Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drganie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 499-508
PL W pracy przedstawiono badania wpływu drgań drogowych na obiekty budowlane i ich użytkowników w zespole zabytkowym miasta Tykocin. Badaniami objęto 9 budynków o konstrukcji typowej dla zabudowy miasta. Przedstawiono metodykę badań oraz uzyskane wyniki. Następnie podano ocenę wpływu zarejestrowanych d[...]
EN Paper presents investigations of road vibration influence on buildings and their inhabitants in historic town Tykocin. Method of investigations and obtained results are presented. Conclusions coming from evaluation of influence of registered vibrations on buildings on the base of Dynamic Influence S[...]
2
100%
Izolacje
PL W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami], na budynki[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 159-162
PL Przedstawiono wyniki badań drgań mechanicznych elementów konstrukcji mostu kolejowego oraz wyniki pomiarów ciśnienia akustycznego wokół mostu podczas przejazdu różnych pociągów. Identyfikacja tych czynników jest niezbędna do opracowania metod skutecznej redukcji hałasu.
EN For a railway bridge construction tests of mechanic vibrations and measurements of sound pressure caused by different trains passed by, has been measured. The identification of these oarameters was necessary for elaboration of efficient remedies of noise reduction.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono zjawisko przenoszenia się na budynki drgań wzbudzanych w kamieniołomach. Przedstawiono wyniki badań oraz ich analizę.
EN The phenomenon of vibration transmission on buildings from the soil excited by firing in neighboring quarries is discussed. Results investigation result and their analysis are presented.
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 645-647
PL Na podstawie analizy danych literaturowych podano uwagi i wnioski dotyczące przyjmowanego w normach kryterium sztywności budynków i konstrukcji wysokich jako stosunku największego wychylenia pod działaniem obciążenia wiatrem normowym do wysokości obiektu.
EN On the grounds of publication's data, conclusions and considerations relative to standard criterion of high buildings rigidity perceived as the ratio of maximal deflection (under standard wind action) to the building height, are given.
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 5 41-43
PL Sformułowano i sformalizowano pojęcie wrażliwości parametrycznej prętowego układu w ujęciu grafów biegunowych i liczb strukturalnych jako etap zsyntezowanego układu mechanicznego ciągłego, drgającego wzdłużnie lub skrętnie, takie ujęcie umożliwia badanie wrażliwości układu ciągłego na przetransformo[...]
7
88%
Archives of Civil Engineering
PL W analizie dynamicznej turbiny tarcza z łopatkami jest zamodelowana przez okrągłą płytę z belkami zamocowanymi sztywno na jej zewnętrznym promieniu. Płyta z łopatkami drga na skutek przepływającego czynnika. Są to drgania wymuszone lub flatter. W opracowaniu analizowany będzie flatter palisady. Do a[...]
EN In the dynamic analysis of the turbine, the bladed disc is modelled by the plate with the beam placed on the outer disc radius. The bladed disc interact with passing flow through the forced vibration or flutter. In the present studies the flutter of a palisade will be considered. The partially integ[...]
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 439-442
PL Przeprowadzono analizę obliczeniową fundamentu blokowego wraz z fragmentem rurociągu. Wykazano potrzebę uwzględniania w takiej analizie drgań wymuszonych przepływem gazu w miejscach łuków i przewężeń rurociągu na drgania wymuszone fundamentu blokowego pod turbosprężarkę obsługującą rurociąg przesyło[...]
EN Computational analysis of block foundation with some part of gas piping was carried off. The necessity of taking into consideration gas flow vibration in bends and narrowings of piping on forced vibrations of turbocompressor foundation block is pointed out.
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przeanalizowano ogólnie problematykę wpływu drgań na ludzi. Zaproponowano wartości dopuszczalnych parametrów drgań przy ocenie wpływu drgań na ludzi znajdujących się na mostach. Podano przykład sprawdzenia warunków użytkowania Mostu Siekierkowskiego w Warszawie przy wpływach wiatru.
EN Problems relative to the assessment of bridge vibration influence on peoples passing through are analysed. Values of permissible parameters for assessment of vibration influenced peoples and verification of utilization conditions respecting "Siekierkowski" bridge in Warsaw are given.
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 298-301
PL Omowiono wyniki pomiarów drgań od ruchu drogowego przekazywanych na budynki. Podano sposoby zabezpieczeń budynków przed oddziaływaniem ruchu kołowego, ze szczególnym uwzględnieniem tramwajów.
EN Measurement results of traffic vibrations transmitted on buildings are described. Methods of building protection against influence of vehicles and tram vibrations are presented.
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przeanalizowano składowe poziome powierzchniowych drgań o znacznej intensywności (maksymalne amplitudy większe niż 25 cm/s2). Dokonano oceny wpływu tych drgań na budynki, z wykorzystaniem skal SWD według PN-85/B-02170.
