Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 3 22--29
PL Transport publiczny jest dziedziną ludzkiej aktywności, która ciągle ewoluuje, od swych początków po czasy obecne, absorbując zmieniającą się rzeczywistość technologiczną i techniczną, wdrażając do swoich usług nowe narzędzia i środki transportowe oraz urządzenia, których głównym celem jest raczej w[...]
2
94%
Dozór Techniczny
2017 z. 3 4--7
PL Urząd Dozoru Technicznego wzbił się na nowy pułap. I to dosłownie. Testowanie przydatnosci dronów do badań inspekcyjnych zakończyło się pomyślnie. Ale to nie koniec innowacyjnych rozwiązań, bo urząd mysli już o wykorzystaniu do pracy... robotów inspekcyjnych. To szczególnie dobra wiadomość dla przed[...]
3
94%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 24 141--149
PL W artykule przedstawiono możliwości użycia dronów (obiektów bezzałogowych) w budownictwie komunikacyjnym, ze szczególnym ich wykorzystaniem do inspekcji obiektów mostowych. Ponadto w artykule zamieszczono informacje na temat: systemów bezzałogowych, zakresu wykorzystania dronów w przeglądach mostów [...]
EN The article presents actual possibilities of using drones (unmanned aerial vehicle) in the construction industry, with an emphasis on the use bridge inspection. The paper discusses: basic information about unmanned aerial system UAS, attemps to apply drones in bridge surveys, basic information abuot[...]
4
94%
Przegląd Komunalny
2015 nr 8 8--11
PL Rosnąca popularność i szerokie możliwości zastosowania dronów sprawiły, że obecnie są one wykorzystywane już nie tylko w wojsku, ale też przez przedsiębiorców, naukowców i osoby prywatne. Nad użyciem tych maszyn zastanawiają się też spółki komunalne oraz samorządy. Jak zarządzający miastem mogą wyko[...]
5
94%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2018 nr 11(6) 5--19
PL W pracy przedstawiono historię oraz zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, pobudki jakimi kierowali się konstruktorzy i wynalazcy oraz mniej lub bardziej udane wyniki ich poczynań. Opracowanie zawiera zarówno pierwsze projekty, często nieudane, jak i konstrukcje, które wznosiły się w powie[...]
EN This elaboration shortly presents the use and history of unmanned aerial vehicles, the motivations of designers and inventors, and the more or less successful results of their actions. The study contains both the first projects, often unsuccessful, and structures that got up into the sky. The whole [...]
6
84%
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
PL Artykuł przedstawia wiele informacji na temat działania, zastosowań dronów oraz regulacji prawnych ich dotyczących. Przedstawiono przykład użycia dronów leśnictwie, uzasadniając czemu taki system może być w dzisiejszych czasach stosowany.
EN The article presents many information on the subject of applications and actions of the drones and legal regulations about them. The example of using drones in forestry has been presented in this article with justify why such a system can be implemented in present times.
7
83%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 17--24
PL W artykule została przedstawiona ogólna charakterystyka dronów, ich możliwości oraz szerokie spektrum zastosowania. Potencjał i coraz większy zakres wykorzystania takich maszyn pokazuje, że jest to technologia z przyszłością, która może okazać się dużym narzędziem pomocnym w budowaniu przewagi konku[...]
EN The article presents a general characteristics of drones, their possibilities and a wide range of applications. The potential and increasing range of use for these machines shows that it is a promising technology which can become an important tool in building a competitive advantage on market. A vib[...]
8
71%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 69--73
PL W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie kontrolera lotu przeznaczonego do sterowania bezzałogowego obiektu latającego. Omówiono schemat blokowy i opisano podstawowe elementy układu sterowania oraz ich zasadę działania. Zaprezentowano wybrane elementy autorskiego systemu operacyjnego czasu rze[...]
EN The article presents an original solution of construction the flight controller dedicated for unmanned flying objects. Block diagram has been attached and basic elements of the control system have been described. The principle of individual elements has been also described. Most important elements r[...]
9
71%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Ostatnio obserwuje się wielki postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zazwyczaj nazywanych dronami oraz powszechne ich wykorzystanie w zastosowaniach militarnych i cywilnych. To powoduje potrzebę poszukiwania nowych sposobów reagowania m.in. na: naruszanie przest[...]
EN A huge improvement in technology of unmanned aerial vehicles (UAVs), usually called drones, and their wide both civilian and military use has been observed recently. For it new countermeasures are undertaken to prevent air space violation in the vicinity of airports, critical infrastructure and mass[...]
10
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 233--235
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania dronów do dostawy paczek zaprezentowane przez firmy Amazon i DHL. Opisano sposoby sterowania platformami powietrznymi przenoszącymi towary. Omówiono ograniczenia dotyczące stosowania tego typu transportu, które łączą się z zapewnieniem bezpieczeństwa [...]
