Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga szybkiego ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 18--20
PL Budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 staje się coraz bardziej realna. Jak zapowiada Ministerstwo Transportu, jeszcze w tym roku mają być ogłoszone przetargi na brakujące odcinki trasy S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem oraz Gnieznem i Mielnem (planowany węzeł na granicy woj. wielkopolskieg[...]
EN The construction of subsequent sections of the S5 expressway is becoming more and more possible. The Ministry of Transportation has declared that new tenders for the missing sections of S5 between Wrocław and Poznań, as well as Gniezno and Mielno (the planned junction at the border of the Greater Po[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 5 76-78
PL Od początku czerwca ubiegłego roku kierowcy mogą jeździć kolejnymi, nowymi odcinkami obwodnicy Poznania: ekspresowym odcinkiem zachodniej obwodnicy S11 od węzła Poznań Dąbrówka (Dąbrówka) do węzła Poznań Zachód (Głuchowo) oraz wschodniej obwodnicy S5 od węzła Gniezno Południe (Woźniki) do węzła Pozn[...]
EN Since the beginning of June of 2012, road users can drive the subsequent, new sections of the ringroad of Poznań: expressway section of the western ringroad S11 from the Poznań Dąbrówka junction (Dąbrówka) to the Poznań Zachód junction (Głuchowo), as well as the eastern ringroad S5 from the Gniezno [...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 97-98
4
88%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 44--48
PL Około 330 km nowych dróg krajowych przybyło na mapie Polski w 2013 roku. To między innymi nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S2, S3, S7, S17, S19 i obwodnic miast, wyremontowano też niektóre drogi krajowe. W sumie możemy korzystać już z ponad 2,7 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym 1,[...]
EN Approximately 330 kilometers of new national roads appeared on the map of Poland in 2013, among others the new sections of the A1 and A4 motorways and of the S2, S3, S7, S17 and S19 expressways, as well as of cities’ ring roads; also some national roads were renovated. Therefore we can drive on 2700[...]
5
88%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 90-94
PL W Polsce i na świecie powstaje coraz więcej dróg szybkiego ruchu. Ciągle są udoskonalane silniki samochodów, tak aby osiągały m.in. coraz większe prędkości. Jednocześnie kładzie się duży nacisk na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stąd konstrukcja barier i ich usytuowanie mają tutaj podstaw[...]
EN In the world and in Poland there are built more and more expressroads. Also the engines are being developed so as to achieve better performance. At the same time, strong emphasis is put on road safety, hence the construction of barriers and their location are essential. This led to drafting new tech[...]
6
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 36--38
7
75%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 50--52
PL Pasy autostrad i tras szybkiego ruchu przebiegające przez obszary o różnych walorach krajobrazowych są nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu kulturowego, stworzonego przez ludzką cywilizację w XX i XXI wieku, a zdominowanego przez motoryzację i jej wytwory. Ich przestrzenne ramy krajobrazo[...]
8
75%
Mining Science
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody [...]
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local govern[...]
9
75%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 8-9 56--57
PL Od kilku lat w Polsce mamy już liczącą się sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, które bez wątpienia są kluczem do szybkiego i bezpiecznego poruszania się pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem sieci drogowej pojawił się jednak nowy problem, który jak dotychczas jest w naszym kraju zupełnie i[...]
10
75%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 1-2 24--29
PL Notowany wzrost natężenia ruchu drogowego, zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych oraz obciążenia poszczególnych osi pojazdów spowodowały potrzebę szerokiego stosowania nawierzchni, które pozwalają na przenoszenie zwiększonych obciążeń. Artykuł przedstawia analizę jakościową i ilościową ko[...]
EN The current increase in road traffic, an increase in the total weight of lorries and the load on individual vehicle axles, have resulted in the need for widespread use of pavements, which allow the transmission of increased loads. The article presents a qualitative and quantitative analysis of the p[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 32--33, 50
PL W artykule omówiono możliwości ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu pochodzącego z ruchu pojazdów poruszających się po drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu na wysoką zabudowę mieszkaniową.
EN The article is an analysis showing the potential for reducing above normal impact of noise on the grounds of an established standard acoustic. In these areas there is a high residential buildings, located in the vicinity of the street Steel and Far exposed to the impact of traffic noise from vehicle[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 2 46--47
13
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 1 42--43
PL W ostatnim czasie podpisano kolejne umowy na budowę drogi szybkiego ruchu S7. Chodzi o fragmenty: Strzegowo-Pieński (22 km), Pieńki-Płońsk (13,7 km) oraz węzeł Szczepanowice-węzeł Widoma.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 179-189
PL W artykule przedstawiono uwagi, jakie nasuwają się z dotychczasowych doświadczeń przy budowie autostrady A4 i DTŚ. Uwagi dotyczą między innymi rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, wykonywanych ekspertyz z geologiczno-górniczych, projektowanych zabezpieczeń oraz monitoringu.
EN The remarks connected with experiences of DTŚ and A4 motorway construction are presented in the paper. These remarks concern recognition of geological and mining condition, mining and geological expert opinions, designed pretections and monitoring.
15
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 1 22--27
PL W 2014 r. polska sieć dróg szybkiego ruchu powiększyła się o 327,8 km nowych odcinków. Tym samym wraz z oddaniem do użytku fragmentu drogi S8 łączącej Sieradz z Łaskiem przekroczono próg 3000 km dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie (stan na 31 grudnia 2014 r.) do dyspozycji kierowców pozostaje 302[...]
EN The Polish network of freeways was extended in 2014 by 327,8 km of new sections. Thus, with the putting of fragment of Road S8 connecting Sieradz with task into service, the threshold of 3000 km of expressways and motorways has been exceeded. Currently (data as of 31 December 2014], drivers have 302[...]
16
63%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 8-9 58--61
PL W artykule autor poddaje ocenie geometrię węzłów drogowych zrealizowanych lub przewidzianych do realizacji w miejscach rozwidleń dwóch dróg szybkiego ruchu. W przeciwieństwie do opinii części specjalistów branży drogowej uważa, że przyjmowany sposób podejścia do ich kształtowania sprawia, iż przyjęt[...]
EN In the article, the author reviews the implementations and intentions of subsequent investment plans of junctions with three or more inlets. The author pays particular attention to shaping the geometry of road junctions at forks. Contrary to the opinions of some specialists from the road sector, he [...]
17
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 14-15 32--33
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
18
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 18 13--15
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
19
51%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 16-17 32--34
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last