Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving simulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Article describes advanced high class research simulator of passenger car with complete inside equipment including adjustable driver seat, steering wheel, dashboard, gear selector, accelerator pedal, brake and clutch, parking brake etc. Simulator is based on six axis motion platform and original veh[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Paper describes possibilities to use advanced vehicles simulator combined with additional supporting research devices for measuring drivers' behaviour. Analyzing drivers' behaviour with driving simulators is a rapidly growing field of research, which also demands the interdisciplinary approach from [...]
3
100%
Journal of KONES
EN Following any type of statistics, the human being (a driver) is the weakest element of the man - vehicle - environment system. The paper discusses research on drivers behaviours in pre-accident situations, conducted in driving simulator auto PW under the research project MNiSzW N509 016 31/1251. Tes[...]
4
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In accordance with aging of populations in many developed countries, number of drivers who suffer from mild cognitive impairment (MCI drivers) is increasing. Since it has been reported that driving skill of the MCI drivers are deteriorated, it is important to train themselves in driving sit[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN This paper describes research studies analyzing the behaviour of drivers in the simulated accident risk situation. The study was conducted in two environments: on the Kielce Car Test Track and in the driving simulator autoPW of Warsaw University of Technology. The same 3 (different) situational scen[...]
6
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 560--571
EN Due to the safety of road traffic, the study of visual performance of drivers in real life conditions is often very difficult or downright impossible. Vehicle driving simulators turn out to be excellent testing equipment in such situations. A static driving simulator of a medium class passenger vehi[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1675--1679, CD
PL W referacie omówiono budowę prototypu symulatora jazdy samochodem. Przedstawiono model bryłowy urządzenia, zaproponowano rozwiązanie jego kinematyki w celu określenia wysuwu siłowników napędowych w funkcji przemieszczenia kątowego poszczególnych jego członów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wirt[...]
EN The paper presents a prototype of driving simulator. A model of solid devices was proposed. Also, there was proposed the kinematics solution to determine the extension actuator drive as a function of the angular displacement of each of its members. The problems concerning virtual prototyping were sh[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono dwa modele symulacyjne ruchu dwuosiowych pojazdów wykorzystywanych przez polską policję: samochodu osobowego i samochodu towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony. Modele te będą wykorzystane w budowanym przez ETC-PZL AI symulatorze jazdy [...]
EN This paper presents two vehicle dynamics simulation models of biaxial vehicles used by Polish Police: car and cargo-passenger car with a weight of not more than 3.5 tons. These models will be used in built by ETC-PZL AI driving simulator. I t will work in real time. They can’t, therefore, be too com[...]
9
75%
Mechanik
PL W artykule opisano badania przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, których celem była rejestracja i identyfikacja czynności wykonywanych przez kierowcę w chwili poprzedzającej niespodziewany wypadek samochodowy. Rozważany był scenariusz uderzenia w samochód, który wyjechał z boc[...]
EN The paper describes the study conducted using a car simulator, aimed to registration and identification of actions performed by the driver at the time preceding a sudden car accident. The scenario considered impact into the side of another car entering a crossroad from right-hand side. Time to colli[...]
10
75%
Archive of Mechanical Engineering
2014 Vol. LXI, nr 2 270--285
PL Artykuł zawiera przeglĄd architektury sprzętowej i charakterystyk systemowych symulatora kierowania pojazdem opracowanego w Instytucie Fraunhofera. Na wstępie zdefiniowano i przedyskutowano szczegółowo wymagania dla modelu czasu rzeczywistego i obliczeń w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano takie as[...]
EN The paper encompasses the overview of hardware architecture and the systems characteristics of the Fraunhofer driving simulator. First, the requirements of the real-time model and the real-time calculation hardware are defined and discussed in detail. Aspects like transport delay and the parallel co[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 3370--3377
PL Symulatory jazdy są powszechnie stosowanym narzędziem badawczym. Badania prowadzone z ich wykorzystaniem najczęściej dotyczą wpływu zachowania kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nieliczne publikacje dotyczą infrastruktury drogowej, a w szczególności geometrii drogi. Autorzy niniejszej pracy[...]
EN Driving simulators are tools widely used for research purposes. Research conducted with the use of driving simulators mainly concerns the influence of driver behaviour on traffic safety. There are few published studies on road infrastructure, concerning geometry design. Therefore, we see a great pot[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 3 3961--3968
PL Symulatory jazdy są narzędziem powszechnie wykorzystywanych w celach zarówno badawczych jak i szkoleniowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia w wykorzystaniu symulatorów, jednym z nich jest tzw. choroba symulatorowa (ang. simulation sickness SS), określana jako odmiana choroby lokomocyjnej. Badani[...]
