Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania swobodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 37-43
PL W pracy zastosowano metodę funkcji wpływu do rozwiązania zagadnienia brzegowego drgań giętnych dla modelu płyty kołowej utwierdzonej na obwodzie, obłożonej masami i leżącej na sprężystym podłożu. Zostało wyprowadzone w ogólnej postaci równanie charakterystyczne uwzględniające dowolną zmianę przekroj[...]
EN In this study the method of influence function is applied to solve the boundary-value problem of free transversal vibrations of a clamped circural plate carrying concentrated masses and located on elastic foundation. The general characteristic equation is introduce which takes account of any variati[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Method of natural oscillations and critical load determination for framed structure with discrete-continuous parameters distributions is proposed. Procedure is based on BEM, element discretization and quasi-differential equations methods.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 59-70
PL Praca przedstawia nowy, uśredniony 2-D model liniowo-sprężystej płyty prostokątnej o jednokierunkowej strukturze periodycznej (tzw. strukturze uniperiodycznej). Model ten dotyczy płyt o średniej grubości (wg założeń Reissnera-Mindlina) i uwzględnia wpływ efektu skali na makrodynamiczne własności pły[...]
EN In this paper a new averaging -D model of rectangular plate with a unidirectional micro-periodic structures is presented. The characteristic feature of the models is that it describes the lenth - scale effect, i.e. the influence of the size of microstructure in the overall dynamic plate behaviour. T[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
1998 z. 132 61-81
PL Przedmiotem rozważań w pracy są nietłumione drgania dwóch membran kołowych połączonych winklerowską warstwą sprężystą. Drgania poprzeczne układu opisane są dwoma cząstkowymi równaniami różniczkowymi. Drgania swobodne określa się metodą Bernoulliego-Fouriera. Wyrażają się one przez funkcje Bessela. Z[...]
EN The paper presents the transverse vibrations of two parallel circular membranes separated by the Winkler elastic layer. The motion of the system is described by two partial differential equations. Using the Bernoulli-Fourier method the solutions of the free vibrations are determined in terms of Bess[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2000 z. 134 5-18
PL W pracy przedstawiono problem drgań wymuszonych belki Bemoulliego-Eulera posadowionej na trójparametrowym sprężystym podłożu z inercyjnym i bezinercyjnym obciążeniem ruchomym. Na układ "podłoże-belka" działa ruchoma skupiona siła P, masa m, moment M, moment masowy F poruszające się ze stałą prędkośc[...]
EN In this paper the problem of the forced vibration of a Bemoulli-Euler beam, resting on a three-parametric elastic foundation with an inertial and non-inertial moving load is presented. The system "foundation-beam" excited the little transverse vibrations by the concentrated force P, mass m, moment M[...]
6
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN An efficient numerical method which can calculate the eigenproblem for the large structural system with multiple or close natural frequencies is presented. The method is formulated by the accelerated Newton-Raphson method to the transformed problem. The method can calculate the natural frequencies a[...]
7
80%
Archives of Civil Engineering
PL Opisano dwa sposoby modelowania usztywnionych płyt, z wykorzystaniem elementów płytowych oraz usztywnionych elementów płytowych. Przedstawiono prostokątne ortogonalnie usztywnione elementy skończone płytowo-tarczowe oparte na teorii płyt Kirchoffa oraz teorii Mindlina-Reissnera, w których może wyst[...]
EN Two finite element models (standard plate elements and eccentrically stiffened plate elements) have been considered. Rectangular orthogonally stiffened finite plate elements based on the Kirchoff and Mindlin-Reissner plate theories have been presented. Arbitrary number of stiffeners is allowed withi[...]
8
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych dla modelu stojana generatora synchronicznego 200 MW. Model opracowano z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wyznaczenie wartości własnych stojana generatora. Prowadzone badania zmierzają do opt[...]
