Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 421
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drilling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 42 233-241
PL W artykule przedstawiono cel wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych jako jednej z bezwykopowych metod budowy podziemnych instalacji rurowych. Podano wytyczne odnośnie zagadnień, które powinny być ujęte w projekcie przewiertu horyzontalnego.
EN Horizontal directional drilling (HDD) is one of the trenchless technologies for making underground pipeline systems. The issues to be taken into account in HDD projectts are putforward in the paper. Principles of well profile selection and its geometric parameters at the specific stages of broadeni[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 177-185
PL Zmiany średnicy oraz powstawanie kawern podczas głębienia otworu wiertniczego powodują różnego rodzaju komplikacje zarówno w czasie wiercenia, jak i podczas zabiegów specjalistycznych (opróbowanie otworu, rurowanie, cementowanie). Optymalne dane mechaniczne i hydrauliczne parametry wiercenia zapobie[...]
EN The change of diameter and cavern formation in the corse of drilling the well cause a variety of complications both in the drilling process itself and specialist activities e.g. completion, casing, cementation. Optimum mechanical and hydraulic parameters of drilling prevent against undesired effect,[...]
3
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2003 R. 20/2 317-329
PL Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przewidywania długości i przebiegu trajektorii otworu w dwóch następujących po sobie równoważnych warunkach wiercenia. Pierwsza trajektoria jest traktowana jako porównawcza. Stanowi ona kluczową informację na temat czynników wpływających na kąt przestrzennego s[...]
EN This paper is focused on the prediction of length and shape (rate of inclination angle change) of the well path between two subsequent equilibrium-drilling conditions. This well path is referenced hereafter as the transient trajectory of a wellbore. The transient trajectory is the key information ne[...]
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 727-731
EN The theoretical analysis of process physics of the recovering of drill column sticking by impact devices is carried out. The fact that a significant energy volume under the recovering of drill column sticking by impact devices is wasted on oscillation of the column upper part instead of being direct[...]
5
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 48-49
6
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 629-629
EN Drilling and completion of ultra HTHP wells are always great challenge both for the Operator and the Service Company. Applied drilling fluid technology is one of the most important elements of drilling and completion operation in such challenging environment. Essential requirements are rigorous plan[...]
7
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 657-662
PL W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych w referacie opisano mechanizmy zmian zachodzących w strefie przyodwiertowej cechsztyńskich skał zbiornikowych w okresie oddziaływania cieczy wiertniczych i ich filtratów. Przedstawiono metodykę badań i omówiono aparaturę badawczą stosowaną w Zakładzie Inżynie[...]
EN On the basis of laboratory investigation mechanisms of damage formation in near wellbore zone of main dolomite reservoir rocks were described. Methodology and testing equipment used in Department of Petroleum Engineering was presented. Described were methods of calculation of following parameters: f[...]
8
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 671-679
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych w INiG, cieczy nadpakerowych do sporządzania, których wykorzystano węglan potasu i mrówczan potasu jako sole umożliwiające otrzymywanie cieczy o gęstościach wynikających z gradientów ciśnień złożowych występujących na obszarze[...]
EN This article presents laboratory test results of packer fluids containing potassium carbonate and potassium formate as weighting materials for achieving densities satisfying pressure gradients encountered in Polish Lowland area. The tests were performed in INiG laboratory. Special attention was paid[...]
9
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
10
80%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 10 587-594
PL W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji do określenia parametrów zbiornikowych skał w wybranych otworach wiertniczych czerwonego spągowca. Posłużono się danymi otworowymi do konstruowania baz danych dla kolejnych symulacji. Przetestowano różne sieci neuronowe opracowa[...]
EN The study presents practical implementation of artificial intelligence employed for determination of rocks' reservoir parameters in selected Rotliegend boreholes. Well data have been used for construction of data bases for subsequent simulations. Several different neural networks, developed for vari[...]
11
80%
Inżynieria Bezwykopowa
2005 nr 1 78-81
PL Wykonanie czterech kierunkowych przewiertów horyzontalnych pod dnem kanału Odra-Havela w celu położenia nowych rurociągów było związane z całym szeregiem niezwykłych wymagań. Zlecając te prace trzem renomowanym niemieckim firmom wiertniczym, mieliśmy możliwość porównania różnych techniczno-technolog[...]
12
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2002 R. 19/1 35-51
PL Współczesne wiertnictwo i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wymagają stosowania urządzeń, których wydajność i niezawodność jest wyższa niż w przeszłości. To oczekiwanie wśród firm wiertniczych i zakładów eksploatacyjnych wynika nie tylko z przyczyn ściśle ekonomicznych, ale także z kon[...]
EN Contemporary drilling and production of oil and gas require application of equipment at higher capability and reliability than previously used. These drilling contractors and operators arise from not only economical causes. It is result of necessity of safe operations for crew and surroundings and n[...]
13
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2014 Vol. 31, no. 4 507--512
EN We investigated the stressed-deformed state of rock mass in a deviated borehole. There were received the analytical dependencies for the determination of circular and radial stress that allows for a science-based approach to the design of a borehole profile during the drilling process in the uneven [...]
14
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2014 Vol. 31, no. 3 423--430
EN During the drilling process, between the drilling bit that ruins the rock in the bottom-hole and the energy source located on the ground surface is the drillstring that has certain length and small cross cuts that define the dynamics of the drilling bit work. Along with the development of science, f[...]
15
80%
Journal of Machine Engineering
EN The drilling process with solid carbide tools with minimum quantity lubrication is under development in the automotive industry due to its high productivity and its environmental benefit. Because of the poor cooling performance when using MQL, a high amount of heat remains in the workpiece, which in[...]
16
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 303--312
EN The paper presents a comparative analysis of the results of radial drilling, drilling perforation, cumulative reperforation and acid treatment. The study was focused at carbonate deposits in Russia. For each technology average incremental oil rates were estimated at the same exploration targets. The[...]
17
80%
Mechanik
18
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 1 169--179
EN This article presents a method in which low rheology drilling muds are used as a solution for demanding wellbore pressure management and high Equivalent Circulating Density (ECD) values. In order to investigate this problem series of numerical simulations were conducted. Real, field data from two al[...]
19
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 1 181--202
EN Undermentioned article presents how wellbore trajectory changes may impact mud flow pressure losses in wellbore annulus and overall Equivalent Circulating Density (ECD) value. In order to investigate this topic, there were conducted two series of tests. In the first round actual, field data from six[...]
20
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono trendy rozwojowe wiertnictwa oraz związane z tym obszarem prace ITG KOMAG obejmujące budowę innowacyjnej wiertnicy inżyniersko-geologicznej. Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne oraz zasadę działania wiertnicy typu WIG- 200, jej szeroki zakres stosowania, zarówno do wykonywani[...]
EN Development trends of drilling technology and work conducted at KOMAG including designing of innovative engineering-and-geological drill were presented in the paper. Design and principle of operation of WIG-200 drill and wide range of its use both for making boreholes (in different planes and at dif[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last