Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drilling wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL W przemyśle naftowym podczas prowadzenia prac wiertniczych powstają odpady wiertnicze. Są to głównie zużyte płuczki wiertnicze oraz zwierciny, które stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem. Dodatkowo, coraz ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska zmuszają do poszukiwania bardziej efekt[...]
EN Certain quantities of waste is produced in oil industry during the drilling operations. Their are mainly used drilling fluids and drilling cuttings which create management problems. The increasing requirements of environmental protection force us to search for more effective methods of neutralizing,[...]
2
75%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 697--705
PL Odpady wiertnicze stanowią zasadniczą część odpadów generowanych przez górnictwo nafty i gazu. Gospodarkę tymi odpadami (magazynowanie, unieszkodliwianie) regulują nowe przepisy unijne i krajowe, które zawierają wymagania dotyczące oceny właściwości odpadów. W pracy omówiono pokrótce te wymagania, z[...]
EN Drilling waste make a majority of waste generated during oil and gas explorations and productions activities. New legal acts on waste managements (European and Polish) include requirements on waste properties assessment. In paper these requirements are shortly reviewed, with particular attention on [...]
3
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1231-1238
PL W referacie przeprowadzono analizę zasadności likwidowania odpadów wiertniczych o niewielkiej szkodliwości dla środowiska, w miejscu ich powstania. Wyniki badań środowiska glebowego z terenów byłych wiertni świadczą, że zdeponowanie zestalonych odpadów na terenie wiertni nie wpłynęło na pogorszenie [...]
EN In the paper feasibility study of in situ neutralization of drilling wastes of low negative environmental impact has been performed. Results of soil from ex-drilling sites analysis have proved that deposition of solified drilling wastes at these places has not caused the degradation of soil environm[...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki i wynoszonego przez nią urobku, charakteryzujące się zróżnicowaną szkodliwością, zależną od rodzaju środków użytych do sporządzania płuczki i odzwierciedlające przewiercony profil litologiczny. Przepisy ustawy o odpa[...]
EN During wells' drilling, drilling wastes are produced as a spent mud containing drilled solids, characterized by different toxicity depending on the type of chemicals used to mix the mud, and reflecting drilled lithologic profile. Mining Waste Act imposes on the exploration and mining companies an ob[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Dobór rodzaju i właściwości płuczki do określonych warunków geologiczno-złożowych ma wpływ na prawidłową i w miarę bezawaryjną realizację otworu wiertniczego. Natomiast po zakończeniu wiercenia otworu płuczka ta, już jako zużyta, wraz z wynoszonym urobkiem stanowi odpad wiertniczy. W celu ograniczen[...]
EN The choice of drilling mud kind and its properties for given geological conditions influences proper and safe drilling process. After the well is drilled, this mud together with drilled solids is a drilling waste. To eliminate detrimental effect on environment, spent mud is supposed to various metho[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1693--1697
PL Celem badań była ocena fitotoksycznego oddziaływania dodatku do gleby zwiercin powstających w procesie poszukiwania gazu z łupków. Analizowano wpływ siedmiu dawek odpadów wiertniczych (2,5–50% mas.). Fitotoksyczność oceniano za pomocą standardowego testu biologicznego Lepidium. Zastosowanie żyznej g[...]
EN Drilling waste cuttings were added to soil (up to 50%) to evaluate their phytotoxicity and effect on the germination and root growth of Lepidium sativum L. A full inhibition of germination and root growth was obsd. only after addn. of more than 15% of the drilling waste.
7
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 869--873
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do groźnych zanieczyszczeń środowiska i ich dopuszczalne stężenia w glebie i ziemi na terenach działalności przemysłowej są określone w przepisach prawa. W pracy zaprezentowano wyniki badań zawartości WWA w glebach z terenu kopalni gazu, z tere[...]
EN Policyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) are considered as hazardous environment pollutants so their maximum permissible concentration in soil are determined in law regulations. In the paper the results of PAH concentration in soil from oil and gas exploration and production sites are reported and d[...]
8
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 881--885
PL Odpady wiertnicze są zwykle likwidowane w miejscu ich powstania, najczęściej w wyniku zdeponowania pod warstwą ziemi po zestaleniu. Ze względu na obowiązujące obecnie restrykcyjne przepisy dotyczące standardów jakości gleb i ziemi, istotne jest wiarygodne oznaczenie zawartości węglowodorów w tych od[...]
EN Concentration of hydrocarbons in drilling wastes is of key importance for assessment of their influence on soil environment. In the paper the results of different methods aiming at determination of hydrocarbon content in drilling wastes have been presented and discussed. As a conclusion a preliminar[...]
9
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 899--903
PL W badaniach odpadów wiertniczych pod kątem oceny ich potencjalnej szkodliwości dla środowiska kluczowe znaczenie ma pobór reprezentatywnej próby. Odpady wiertnicze są odpadami niejednorodnymi, co związane jest z dużym zróżnicowaniem składu odpadów tworzących się w kolejnych fazach wiercenia oraz z c[...]
EN Drilling wastes generated during oil and gas exploration and production are gathered in reserve pits or containers or stored in big reservoirs collecting wastes from many drilling sites. Proper assessment of drilling wastes potential harmfulness for environment is of key importance. Taking the repre[...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań nad doborem środków wiążących oraz efektywnością ich działania w procesie zestalania urobku. Wytypowane środki wiążące miały na celu zestalenie urobku wiertniczego w taki sposób, aby uzyskany produkt posiadał cechy ciała stałego o odpowiednich parametrach mec[...]
