Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 946
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 63-82
PL W artykule przedstawiono metodykę określania masowych momentów bezwładności na podstawie badań dynamicznych. Stosowanie tej metodyki pozwala na określenie warunków dynamicznych w jakich masowy moment bezwładności mierzonego elementu może być traktowany jako wartość stała. Zaprezentowano teoretyczne [...]
EN The paper presents a methodology of evaluation of mass moments of inertia basing on dynamic tests. Implementation of this methodology enables evaluation of dynamic conditions in which mass moment of inertia of a measured element can be considered as a constant value. On has presented a theoretical b[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 79-82
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W przypadku maszyn posadowionych na stropach budynku często pojawia się konieczność jednoczesnego stosowania wibroizolacji siłowej i przemieszczeniowej. W kompleksowym podejściu do wibroizolacji maszyn należy wówczas uwzględnić transmisję drgań w budynku - od ich źródeł do obiektów wrażliwych na drg[...]
EN In case of machines founded on the floor there exists a dilemma of simultaneous solution of the active and passive vibration isolation problem. Complex approach to design of vibration isolation of machines should take into account transmission path of vibration in the building; from the source to vi[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drgań i hałasu dwóch typowych rozwiązań układów napędowych złożonych z silnika indukcyjnego i przekształtnika. Układy badano w trakcie rozruchu za pośrednictwem dwóch typów tyrystorowych urządzeń łagodnego rozruchu (soft-start) oraz za pośrednictwem statycz[...]
EN The paper is intended to investigate one of the transient states - a starting process of an induction motor. Experimental results of laboratory investigations of vibrations and acoustic noise during start of low-power, squirrel-cage induction motors fed by static converters are presented in the pape[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono metodę wykrywania uszkodzeń mechanicznych łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych na podstawie analizy widmowej przyspieszenia drgań. Sprawdzono eksperymentalnie możliwość wykrywania i identyfikacji uszkodzeń poszczególnych elementów łożyska takich jak: bieżni zewnętrznej i we[...]
EN The paper deals with method of mechanical fault detection of rolling bearing elements in induction motors based on vibration spectral analysis. Possibilities of fault detection and recognition in bearing elements, such as: outer and inner races, balls, were tested experimentally. The low power induc[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono różne metody diagnozowania przekładni dużych mocy stosowanych w napędowych przenośnikach taśmowych. Przedstawiono analizę statystyczną danych uzyskanych z komputerowego systemu diagnostycznego. Zaprezentowano estymaty sygnałów drganiowych. Analiza statystyczna została oparta na zlec[...]
EN The paper deals with high power gearbox diagnostic different methods are considered. Statistical analysis of data, gathered in a datum base of the computerized diagnostic system, is given. statistical distribution is estimated. The best conformation is obtained for log- normal distribution. Statisti[...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 18-19
PL W referacie opisano sposoby doboru parametrów drgań segmentu przesiewacza VPJ produkowanego przez OFAMA-VIBRA. Wskazano na konsekwencje wykorzystania nieciągłości geometrycznej układu: belka udarowa - pokład sitowy, oraz pokazano konsekwencje rozwiązań uzyskanych w drodze symułacji.
EN The paper describes methods of yibration parameters selection of a VPJ screen section manufactured by the OFAMA-V1BRA. There were indicated consequences of the application of percussive beam — screen tray system geometrica) discontinuity. Consequences of solu- tions obtained in the simulation were[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 44-45
PL Przedstawiono modełe obłiczeniowe służące do okreśłania parametrów drgań dowotnego punktu rzeszota przesiewacza o drganiach kołowych z osią wału napędowego przesuniętą wzgłędem środka ciężkości przesiewacza na kierunku normałnym i równołegłym do pokładu sitowego. Zaprezentowano wyniki symulacji i wy[...]
EN The paper presents calculation models used for vibration parameters determination of any point of a yibrating screen riddle with circular vi-brations and the driving shaft displaced in relation to the screen centre of gravity to the norma) direction and the one parallel to the screen tray. The simul[...]
9
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Praca zawiera analizę samowzbudnych drgań powłoki cylindrycznej o skończonej długości w opływie naddźwiękowym. Wyznaczono rozwiązanie równań ruchu i ustalono równanie częstości. Przedstawiono także wyniki obliczeń numerycznych rozpatrywanych zjawisk.
EN The paper presents the results of analysis of self-excited vibrations of a cylindrical shell of finite length exposed to external supersonic flow. The solution of the equations of motion is obtained and the equation of frequencies is derived. In addition, the results obtained from numerical calculat[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 753-771
PL Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienie kontaktowe teorii sprężystości dotyczące wciskania nieodkształcalnego walca w półprzestrzeń sprężystą pokrytą sprężystą warstwą. Przeprowadzono szczegółową analizę rozkładu naprężeń wywołanego naciskami kontaktowymi i powiązanymi z nimi siłami tarcia. Otrzymane w[...]
