Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Dozór Techniczny
2017 z. 3 4--7
PL Urząd Dozoru Technicznego wzbił się na nowy pułap. I to dosłownie. Testowanie przydatnosci dronów do badań inspekcyjnych zakończyło się pomyślnie. Ale to nie koniec innowacyjnych rozwiązań, bo urząd mysli już o wykorzystaniu do pracy... robotów inspekcyjnych. To szczególnie dobra wiadomość dla przed[...]
2
100%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2018 nr 11(6) 5--19
PL W pracy przedstawiono historię oraz zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, pobudki jakimi kierowali się konstruktorzy i wynalazcy oraz mniej lub bardziej udane wyniki ich poczynań. Opracowanie zawiera zarówno pierwsze projekty, często nieudane, jak i konstrukcje, które wznosiły się w powie[...]
EN This elaboration shortly presents the use and history of unmanned aerial vehicles, the motivations of designers and inventors, and the more or less successful results of their actions. The study contains both the first projects, often unsuccessful, and structures that got up into the sky. The whole [...]
3
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The work describes an automatically on-line Self-Tunnable Fuzzy Interference Systems (STFIS) of a new configuration of mini-flying called XSF (X4 Stationary Flyer) drone. A Fuzzy controller based on-line optimization of a zero order Takagi-Sugeno fuzzy interference system (FIS) by a back propagation[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 2 127--134
EN Widespread utilization of civilian unmanned aerial vehicles (UAVs) is a new challenge for air traffic control. The reason to initiate research in that domain was a series of UAV’s flights near manned aircraft, including commercial ones, which happened in the airspace of many countries. In Poland, su[...]
5
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 17--24
PL W artykule została przedstawiona ogólna charakterystyka dronów, ich możliwości oraz szerokie spektrum zastosowania. Potencjał i coraz większy zakres wykorzystania takich maszyn pokazuje, że jest to technologia z przyszłością, która może okazać się dużym narzędziem pomocnym w budowaniu przewagi konku[...]
EN The article presents a general characteristics of drones, their possibilities and a wide range of applications. The potential and increasing range of use for these machines shows that it is a promising technology which can become an important tool in building a competitive advantage on market. A vib[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 69--73
PL W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie kontrolera lotu przeznaczonego do sterowania bezzałogowego obiektu latającego. Omówiono schemat blokowy i opisano podstawowe elementy układu sterowania oraz ich zasadę działania. Zaprezentowano wybrane elementy autorskiego systemu operacyjnego czasu rze[...]
EN The article presents an original solution of construction the flight controller dedicated for unmanned flying objects. Block diagram has been attached and basic elements of the control system have been described. The principle of individual elements has been also described. Most important elements r[...]
7
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Ostatnio obserwuje się wielki postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zazwyczaj nazywanych dronami oraz powszechne ich wykorzystanie w zastosowaniach militarnych i cywilnych. To powoduje potrzebę poszukiwania nowych sposobów reagowania m.in. na: naruszanie przest[...]
EN A huge improvement in technology of unmanned aerial vehicles (UAVs), usually called drones, and their wide both civilian and military use has been observed recently. For it new countermeasures are undertaken to prevent air space violation in the vicinity of airports, critical infrastructure and mass[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 233--235
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania dronów do dostawy paczek zaprezentowane przez firmy Amazon i DHL. Opisano sposoby sterowania platformami powietrznymi przenoszącymi towary. Omówiono ograniczenia dotyczące stosowania tego typu transportu, które łączą się z zapewnieniem bezpieczeństwa [...]
EN In this paper the examples of the drones use to deliver packages prepared by Amazon and DHL were presented. There were also described ways to control carrying goods by means of air platforms. The legal restrictions on the use of this type of transport relating to human security and the technical lim[...]
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 484--488, CD
PL W artykule podjęto się przedstawienia i analizy aktualnie publikowanych systemów detekcji pod kątem ich wykorzystania do zabezpieczenia obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk. Przedstawiono metody wykorzystywane do detekcji BSP. Materiał przedstawia również najnowsze systemy unie[...]
EN The article present and analyze the currently pub-lished detection systems in terms of their use to safety insurance in protected areas with special attention to airport. Article presents also typical methods used to detection BSP. The material contains also the latest systems and unmanned aerial ve[...]
10
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 489--491, CD
PL W artykule podjęto się klasyfikacji BSP - bezzałogowych statków powietrznych (dronów) biorąc pod uwagę zagrożenia jakie generują i możliwości ich detekcji w obszarach chronionych. W artykule przedstawiono najbardziej istotne zagrożenia związane z użytkowaniem BSP a następnie poddano je analizie z wy[...]
EN The article presents the classification of UAVs - unmanned aerial vehicles (drones), taking into account the risks they generate and the possibility of their detection in protected areas. The article presents also the most significant risks associated with the BSP and result of risk analysis with us[...]
