Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 147--153
EN The paper describes systems responsible for driving safety of vehicles weighing up to 3.5 t. It is focused on selected failures (fouling) of braking systems that are typical during motor cars operation. Simulation testing regarding effect of selected failures (fouling) of braking system elements on [...]
2
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 273--280
EN In this paper, selected elements of the theory of the car's motion were presented. It was emphasised that it is extremely important to know the rules of behaviour of a car in curvilinear motion, an example of which is a curve, especially when driving in adverse weather conditions resulting in the si[...]
3
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN This paper presents a method of wireless measurement of pressure and temperature of air in a car wheel with Tire Pressure Monitoring System - one of the modern safety systems used in the automotive industry. The readings were performed on a specially designed test bench. It was described a construc[...]
4
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2008 Vol. 12 195--200
EN In the article a specific biomedical requirements for the driver's psychophysical condition in terms of early warning system against excessive fatigue states was presented. In the first part of the paper selected driver's biomedical parameters were described, next the video image analysis algorithms[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1171-1173
PL W artykule omówiono różne aspekty jakie wpływają na warunki pracy kierowcy i bezpieczeństwo pasażerów w różnych modelach autobusów komunikacji miejskiej. Wśród wielu elementów szczególną uwagę zwrócono na komfort i ergonomiczność kabiny kierowcy, oświetlenie oraz fotel prowadzącego pojazd. Po przean[...]
EN This article is intended to describe the various aspects that affect the working condition of drivers as well as passenger safety in different types of city buses. Among many issues the particular attention was paid to the comfort and ergonomics of the cockpit, lighting and driver’s seat. Having ana[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 182--186
PL Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów podczas prowadzenie działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania nowocz[...]
EN The security of the transport service is one of the key elements of the business. This article presents the results of surveys conducted among professional drivers. The questionnaires concerned the assessment of the efficiency and validity of the use of modern driver control systems, which were carr[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 49 25--32
PL Publikacja ma charakter dydaktycznopopularyzatorski z zakresu nauczania metrologii, w szczególności systemów pomiarowych. W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego bezpośredniego pomiaru ciśnienia oraz temperatury powietrza w kole samochodowym. Zostało stworzone stanowisko laboratoryjne [...]
EN The paper is focused on the issue of teaching metrology. It presents the method of wireless measurement of pressure and temperature of air in a car wheel. For the cognitive and learning purposes it was created an experimental setup to get familiar with the measuring method and elements of Tire Press[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 93--98, CD
PL Doskonalenie techniki jazdy ze względu na korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz eksploatacyjne pojazdu określane terminem eco-driving, jest rozwiązaniem posiadającym duży potencjał aplikacyjny w różnych warunkach użytkowania pojazdów. W artykule przybliżono ideę eco-drivingu oraz zaprezentowano obs[...]
EN The driving techniques improvement because of economic, environmental and operating benefits of vehicle referred to as eco-driving, is a solution having a large application potential in different conditions of vehicle use. The article brought closer the idea of eco-driving and presented an extensive[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 168-174
PL W artykule omówiono dynamikę wzrostu ruchu kołowego na drogach Polski w latach 1995-2010, wzrost liczby samochodów oraz statystyki dotyczące sieci dróg. Dane te zestawiono z liczbą wypadków drogowych, która od trzech lat plasuje Polskę na pierwszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Bezpieczeńs[...]
EN The paper discusses the dynamics of the increase of vehicular traffic on Polish roads over the years 1995-2010, the increase in the number of cars and the statistics of road network. The data are confronted with the number of road accidents which has situated Poland in the first place in EU for the [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 225--229
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z konstrukcyjnymi rozwiązaniami aktywnych zawieszeń kół jezdnych stosowanych w pojazdach. Przedstawiono ogólna ideę stosowania aktywnych zawieszeń. Problematykę omówiono w oparciu o przykłady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych różnych rodzajów aktywnych za[...]
EN The article discusses issues related to structural solutions of active suspensions of road wheels used in vehicles. There is presented the general idea of using active suspensions. Discussed issues are based on the examples of design solutions for various types of active suspensions. It underlines t[...]
11
75%
Diagnostyka
EN Vibration properties of road vehicles can be in principles evaluated using two ways, i. e. by simulation computations using a virtual model of a vehicle and by measuring on a real vehicle prototype, whereby, their dynamical properties are usually assessed in compliance with to two criterions, namely[...]
