Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 697-701
PL Droga wodna Wisła – Odra i jej regres w latach 80. i 90. Memoriał w sprawie wód polskich. Strategia działania. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Kompleksowa odnowa wód Noteci. Wyniki działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
EN Vistula – Odra waterway and its regress in 80-ties and 90-ties last century. Memorandum for Polish waters. Strategy. The Union of Noteć River Cities and Communities. Complex renovation of Noteć river waters. The results of activity of the Union of Noteć River Cities and Communities.
2
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 664-573
PL Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych. Kierunki i cele rewitalizacji. Cele i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze. Uwarunkowania środowiskowe rewitalizacji drogi wodnej E 70. Zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji programów inwestycyjnych.
EN Present state and conditions for the development of waterways. Directions and goals of revitalization. Environmental and economical factors. Environmental factors of the revitalization of E-70 waterway. Principles of sustainable development and necessity to integrate the investment programs.
3
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 15, cz. I 130-141
PL Do projektowania dróg wodnych wykorzystuje się metody uwzględniające różne kryteria, jednak efektem tego procesu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na odpowiednio wysokim poziomie, czyli z odpowiednio niskim poziomem ryzyka awarii. Do oceny tego ryzyka stosuje się takie pojęcia, jak: ryz[...]
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 673-680
PL Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.
EN Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of the transport as well as complex water management. Development of inland navigation against socio-economical development. Conclusions.
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 680-686
PL Zmiany środowiska przyrodniczego dna doliny dolnej Wisły spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Charakterystyka stopnia degradacji równiny zalewowej strefy zawala i zmian typologicznych koryta, Analiza przyczyn utrudnień w transporcie rzecznym. Proponowany wariant zabudowy hydrotechnicznej[...]
EN Changes in the nature of the Lower Vistula valley caused by economical man’s activity. Characteristics of degradation degree of flood plain behind the dike and topological changes of the river-bed. Analysis of reasons causing the difficulties in river transport. Proposed alternative of the Lower Vis[...]
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 259-275
PL Transport wodny w polityce transportowej Unii Europejskiej. Międzynarodowe drogi wodne w Polsce: uwarunkowanie środowiskowe transportu, możliwość eksploatacji, rewitalizacja dróg wodnych, żegluga towarowa na odcinku Gdańsk - Bydgoszcz i przyspieszony rozwój Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Podsumowanie[...]
EN Water transport in transport policy of European Union. International waterways in Poland: environmental conditions for transport, operation possibilities, revitalization of waterways, fright navigation from Gdańsk to Bydgoszcz, faster development of Kujawy-Pomerania region. Conclusions.
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 3 198-201
EN Stan istniejący. Perspektywy rozwoju dróg wodnych w Polsce. Sytuacja śródlądowych dróg wodnych w Unii Europejskiej. AGN (European Agreement of Main Inland Waterways of International Importance) - podstawowy warunek do rozwoju polskich dróg wodnych, stan prawny.
8
80%
Polish Maritime Research
EN The paper describes the problem of aiding the harbour layout design through computer simulation of ship motion. The key aspect of this support relies on treatment of the ship and the commanding pilot as a stochastic sensor testing the given harbour layout under varying environmental conditions. The [...]
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 701-710
PL Aktualny stan oraz bariery techniczne występujące na śródlądowych drogach wodnych Pomorza. Czynniki konieczne do przywrócenia żeglugi śródlądowej, szczególnie na międzynarodowej drodze wodnej E 70.
EN Present state and technical barriers existing in inland waterways of Pomeranian province. Factors necessary to re-activate the inland navigation, particularly the international waterway E 70.
10
80%
Journal of KONBiN
2017 No. 43 381--392
PL W artykule zaprezentowano specjalnie opracowane metody optymalizacji parametrów projektowanego morskiego portu kontenerowego w Świnoujściu o planowanej zdolności przeładunkowej 1,5mln TEU przeznaczonego do obsługi kontenerowców o długości do 400m. Metody te zostały opracowane w oparciu o systemowe p[...]
EN The article presents specially developed methods for optimizing of parameters of the proposed maritime container port in Świnoujście with planned transhipment capacity of 1.5-million TEU intended for handling container vessels up to 400m length. The methods have been developed based on a system appr[...]
11
80%
Archives of Transport
PL W niniejszym artykule zaprezentowano metodę wyznaczania intensywności zaburzonego strumienia ruchu statków. W celu wyznaczenie czasu pomiędzy kolejnymi statkami opuszczającymi skrzyżowanie, zastosowano splot trzech zmiennych losowych o rozkładach: wykładniczym, jednostajnym i normalnym. Przy pomocy [...]
