Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi wojewódzkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 1 (1) 38-45
EN The paper describes two recent modernizations of regional road administration in Małopolska region. The authors characterize roads that were modernized, the process of modernization and the issue of invest- ments' finance, including European funds.
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 64-65
3
100%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 1 259--268
PL Jednym z zadań zarządców dróg wojewódzkich jest utrzymanie dróg tak, aby oddziaływania akustyczne pochodzące od ruchu drogowego były ograniczone do wartości dopuszczalnych. Ze względu na duże natężenia ruchu, ograniczoną dostępność miejsca, ograniczone środki w przypadku tych dróg zadanie to w wielu[...]
EN One of the tasks of provincial road administration authorities is road maintenance ensuring that the noise impacts coming from road traffic are restricted to the limit values. Due to the large volume of traffic, limited availability of space and limited resources, this task is practically impossible[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 455-467
PL W artykule przedstawiono pokrótce wyniki badań identyfikujących ruch drogowy na drogach województwa śląskiego. Badania zostały przeprowadzone w 2005 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach3. Były to badania w ramach prowadzanych co pięć lat badań średniego dobowego ruchu. Wyniki porówn[...]
EN The results of identification road traffic at the main roads of Silesian province have been presented in the paper. The survey has been executed in 2005 according to the order of the Marshal Board in Katowice. Such a survey is executed every five years to estimate the average 24-hours traffic. The r[...]
5
100%
Drogownictwo
2016 nr 7-8 235--239
PL Artykuł zawiera najważniejsze informacje o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 na sieci dróg wojewódzkich (m.in. typy punktów pomiarowych, terminy pomiarów) oraz podsumowuje uzyskane wyniki. Przedstawia wyniki SDRR wraz ze wskaźnikami zmian ruchu, wskazuje najbardziej obci[...]
EN The article contains the most important information regarding the method of General Traffic Census performance in 2015 on voivodeship/regional road network (including types of counting points, schedule of counting) and summarizes obtained results. It presents AADT results together with traffic chang[...]
6
100%
Mosty
2011 nr 5 30--32
PL Ze względu na zwiększający się ruch kołowy na drogach wojewódzkich i krajowych zachodzi potrzeba wykonania przebudowy istniejących i budowy nowych odcinków dróg z ominięciem miast lub ich centrów. Autor opisuje projekty przepraw mostowych przez Wisłę oraz obowiązkową kartę informacyjną, którą według[...]
7
84%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 11--15
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobo[...]
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily t[...]
8
67%
Mosty
2014 nr 2 44--48
PL Dokonując analizy koniecznych do remontu obiektów mostowych, wskazuje się na sposoby najbardziej skutecznych rozwiązań zabezpieczenia i naprawy. Dostosowuje się działania do istniejącej konstrukcji, technologii zastosowanej podczas budowy lub wcześniejszego remontu, a także miejsc, gdzie dane obiekt[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last