Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 447
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 57-64
PL W pracy przedstawiono interesujące wyniki badań opon radialnych o obniżonym profilu i ze zróżnicowaną budową wewnętrzną. Rozpatrzono wpływ zmian w konstrukcji opon na ich właściwości eksploatacyjne. Wskazano na możliwości kształtowania warunków współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi przez wrowad[...]
EN Influence of changes in low profile tyre construction on tyre/road interaction Interesting results of investigations of low profile radial tyres with different inner construction are presented. Influence of changes in tyre construction on their properties is delivered. Posibilites of forming tyre/r[...]
2
100%
Drogownictwo
2006 nr 2 71-83
PL W latach międzywojennych w Polsce drogi finansowano z różnych źródeł jak budżet państwa, budżety samorządów, kredyty zagraniczne, obligacje, przedsiębiorstwa korzystające z dróg. W gospodarce socjalistycznej na drogi przeznaczano środki z budżetu państwa i państwowych budżetów terenowych. Ostatnio z[...]
EN During interwar period in Poland roads are financed from various sources such as state budget, local budgets, foreign loans, obligations, companies using the roads. In socialist economy, the roads are financed from state and local budgets only. Presently, the funds for roads come from state budgets,[...]
3
100%
Drogownictwo
2003 nr 1 14-15
PL Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu zestawienie norm dotyczących drogownictwa.
4
100%
Drogownictwo
2003 nr 1 17-21
PL Stabilny układ autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo istotny z punktu widzenia projektowania i przygotowania odcinków do realizacji. Należy skończyć z ciągłymi zmianami w układzie.
5
100%
Drogownictwo
2003 nr 7 203-208
PL Duża dostępność dróg dla otoczenia i ich zabudowa zmniejszają w sposób zasadniczy bezpieczeństwo użytkowników dróg. Szczególnie niebezpieczny jest wzrost gęstości punktów dostępności.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W drogownictwie udział kruszyw stanowi ponad 90% zużywanych materiałów budowlanych. Polska jest krajem stosunkowo bogatym w surowce do produkcji kruszyw mineralnych, jednak najlepsze jakościowo złoża zlokalizowane są w południowej części kraju. Powoduje to konieczność stosunkowo dużych przewozów, kt[...]
EN In road building, share of agregates is more than 90% of all materials which are used. Poland is the country relatively rich in raw materials for mineral agregates production, but the best quality deposites are situated in south part of the country. Because of that, it is necessary to transport a lo[...]
7
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 2 (2) 44-51
PL Przedstawiamy charakterystykę inwestycji, która została nagrodzona w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku 2010.
EN The article presents the characteristics of reconstruction of road 52 in Bielsko-Biała. This investment was awarded the prestigous prize modernization of the year 2010.
8
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 19-20
PL Wbrew obiegowym i często negatywnym opiniom stan zamożności polskiego społeczeństwa uległ w ciągu ostatnich kilkunastu lat poprawie, czego jednym z widocznych skutków był i jest gwałtowny rozwój motoryzacji - zarówno ilościowy, jak i znaczony liczbą przejechanych kilometrów przez pojazdy ciężarowe i[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 79-82
PL W ostatniej dekadzie XX w. i początkach XXI w., a szczególnie od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej wzrosło tempo prac nad rozwojem sieci dróg w miastach, nadrabianiem zaległości w rozbudowie sieci, jej porządkowaniem i dostosowywaniem do coraz wyższych wymagań użytkowników. Jest t[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 75-79
PL Drogi i ich wyposażenie są zaliczane do środków trwałych. Zgodnie z Ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 1993 r. nr 106, poz. 482, z późn. zm.), Ustawą z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministr[...]
11
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 1 70-75
PL Postęp technologii projektowania, wykonanie wysokiej jakości betonu i technologie jego układania stanowią podstawę rozwoju nawierzchni betonowych. Do połowy lat 90 takie nawierzchnie stosowano na lotniskach, placach postojowych, drogach zakładowych i lokalnych. Najwięcej problemów występuje przy za[...]
EN The advence in design technology, producing high quality concrete and new technologies for its assembling determine the development in concrete pavement construction. However, the progress in this area in the recent century has been fairly slow. Up until the half of the 90's the concrete has been us[...]
