the possibilities and legal conditions for the use of drones in the construction industry.
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 7362--7369, CD2
PL Bezzałogowe aparaty latające (drony) wykorzystywane przez wojsko do akcji zwiadowczych i szpiegowskich, mogą służyć do pomiarów meteorologicznych, monitoringu obiektów czy po prostu do nagrywania filmów z dużej wysokości. W artykule przedstawiono wyniki badań bezzałogowego aparatu latającego do zast[...]
EN Unmanned aerial vehicles (drones) used by the military for reconnaissance and espionage actions, can be used for meteorological measurements, objects monitoring or simply for recording videos from a high altitude. The article presents the research results of an unmanned flying apparatus for use in s[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przedstawiono obecnie stosowane oraz testowane techniki, a także urządzenia lub pojazdy mające znaczący wpływ na szybkość, komfort pracy oraz skuteczność działań poszukiwawczo‑ratowniczych prowadzonych przez wyspecjalizowane służby. Oprócz ogólnie znanych metod poszukiwawczych oraz sprzęt[...]
EN The article presents the currently used and tested techniques and equipment or vehicles having a significant impact on the time, comfort and efficiency of search and rescue operations conducted by specialized services. Additionally it has shown the well known methods of searching for missing persons[...]
15
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 1 35--40
PL Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), zwane potocznie dronami (z ang. truteń, brzęczenie) lub w Europie RPAS (od Remotely Piloted Aircraft Systems), a w USA – UAV (od Unmanned Aerial Vehicle) stanowią aktualnie najbardziej innowacyjny dział gospodarki. Analitycy rynkowi wskazują, że szybkość rozwoju [...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 6 3524--3532
PL W artykule zaprezentowano koncepcję systemu wizyjnego mającego na celu detekcję ptaków znajdujących się w pobliżu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w kamery. Zasadniczym celem systemu jest detekcja i odstraszenie lecących ptaków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu drona. W p[...]
EN In the article the idea of the vision based system for detection of birds near the Unmanned Aerial Vehicle equipped with cameras is presented. The main goal of the system is detection and deterrence of flying birds constituting a danger for the drone’s flight safety. In the paper some results of exp[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
2018 T. 74, nr 1 21--26
PL W ramach monitoringu obiektów budowlanych wykonuje się przeglądy stanu technicznego elementów konstrukcji i wykończenia poszczególnych obiektów. Oględziny obiektów od zewnątrz prowadzi się na ogół z poziomu terenu, z którego nie zawsze wszystkie części badanego obiektu są wyraźnie widoczne. Do kontr[...]
EN As part of the observation of construction works, the technical condition of the elements of construction and finishing of individual objects was carried out. In general, visual inspection of objects from the outside is carried out from the ground level, where not all parts of the examined object ar[...]
18
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 1 34--37
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Bezzałogowe Statki Powietrzne – BSP zwane również dronami, pełnią wiele użytecznych zadań, ale również mogą stać się zagrożeniem dla wielu obiektów, jeżeli będą użyte niezgodnie z zasadami. Stąd też systemy ochrony rozbudowuje się o podsystemy zdolne do wykrywania obiektów klasy BSP w przestrzeni 3D[...]
EN Unmanned Aerial Vehicles – UAV, also called drones, perform many useful tasks, but can also become a threat to many objects if they are used contrary to the rules. Hence, security systems are being developed with subsystems capable of detecting UAV class objects in 3D space. One of the possible dete[...]
20
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 5 16--19
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last