EN In this paper the examples of the drones use to deliver packages prepared by Amazon and DHL were presented. There were also described ways to control carrying goods by means of air platforms. The legal restrictions on the use of this type of transport relating to human security and the technical lim[...]
11
71%
Logistyka
2014 nr 6 2840--2850
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia obserwacyjnego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) od projektu aż po wykonanie gotowego prototypu. Projekt elementów konstrukcyjnych wykonano w programie CAD Solidworks. Dobrano odpowiedni napęd drona, system sterowania lotem i system rejestracji video. [...]
EN In this publication observation UAV designing process is described. The final result of designing was UAV model. The drone frame project was made in CAD Solidworks software. In addition the proper UAV propulsion system, flight control system, video recording system were selected. All UAV systems con[...]
12
71%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 484--488, CD
PL W artykule podjęto się przedstawienia i analizy aktualnie publikowanych systemów detekcji pod kątem ich wykorzystania do zabezpieczenia obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk. Przedstawiono metody wykorzystywane do detekcji BSP. Materiał przedstawia również najnowsze systemy unie[...]
EN The article present and analyze the currently pub-lished detection systems in terms of their use to safety insurance in protected areas with special attention to airport. Article presents also typical methods used to detection BSP. The material contains also the latest systems and unmanned aerial ve[...]
13
71%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 489--491, CD
PL W artykule podjęto się klasyfikacji BSP - bezzałogowych statków powietrznych (dronów) biorąc pod uwagę zagrożenia jakie generują i możliwości ich detekcji w obszarach chronionych. W artykule przedstawiono najbardziej istotne zagrożenia związane z użytkowaniem BSP a następnie poddano je analizie z wy[...]
EN The article presents the classification of UAVs - unmanned aerial vehicles (drones), taking into account the risks they generate and the possibility of their detection in protected areas. The article presents also the most significant risks associated with the BSP and result of risk analysis with us[...]
14
71%
Logistyka
2016 nr 3 137--142, CD1
PL Drony są to statki powietrzne, które mają zdolność do samodzielnego lotu, mogące wykonywać zadania transportowe od punktu do punktu. W pracy przeprowadzono wstępną analizę ekonomiczną nieskomplikowanego systemu logistycznego opartego na tych nowoczesnych środkach przesyłania ładunków i obrazu. Celem[...]
EN The article presents a case study on the benefits of the introduction of a logistics system based on the drones. The analysis shows that using of drones within the supply chain of drugs has not yet listed large size reduce transport costs.
15
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówione zostały perspektywy i przykłady wykorzystania dronów - bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ratownictwie drogowym. Przedstawiono koncepcję stworzenia Dronowego Systemu Ratownictwa Drogowego, opartego o wykorzystanie dronów specjalistycznych do monitorowania dróg i identyfik[...]
EN An article presents prospects and examples of drone - Unmanned Aerial Vehicle use in road rescue. There was presented the Drone Road Rescue System, which would be created from combining drones used for road monitoring and traffic accident identification, drones for delivery of necessary equipment an[...]
16
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówione zostały przykłady wykorzystania dronów - bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do oceny jakości powietrza. Opisane zostały systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Opisano również meto[...]
EN The article discusses examples of the use of drones - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to evaluation of air quality. There were described measurement systems using sensors are used to measure the parameters of low emission of dust and gases suspended in the air. Methods of indirect measurement of air, [...]
17
71%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 8 14--21
18
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 11 105--107
PL W artykule opisano zdalne sterowanie bezszczotkowym silnikiem DC w zastosowaniu do dronów. Wykorzystano platformę Arduino i system ESC – electronik speed control. Przedstawiono oprogramowanie I badania przy różnych warunkach pracy.
EN The Brushless DC (BLDC) motors are often used in many situations in many sectors. These motors are widely used in the application of the Unmanned Aerial Vehicles (AUV). However, BLDC motors need to be controlled by the external system to ensure flawless and reliable function. Using the Electronic sp[...]
19
71%
Inżynieria Górnicza
2018 nr 4 34--38
PL Lubelski Węgiel „Bogdanka” od zawsze kojarzony był z postępem technicznym i technologicznym. Posiada on jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności[...]
EN Lubelski Węgiel “Bogdanka” has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery in the underground coal mining sector. This year this park machine has been joined by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measuremen[...]
20
71%
Technical Transactions
2017 Vol. 6(114) 163--170
PL W pracy zostanie przedstawiona koncepcja wykorzystania bezzałogowych platform latających do monitoringu prac budowlanych. Mobilność dronów pozwala na ich wykorzystanie do wyznaczania aktualnego stanu w jakim znajduje się podzadanie złożonego projektu budowlanego. Kontrola wpłynie na dokładniejsze wy[...]
EN The paper summarizes the concept of using unmanned aerial systems for construction work monitoring. Mobile drones can be used for determining the current stage of a given subtask in a complex construction project. Such control allows more adequate determination of the completion time of a given task[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last