12
80%
Drogownictwo
2007 nr 5 155-160
PL Generalne pomiary ruchu wykonywane co 5 lat na drogach krajowych i wojewódzkich dostarczają danych o ruchu drogowym. W latach 2000-2005 ruch na drogach krajowych wzrósł o 18%, a na drogach wojewódzkich o 13%. Największy był wzrost ruchu samochodów ciężkich odpowiedzialnych za niszczenie nawierzchni,[...]
EN Traffic census made on national and regional roads every five years brings data on road traffic. In years 2000-2005, traffic on national roads increased by 18 percent and on regional roads by 13 percent. The highest increase was observed for heavy vehicles responsible for pavement deterioration, 50 [...]
13
80%
Drogownictwo
2007 nr 3 91-96
PL W Kuala Lumpur w Malezji realizowany jest unikalny projekt polegający na umieszczeniu w jednej rurze podziemnego kolektora dwóch jezdni drogi, jednej nad drugą. Podczas bardzo dużych opadów, 1-2 razy w roku, droga będzie zamykana by przepuścić wodę całym przekrojem rury.
EN Unique project with idea of placing in one tube of underground water collector two road carriageways, one over second, are implemented in Kuala Lumpur in Malaysia. During very high storm, 1-2 times a year, road will be closed in order to pass the water in the whole cross-section of the tube.
14
80%
Drogownictwo
2007 nr 3 96-98
PL Ziemne ekrany akustyczne są bardziej przyjazne środowisku niż ekrany z materiałów sztucznych. Zbrojenie gruntu pozwala na bardziej strome skarpy i mniejsze zajętości terenu. Ekrany ziemne mogą być łatwo podwyższane i wydłużane.
EN Soil walls as a noise barriers are more friendly to environment than barriers made of artificial materials. Strengthening of the soil makes possible to create more steep sloops and to take less land. Soil walls may be easily heighten and lengthen.
15
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 5-16
PL Wykorzystując zasadę zachowania pędu i momentu pędu (krętu) oraz definicję współczynnika restytucji w celu opisania procesu zderzenia pojazdów, przyjmuje się najczęściej założenie, że wszystkie impulsowe siły zewnętrzne działające w fazie zderzenia są pomijalnie małe. Założenie takie nie zawsze jest[...]
16
80%
Drogownictwo
2005 nr 10 283-285
PL Drogi w Politechnice Wrocławskiej należały do Wydziału Budownictwa od października 1945 roku i do Wydziału Inżynierii Lądowej od 1968 roku. Na początku przyciągnęły wielu profesorów ze Lwowa. Przez 60 lat w dziedzinie dróg i lotnisk 3400 osób ukończyło studia, a 25 osób otrzymało stopnie doktorskie.[...]
EN Roads at Wrocław University of Technology had belonged to Faculty of Building since October 1945 and later to Faculty of Civil Engineering since 1968. On the beginning roads attracted several professors from Lvov. During sixty years 3400 students have been graduated and 25 persons received doctors d[...]
17
80%
Drogownictwo
2006 nr 9-10 315-317
PL Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w języku polskim wiele europe|skich norm z dziedziny drogownictwa. Opublikowano 122 normy, w tym 11 w zakresie materiałów do budowy dróg, opublikowano 7 w zakresie nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej, 78 w zakresie metod kontroli mieszanek mineralno[...]
EN Polish Committee lor Standardization ha.s published in Polish many European standards on road engineering. There were published 122 standards including 11 on materials to road construction, 7 on pavement of mineral emulsion mixes, 78 on control of minetal-bitumen mixes, 17 on hot Join sealing and 9 [...]
18
80%
Drogownictwo
2006 nr 11 360-363
PL Do najsłabszych punktów nawierzchni betonowych należą szczeliny poprzeczne, których unika się przy zastosowaniu ciągłego zbrojenia podłużnego. Odcinki doświadczalne poddano następującym badaniom: temperatury, odkształceń i ugięć dynamicznych. Nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu są droższe w budowie, al[...]
EN Transverse joints are the weakest points of concrete pavements. They are avoided by use of continuous longitudinal reinforcement. Experimental sections are subjected to the following tests: temperature, strains and dynamic deflections. Continuously reinforced pavements are more expensive during cons[...]
19
80%
Drogownictwo
2003 nr 7 209-215
PL Autorzy przedstawiają rozwój sieci drogowej na obszarze województwa lubelskiego od średniowiecza do dni dzisiejszych.
20
80%
Przegląd Geodezyjny
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last