12
63%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 16--18
PL Nowoczesny tor bezstykowy to połączone ze sobą trwale i nierozłącznie dowolne ilości szyn. Droga kolejowa ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Uzyskanie bezstykowych złączy szynowych stało się możliwe dzięki zastosowaniu spawalniczych metod łączenia szyn, a zwłaszcza zgrzewania elektr[...]
13
63%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 1 22--29
PL W artykule przedstawiono stan normalizacyjny zestawów kołowych, które należą do najbardziej obciążonych części w kolejnictwie. Omówiono znaczenie parametru qR,, biorąc pod uwagę jego wpływ jak bezpieczeństwo jazdy, konieczność napraw oraz konserwacji. Przedstawiono dopuszczalne wymiary kresowe param[...]
EN The article presents the standardization condition of wheelsets that belong to the busiest part in the railway. The significance of qR parameter is discussed taking into account its impact as the safety of riding, necessity of repairs and maintenance. The permissible limited dimensions of the parame[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 187--191
PL Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów podczas prowadzenie działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania system[...]
EN The security of the transport service is one of the key elements of the business. This article presents the results of surveys conducted among professional drivers. The questionnaires concerned the assessment of the effectiveness and appropriateness of the driver-assisted driving systems that primar[...]
15
63%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 1 42--48
PL Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy bezpieczeństwa jazdy nowej konstrukcji pojazdu do transportu kombinowanego, kolejowo-drogowego w oparciu o symulację komputerową. Bezpieczeństwo jazdy rozumiane jest jako wpływy wzdłużnych sił ściskających powstających podczas przyjazdu przez tory wichrowate [...]
EN This article contains the results of riding safety analysis of a new vehicle construction for the combined railroad transport based on the computer simulation. The riding safety is understood as the influences of the longitudinal compressive forces occurred during riding on the twisted tracks as wel[...]
16
63%
Transport Problems
PL Artykuł prezentuje aplikację numeryczną wspomagającą proces analizy zapisu jazdy kierowcy na podstawie tachogramu. Wykorzystano aktualnie dostępne urządzenia rejestrujące drogę i szybkość w funkcji czasu. Wskazano również potencjalne obszary optymalizacji przebiegu jazdy. Dodatkowo w artykule przeds[...]
EN Paper describes numeric application supporting driving analysis process on attitude of tachogram data. Actual accessible units recording road and speed in function of the time were used. Also potential optimisation areas of driving were shown. Additionally in the paper are presented road safety leve[...]
17
63%
Pojazdy Szynowe
2017 Nr 4 45--56
PL Artykuł jest podsumowaniem rozważań analitycznych w poprzednich pracach dotyczą- cych kwalifikacji resorów w wózkach 1XTa, przeznaczonych do wagonów czteroosiowych. W artykule przedstawiono obliczenia przejazdu przykładowego wagonu cysterny w warunkach quasi-statycznych przez łuk o promieniu R=150 m[...]
EN This article is a summary of analytical considerations from previous works on the qualification of springs in 1XTa bogies for use in four-axle wagons. The article presents the calculation of an example test drive of wagon in quasi-static conditions through an arc of radius R = 150 m. The results of [...]
18
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2009 Vol. 13 241--247
EN The article presents an analysis's attempt of the emotional and physiological state of the driver while driving a vehicle. This approach takes into account the correlation of biomedical parameters with the fuzzy classification of facial expression. Based on the results of the experiment, carried out[...]
19
63%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 37-39
PL Polska stoi obecnie przed wyzwaniem największego w jej historii programu budowy i modernizacji dróg, ulic oraz sieci autostrad. Powinno to być nie tylko wielkie przedsięwzięcie dla inżynierów, ale i architektów krajobrazu.
20
63%
Elastomery
PL Wykonano próby hamowania samochodu z włączonym i wyłączonym systemem przeciwblokującym (ABS) na różnych rodzajach nawierzchni, uzyskując informacje o stanie przyczepności kół samochodu badawczego do badanego podłoża, scharakteryzowanej wartości a opóźnienia pojazdu. Wyniki badań świadczą, że włąc[...]
EN Stopping tests have been conducted on various types of surface with the anti-blocking system turned on and off and the information have been obtained about a test car's tyre adherence to an examined surface, characterised by the car's deceleration. The test results prove that turning the anti-blo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last