EN The publication presents the results of research on the selection of binding agents and effectiveness of their actions in the process of solidification of excavated materials. The selected binders were to solidify excavated materials in such a way that the obtained product had the characteristics of[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 10 1666--1675
PL Ustalono optymalne parametry procesu oczyszczania oraz opracowano skład biopreparatu z mikroorganizmów autochtonicznych (bakterie) i jego modyfikacje (grzyby i drożdże). Przeniesienie uzyskanych wyników z badań laboratoryjnych na warunki przemysłowe umożliwi sukcesywne (etapowe) obniżanie zawartości[...]
EN Aged drilling wastes were remediated under lab. and pilot plant conditions. An enrichment of the wastes in microbial species of autochthonous microorganisms resulted in decrease in contents of petroleum-derived contaminants from 200 g/kg dry mass to an acceptable level of 998 mg/kg dry mass. A low c[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 5 784--787
PL W składzie odpadów wiertniczych zidentyfikowano głównie minerały ilaste z grupy smektytu, kaolinitu oraz chloryty, baryt, kwarc, różnorodne węglany i sole (najczęściej NaCl i KCl). Obecne były również substancje organiczne, głównie polimery oraz kompleksy polimerowo-ilaste. Potwierdzono tezę, że mat[...]
EN Oiled drilling wastes were heated at 105°C for 24 h to remove moisture and then at 800°C for 2 h to remove org. compds. to decomp. CaCO₃, resp. The material was then shredded to a grain size below 0.1 mm and added (25% by mass) to Portland cement to det. the phys. and chem. parameters of the cement [...]
13
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Unieszkodliwianie odpadów jest ważnym zagadnieniem zachowania równowagi w środowisku naturalnym. W górnictwie naftowym zasadniczym produktem ubocznym powstającym w wyniku wiercenia otworów wiertniczych rozpoznawczych, poszukiwawczych bądź eksploatacyjnych są odpady wiertnicze. Są to złożone organicz[...]
EN Neutralization of waste material is an important issue in terms of maintaining equilibrium within natural environment. In oil mining drilling waste is an essential by-product, that is generated as a result of drilling boreholes (explorative and exploitive). These by-products consist of hydrated, org[...]
14
63%
Environment Protection Engineering
EN Chemical and biological properties of 8 samples of drilling wastes from the long-term storage sites in the areas of oil various chemical composition (content of petroleum contaminants 0.6-27.6 wt. %, content of toxic heavy metals 117-730 mg/kg d.m.), and a low susceptibility to biodegradation (withi[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 5 384--391
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problemem oczyszczania odpadów z zastarzałego dołu urobkowego, charakteryzujących się wysoką zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Cały cykl oczyszczania odpadu wiertniczego z zanieczyszczeń ropopochodnych kontrolowany jest za pomocą opracowanej m[...]
EN The aim of this article is to present purification of waste from weathered waste pits with huge oil pollutants content. The whole process of purification is monitored with the use of chromatographic methodology of petroleum determination. It enables observation of n-alkanes content in oil pollutants[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 5 340--349
PL Ze względu na powszechne stosowanie związków powierzchniowo czynnych, ich toksyczność oraz swobodne przemieszczanie w różnych elementach ekosystemu istotnym zagadnieniem staje się poznanie losu środowiskowego surfaktantów. Związki te obecne są również w produktach oraz odpadach wiertniczych. W ninie[...]
EN Due to the widespread use of surfactants, their toxicity and ability to move freely in different parts of the ecosystem, knowledge about environmental fate of surfactants becomes an important issue. These compounds are also present in drilling products as well as wastes. This article presents the re[...]
17
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Udostępnianie złóż gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych realizuje się za pomocą wielodennych otworów wiertniczych o głębokości do kilku tysięcy metrów. Wiercenie takich otworów ze względu na swój charakter stanowi potencjalne zagrożenie dla wielu elementów środowiska naturalnego, ale stopień ic[...]
EN Making gas reservoirs available from unconventional reservoirs is done with multilateral wells that reach depths of up to a few thousand meters. Drilling such wells due to its characteristic can create a potential danger for many elements of the natural environment. However level of its impact in ev[...]
18
51%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 12 107--117
PL W artykule przedstawiono etapowe oczyszczanie zastarzałego odpadu wiertniczego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi, zdeponowanego w dole urobkowym Graby-18. Cały cykl procesu oczyszczania odpadu wiertniczego z zanieczyszczeń ropopochodnych kontrolowano za pomocą rozbudowanego monitoringu o[...]
EN The article presents the problem of purification of weathered drilling wastes contaminated with petroleum-derived hydrocarbons, deposited in the waste pit Graby-18. The developed technology realised in industrial conditions by means of the in-situ method comprised the following stages: initial remed[...]
19
51%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 5 273-283
PL W artykule przedstawiono główne zagrożenia środowiskowe podczas poszukiwania, udostępniania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych. Udostępnianie niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego realizowane jest otworami pionowymi, a przede wszystkim otworami horyzontalnymi, co wpływa na gene[...]
EN The aim of the article is to present the main environmental threats during gas exploration, its opening up and exploitation from shale formations. Providing access to non-conventional accumulation of natural gas, is done through vertical and above all horizontal holes which results in obtaining larg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last