11
75%
Logistyka
2016 nr 3 137--142, CD1
PL Drony są to statki powietrzne, które mają zdolność do samodzielnego lotu, mogące wykonywać zadania transportowe od punktu do punktu. W pracy przeprowadzono wstępną analizę ekonomiczną nieskomplikowanego systemu logistycznego opartego na tych nowoczesnych środkach przesyłania ładunków i obrazu. Celem[...]
EN The article presents a case study on the benefits of the introduction of a logistics system based on the drones. The analysis shows that using of drones within the supply chain of drugs has not yet listed large size reduce transport costs.
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówione zostały perspektywy i przykłady wykorzystania dronów - bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ratownictwie drogowym. Przedstawiono koncepcję stworzenia Dronowego Systemu Ratownictwa Drogowego, opartego o wykorzystanie dronów specjalistycznych do monitorowania dróg i identyfik[...]
EN An article presents prospects and examples of drone - Unmanned Aerial Vehicle use in road rescue. There was presented the Drone Road Rescue System, which would be created from combining drones used for road monitoring and traffic accident identification, drones for delivery of necessary equipment an[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówione zostały przykłady wykorzystania dronów - bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do oceny jakości powietrza. Opisane zostały systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Opisano również meto[...]
EN The article discusses examples of the use of drones - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to evaluation of air quality. There were described measurement systems using sensors are used to measure the parameters of low emission of dust and gases suspended in the air. Methods of indirect measurement of air, [...]
14
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 8 14--21
15
75%
Inżynieria Górnicza
2018 nr 4 34--38
PL Lubelski Węgiel „Bogdanka” od zawsze kojarzony był z postępem technicznym i technologicznym. Posiada on jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności[...]
EN Lubelski Węgiel “Bogdanka” has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery in the underground coal mining sector. This year this park machine has been joined by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measuremen[...]
16
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 775--789
PL W ostatnich latach coraz częściej można usłyszeć o nowych zastosowaniach dla technologii dronów. Prawie każda nowa technologia wraz z czasem i nakładem finansowym na badania staje się coraz doskonalsza i jednocześnie tańsza. Jest zatem prawdopodobne, że wkrótce drony będą nieodłącznym elementem życi[...]
EN In the recent years we can hear about new implementations for drones’ technology more often. Almost every new technology become more perfect and cheaper along with time and financing the researches. So it is possible that drones will become inherent element of modern human living. It is worth to thi[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 577--585
PL Przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych istnieje możliwość rozwiązania logistycznych problemów związanych z szybkim dostarczaniem przesyłek w obszary, które są trudno dostępne dla tradycyjnych form transportu. Wykorzystanie dronów umożliwi skrócenie czasu dostawy, co powinno prowadzić do zwię[...]
EN There is a possibility to solve problems connected with the fast delivery of freights in terrain difficult to access for traditional forms of transports by using unmanned aerial vehicles. As a consequence of using drones, the delivery time and cost will be reduced and increase in turnover should be [...]
18
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 833--841
PL Bezzałogowe morskie platformy transportowe mogą być sterowane zdalnie lub autonomicznie. Obecnie prowadzone są badania w zakresie pełnej automatyzacji prowadzenia nawigacji i sterowania jednostkami nawodnymi i podwodnymi. Badania dotyczą systemów antykolizyjnych jak i również niezależnych systemów w[...]
EN Unmanned Maritime transport platforms can be controlled remotely or autonomously. Currently there is conducted a research in the field of fully automatic driving navigation and control units of surface ships and submarines. The research focuses on anti-collision systems as well as independent system[...]
19
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu strumienia powietrza wytwarzanego przez drona na rozkład osadzającej się pod dronem strugi rozpylanej za pomocą rozpylacza szczelinowego XR 11002, przy ciśnieniu 0,4 MPa wody i zawartych w niej owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Stwierdzono wpływ powietrza n[...]
EN The results of research are related to the influence of the air stream produced by the drone on the distribution of the jet deposited under the drone that is sprayed with the aid of the XR 11002 slot sprayer, with water pressure of 0.4 MPa and Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes contained[...]
20
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu strumienia powietrza wytwarzanego przez drona na rozkład poprzeczny wagi nasion żyta osiadających pod dronem. Nasiona wysiewane były za pomocą małego elektrycznego siewnika z tarczą rozsiewającą o pojemności zbiornika 2,7 dm3 . Analizowano rozkład nasion na stole ro[...]
EN The paper presents the results of research on the influence of the air stream produced by produced by the drone on the transverse distribution pattern of the rye seeds. The seeds were spread by a small electric seeder with capacity of 2.7 dm3 with a spreading disc. The distribution of seeds on a gro[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last