EN The two-dimensional contact problem of elasticity connected with an indentation of a rigid cylinder in an elastic semi-space covered by an elastic layer is considered. The detailed analysis of the stress distribution produced by contact pressures and tangential forces is presented. The obtained resu[...]
11
80%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 129--133
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych i badań doświadczalnych wpływu drgań stycznych poprzecznych o dużej częstotliwości na siłę tarcia i siłę napędu w ruchu ślizgowym. Badania doświadczalne przeprowadzono na specjalnie w tym celu zaprojektowanym stanowisku badawczym. W analizach symulac[...]
EN The results of simulation analyses and experimental tests of the influence of high frequency transverse tangential vibrations on friction and driving forces in sliding motion are presented in the paper. The experimental tests were carried out on a particularly for this purpose designed stand. The si[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono nieklasyczne podejście do modelowania wielografami wiązań przestrzennych układów drgających. Podano podstawy metody wielografów wiązań wraz z analitycznymi zależnościami przyczynowo skutkowymi opisującymi dane elementy.
EN In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. The multibond graphs meth[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono modelowanie pojazdu osobowego, jako układu przestrzennego metodą wielografów wiązań. Wynikami otrzymanymi na podstawie eksperymentu numerycznego, są charakterystyki dynamiczne oraz przebiegi czasowe prędkości.
EN In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. Calculations one effected[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przeprowadzono badania numeryczne układu napędowego przecinarki taśmowej. Dla przyjętych modeli podzespołu napędowego przecinarki taśmowej wyznaczono przebiegi czasowe oraz charakterystyki dynamiczne, będące podstawą do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego uwzględniającego ruch sterowan[...]
EN In the work numeric investigations of driving system of band saw have been presented. For received models of driving component of band saw, time courses as well as dynamic characters were plotted, being basis for execution of numeric experiment considered control movement. In numeric investigations [...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono ideę aktywnego sterowania drganiami cienkiej belki obciążonej siłą punktową. Strategię sterowania oparto na modyfikacji strukturalnej belki w postaci dołączenia masy punktowej o stałej wartości. W celu określenia właściwych położeń masy skorzystano z pojęcia receptancji oraz el[...]
EN In this paper an idea of active vibration control of a beam being under action of point harmonic force is presented. The control strategy consists in a structural modification of the beam by constant weight concentrated mass. In order to obtain the right locations of the added mass a receptance tech[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalno - obliczeniowych silnika spalinowego lokomotywy. Przedstawiono możliwość identyfikacji źródeł uszkodzeń silnika spalinowego lokomotywy wykorzystując sygnał drganiowy. Wskazano na konieczność wykonywania obwiedni z sygnału drganiowego przed anali[...]
EN The results of research of a locomotive internal combustion engine have been presented in the paper. It is also described the possibility of identification of failures in the internal combustion engine of a locomotive using the vibration signal. The author has pointed the necessity of making of the [...]
17
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 279-288
PL W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z zabudową silnika samochodu osobowego na hamonwni silnikowej. Omówiono problemy wynikające z wyizolowania silnika z samochodu i sposoby ich rozwiązania w zależności od zakresu planowanych badań. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie drg[...]
EN The paper presents the main topics concerning automotive engine installation on the engine test stand. Problems connected with engine dismantling from a car and ways leading to solve these problems according to the scope of planned tests have been discussed as well. A particular attention has been p[...]
18
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z badaniem drgań pochodzących od środków transportu. Analizie poddano drgania rozprzestrzeniające się w najbliższym otoczeniu szlaku komunikacyjnego (linii tramwajowej). W badaniach modelowych wykorzystano dostępne wyniki badań eksperymentalnych. Zbudowano [...]
EN This paper discusses issues related to the study of vibration caused by the means of transport. The vibration propagation to the nearest environment of the communication path was analysed, with the tram line as an example. Available experimental results were used in the research based on the models.[...]
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 98-99
PL Na jakość transportowanych owoców i warzyw wpływ mają takie parametry jak: temperatura, wilgotność oraz skład gazowy atmosfery. Stwierdzono jednak niedobór informacji dotyczących wpływu drgań na procesy życiowe zachodzące w transportowanych owocach i warzywach. W pracy porównano wyniki badań zawarto[...]
EN Quality of transported fruit and vegetables depends on temperature, humidity and gas composition of atmosphere. In literature there is a lack of information about the effect of vibrations on life processes in transported fruit and vegetables. A comparison of scarcely described in literature experime[...]
20
80%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 89-94
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowanie oryginalnej metodyki postępowania badawczego. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność i odpowiednią kolejność czynności badawczych. Uwzględnione został[...]
EN Qualification his real shape is the main aim of technical objects state analysis relevant with his further exploitation. The modern systems of machines technical state supervision goes to elimination a " human factor ", and to gradual supersession of knowledge and experiences of diagnostic services[...]
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last