EN Driving simulators are widely used tools to research and drivers training purposes. There are, however, some limitations in the use of them. One of the most important is simulation sickness, defined as a kind of motion sickness. Research conducted for the purpose of the following article consisted o[...]
13
75%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 1/56 65--78
PL W pracy przedstawiono sposób realizacji oraz wybrane wyniki badań manewru omijania nagle pojawiającej sie przeszkody. Badania przeprowadzonow warunkach symulowanego zagrożenia na Torze Samochodowym Kielce oraz w symulatorze jazdy samochodem auto PW. Badaniom poddano tę samągrupę 30 kierowców w różny[...]
EN The research process for the manoeuver of steering clear of suddenly appearing obstacle as well as its selected results have been presented in this paper. Analysis have been performed in the context of simulated danger at the Racing Track Kielce and in a driving simulator "auto PW". The same group o[...]
14
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 706--707
PL Artykuł przedstawia opis najważniejszych osiągnięć dokonanych przy rozbudowie stanowiska badawczego, jakim jest laboratoryjny symulator jazdy samochodem dostawczym wykorzystujący ruchomą platformę o hybrydowej architekturze platformy Stewarta. Zaplanowane badania z udziałem 30 osób na opisywanym sta[...]
EN The article presents a description of the major achievements made in the construction of the research stand which is a laboratory van’s driving simulator equipped with a motion platform. Planned studies involving 30 people with the research stand will allow to assess, the impact of motion of platfor[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 8514--8521
PL Poniższy artykuł poświęcony jest innowacyjnej metodzie analizy infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa zaproponowanej w projekcie EYEVID. Jego celem jest przeprowadzenie badań, których wyniki posłużą do opracowania narzędzi umożliwiających obiektywną ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego [...]
EN This paper is devoted to the innovative method of road infrastructure analysis from the perspective of road safety proposed in EYEVID project. It aims to conduct the research whose results will serve to create tools for the objective appraisal of road safety in the aspect of visibility of the main i[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 116 155--167
PL Nowoczesne samochody coraz częściej wyposażone są nie tylko w systemy wspomagające kierowcę, ale także w urządzenia multimedialne pozwalające na śledzenie informacji, używanie Internetu lub odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail. Tego typu aktywność może powodować powstawanie sytuacji niebezpieczn[...]
EN Modern cars are increasingly equipped in driver assistance systems as well as in multimedia devices allowing information seeking, using an internet and checking and sending e-mails. These kind of driver activity could be a cause of dangerous distraction. To identify effects of driver cognitive workl[...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 155--166
PL Rozproszenie uwagi kierowcy jest od lat jednym z podstawowych problemów motoryzacji, jednak coraz częściej rozważane jest w kontekście zwracania uwagi na systemy lub usługi dostępne w pojeździe. Obsługa telefonu komórkowego lub systemu nawigacji w trakcie jazdy może silnie negatywnie wpływać na jako[...]
EN Drivers inattention and distraction problems are one of the most urgent issues for further development of motorization and standing on the way to improve road safety. Both issues are increasingly considered in the scope of in-vehicle services and systems exploitation. Use of cell-phone or navigation[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu [...]
EN This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situations. They were carried out in the driving simulator autoPW under the research project N509 016 31/1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a roadb[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 349-359
PL Publikacja jest prezentacją wyników pracy badawczej uzyskanych podczas realizacji w latach 2007-2010, na Politechnice Świętokrzyskiej, obszernej pracy badawczej. Badania na torze dotyczyły zarówno czasu reakcji 100 kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych jak i czasu narastania siły na pedale[...]
EN The paper presents gathered results of a large scale research project conducted between 2007 and 2010 at Kielce University of Technology. The experimental testing involved also a research team from Cracow University of Technology. Experimental trials were conducted on Kielce Racing Track with a pred[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 5003-5014
PL Artykuł zawiera krótki opis symulatora Oktal użytego w badaniach zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych. Znajduje się on na wyposażeniu Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej. Badania zrealizowane z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem dotyczyły badania[...]
EN The article contains a brief description of the Octal simulator used in research of driver behavior in case of emergency situations. It is used in researches in the Department Of Motor Vehicles and Transport Kielce University of Technology. Researches carried out on the driving simulator concerned t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last