EN The paper presents a method of determining vessel traffic intensity with disturbed randomness. To determine time between vessels leaving the intersection, a convolution of three random variabIes was made: exponential, uniform, and normal. A traffic intensity of ships leaving the intersection was est[...]
12
80%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 7-8 16-19
PL Podstawowym ograniczeniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego jest zaniedbanie infrastruktury dróg wodnych. Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce pierwsze doświadczenia wynikające z uruchomienia rzecznych połączeń komu[...]
EN The main limitation of the development of inland water transport is the neglect of the infrastructure of the waterways. Polish waterways do not meet the requirements of a substantial part of roads of international importance. In Poland, the first experience resulting from the establishment of river [...]
13
80%
Logistyka
2007 nr 5 37-42
PL Żegluga śródlądowa, w porównaniu z innymi gałęziami, charakteryzuje się licznymi atutami, które oprócz korzyści związanych z relatywnie mniejszym szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, mogą odegrać znaczną rolę w redukcji kosztów logistycznej obsługi gospodarki narodowej. W tym świetle pojawia się[...]
EN In the comparison with different branches inland waterways is characterizes with numerous trumps, which except advantages connected with the relatively smaller negative impact on the environment, can play the considerable role in the reduction of the costs of the logistic service of the national eco[...]
14
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 5 248--257
PL Budowa drogi wodnej łączącej port w Elblągu, poprzez Zalew Wiślany, z akwenem Zatoki Gdańskiej. Niezależnie od uwarunkowań natury politycznej przedsięwzięcie jest sporym wyzwaniem inżynierskim także w aspekcie ochrony środowiska.
EN Construction of the waterway connecting the port in Elbląg, through Vistula Lagoon, with the area of the Gdańsk Bay. Regardless of political conditions, the project is a major engineering challenge also in the aspect of environmental protection.
15
70%
Annual of Navigation
2000 No. 2 25-36
EN The article presents two general models of optimisation of waterway parameters as well as a number of detailed simulated methods of optimisation. It discusses a model with four limitations of manoeuvring safety and a model with one limitation that is a navigational risk.
16
70%
Logistyka
PL Zapewnienie mocnej pozycji ŻŚ w systemie transportowym wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych zapewniających zarówno rozwój infrastruktury liniowej i punktowej ŻŚ jak i tzw. suprastruktury (floty ŻŚ). Obecna sytuacja finansowa państw, nawet silnych gospodarek UE, nie wskazuje na możliwość podejmo[...]
EN Ensuring a strong position of the inland navigation in the transport system requires the increase of capital investments in order to ensure both, the expansion of the linear and spot infrastructure as well as the development of so-called suprastructure (the fleet of inland navigation). The current f[...]
17
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 51--63
PL Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ek[...]
EN Water transport as cheapest, safest and least troublesome for the natural environment. Revitalization existing and new building of handling-logistic infrastructure of inland ports thanks to restoring the regular inland transport. The water transport as the most ecological type of transport. Characte[...]
18
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 687-697
PL Możliwości przeładunkowe głównych portów morskich. Możliwość obsługi portów morskich śródlądowego transportu wodnego. Wnioski.
EN Trans-shipment possibilities of main sea ports. Possibilities of services for inland water waterway transport by sea ports. Conclusions.
19
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 4 543-552
PL Inwentaryzacja istniejącej i planowanej infrastruktury portowej z uwzględnieniem programu Pętla Żuławska. Analiza i prognoza intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego w obszarze Natura 2000. Określenie założeń do szacowania skutków ekologicznych intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego z uw[...]
EN Existing and planned port infrastructure including Żuławy Loop program. Analysis and prediction of an increase of navigation and yachting in the Nature 2000 area. Determination of assumptions for assessment of ecological impact due to the increase of navigation and yachting including the constructio[...]
20
61%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 133--144
PL W artykule zostaną przedstawione wybrane problemy projektowania systemu morskich dróg wodnych, takie jak: wzajemna zależność parametrów dróg wodnych, statków i stosowanych systemów pozycjonowania; dobór systemów pozycjonowania w zależności od warunków eksploatacji statków na morskich drogach wodnych[...]
EN The article deals with some problems that designers of sea waterways encounter, i.e.: interrelations between parameters of waterway, ships and positioning systems used, selection of position determination systems depending on ship's operating conditions on sea waterways, and the optimization of wate[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last