EN Horizontal surface vibration components of great intensity (maximal amplitudes greater than 25 cm/s2) have been analysed. Evaluation of vibration influence on buildings using the Intensity and Magnitude Sacale given in Polish standard PN-85/B-02170 has been carried out.
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 253-258
PL Omówiono specyfikę oceny wpływu drgań na ludzi w przypadku obiektów mostowych. Podano kryteria komfortu według literatury i wybranych norm, a także propozycji własnej. Podkreślono, że w przypadku projektowania lekkich i smukłych kładek dla pieszych jest konieczne wykonanie dokładnej analizy dynamicz[...]
EN The specific appraisal of vibration influence on human beings is discussed. The comfort criteria on the base of professional literature and selected standards as well as own proposals are given. It is pointed out that in case of designing lightweight and slender footbridges, the accurate dynamic ana[...]
13
88%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 4 30--33
PL Proces diagnozowania urządzeń może odbywać się różnymi metodami. Wiele z nich wymaga zatrzymania pracy diagnozowanego urządzenia, co w przypadku urządzeń przemysłowych wiąże się zazwyczaj z pewnymi stratami finansowymi wynikającymi z przestoju. Z tego powodu coraz częściej do określania stanu techni[...]
14
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 481-490
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty aktywnego projektowania, przez zastosowanie badań wpływu drgań od wykonywania obudowy głębokich wykopów oraz wzmocnień podłoża dla posadowienia obiektów inżynierskich. W praktyce możliwa jest realizacja bardzo różnych i skomplikowanych programów monitoringu towa[...]
EN This work presents selected aspects of the activedesigning using the investigation of the impact of vibrations that occur during the construction of deep excavation supports, or the reinforcement under the foundations, on adjacent engineering structures. Although the monitoring programs may be in pr[...]
15
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zamieszczono wyniki prac zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej autora. Przedstawiono opracowaną metodę pomiarowo-obliczeniową, na podstawie której można określić przyrost poziomu ciśnienia akustycznego w zamkniętym pomieszczeniu, spowodowanym występowaniem drgań na przegrodach budowlanych ogr[...]
EN The paper presents the results of work conducted in the framework of the author's doctor's thesis. The paper presents the developed measurement-calculation method, on the basis of which it is possible to determine the increase in the level of acoustic presssure in closed premises caused by vibration[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 163-168
PL Artykuł przedstawia metodę doboru optymalnego umiejscowienia wzbudników dynamicznych, tak aby wybrane parametry modelu masowo-dysypacyjno-sprężystego badanego obiektu miały duży wpływ na mierzone przemieszczenia. Przedstawiono sposób wyboru tych parametrów w przypadku badań doświadczalnych obrabiare[...]
EN Paper presents a method of optimal placement of dynamie exciters to maximize the influence of selected mass-damping-spring parameters of the investigated object on the measured displacements. A method of selection of these parameters is presented for experimental investigations from the point of vie[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 237-244
PL Ruch układu wirnikowego pracujący w pobliżu granicy stabilności może powodować przeskoki pomiędzy różnymi atraktorami. Takie warunki pracy są niepożądane zwłaszcza z punktu widzenia sterowania układu. Jeśli wirnik osadzony w łożyskach hydrodynamicznych drga okresowo, wówczas jego równanie ruchu może[...]
EN Motion of a rotor system operating close to a stability limit can tend to jump between different attractors. Such working conditions are undesirable especially from the point of view of control. If a rotor supported by hydrodynamical bearings yibrates periodically, then its equation of motion can be[...]
18
75%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 9 23-27
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody Galerkina do analizy widmowo-modalnej w celu wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych ciągło-dyskretnego układu mechatronicznego. Praktycznym efektem takiego ujęcia jest badanie charakterystyk w dziedzinie częstości. Zastosowane ujęcie i otrzymane wyni[...]
EN Purpose of this paper is the application the approximate method called Galerkin's method to solve the task of assigning the frequency-modal analysis and characteristics of a continuous-discrete mechatronic system. Practical implications of this approach were presented, that means in the domain of fr[...]
19
75%
Journal of Applied Analysis
EN In this paper we investigate the oscillatory character of the second order nonlinear difference equations of the forms (wzór) n = 1,2, ... and the corresponding nonhomogeneous equation (wzór) n= 1,2,... via comparison with certain second order linear difference equations where the function f is not[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2006 z. 109 51-61
PL Praca dotyczy metodologii identyfikacji i obliczania drgań magnetostrykcyjnych transformatorów energetycznych. Algorytm posługuje się dwoma, różnymi modelami Metody Elementu Skończonego dla obliczeń magnetostatycznych i mechanicznych. Obliczenia magnetostatyczne wykonywane są na dwuwymiarowym modelu[...]
EN The paper presents a methodology of identification and calculating vibrations of power transformers caused by magnetostriction. The method uses two different Finite Element Method numerical models for magnetostatic and mechanical calculations. The magnetostatic calculations were carried out on a 2D [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last