EN The results of numerical calculations made for the model of stator of synchronous generator 200 MW, have been presented in the paper. The model has been elaborated using finite elements method. The calculations of eigenvalues of stator have been carried out. The aim of investigations is to optimise [...]
9
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 873-892
PL W pracy prezentuje się układy dyskretne poddane działaniu obciążenia swoistego uogólnionego z siłą skierowaną do bieguna dodatniego oraz siłą śledzącą skierowaną do bieguna dodatniego. Dla zaprezentowanych struktur analizuje się wpływ parametrów geometrycznych głowic realizujących obciążenie oraz sz[...]
EN In this paper, we present discrete systems subjected to a generalised specific load by a force directed towards to positive pole and a folIower force directed towards the positive pole. The critical load and the course of the naturaI frequency in relation to the external load are determined. Adequat[...]
10
70%
Konstrukcje Stalowe
PL Przedstawiono wyniki badań drgań swobodnych konstrukcji nośnych o dużej wysokości z uwzględnieniem podatności połączeń sekcji. Opracowano model matematyczny procesów dynamicznych na podstawie teorii belek S. Tymoszenki. Zbudowano algorytm obliczeń częstotliwości i postaci drgań swobodnych układu mec[...]
11
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
1998 z. 132 83-109
PL W pracy rozpatruje się nietłumione drgania swobodne dwóch równoległych płyt prostokątnych połączonych winklerowską warstwą sprężystą. Rozwiązania ogólne problemu uzyskuje się stosując metodę Levy'ego. W układzie płyt swobodnie podpartych częstości i postacie drgań własnych określa się metodą Naviera[...]
EN In this work the free vibrations of two parallel rectangular plates joined by a Winkler elastic layer are considered. The general solutions of the problem are obtained by using the Levy method. The natural frequencies and mode shapes of vibration are determined for the system of simply supported pla[...]
12
70%
Engineering Transactions
EN In this paper the uniform analytical method [3] has been used for solving a problem of free vibrations of continuous sandwich beam with damping. External layers are modelled as Timoshenko beams, while the internal layer possesses the characteristics of a viscoelastic, one-directional Winkler foundat[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 80 31-39
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań swobodnych układu belkowego z elementami dyskretnymi, stosując metodę mnożników Lagrange'a. Elementy belkowe opisano zgodnie z teorią Bernoulliego-Eulera. Na podstawie zaproponowanego modelu wyznaczono numerycznie częstości oraz odpowi[...]
EN In this paper the problem of the free transverse vibration of the system consisting of beams with discrete elements has been formulated and solved. The procedure has been based on the Lagrange multiplier formalism. Beam elements have been described according to Bernoulli-Euler theory. The proposed m[...]
14
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2010 Vol. 9, nr 2 243-249
EN In this paper the Green's function method for the free vibration problem of nonuniform Bernoulli-Euler beams is presented. To find the Green's function of the fourth order differential operator, occurring at the beam's equation of motion, the power series method is proposed.
15
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper, the object of consideration is a membrane consisting of one circular and two annular segments. The Green's functions method for the free vibration of this membrane is applied. A numerical example illustrating this method is given.
16
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper an application of the Green's function method in frequency analysis of a beam with varying cross section is presented. The beam carries an arbitrary number of attached discrete systems. The exact solution of the problem concerns a beam with quadratically varrying cross-section area. Nu[...]
17
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In the present paper, a problem of free vibration of a double-walled nanotubes system is considered. The nanotubes of the system are coupled by an arbitrary number of elastic rings. The Green’s functions method was used to obtain a solution to the problem. Numerical results are presented graphically[...]
18
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN This paper presents a solution to the free vibration problem of a system of two cantilever nanobeams. The nanobeams of the system are axially loaded and coupled by discrete translational springs. The solution of the problem by using the Green’s function method has been obtained. A numerical example [...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł dotyczy swobodnych drgań pryzmatycznego asymetrycznego wału. Jako przykład asymetrii przyjęto wał o przekroju prostokątnym. Założono, że wał jest podparty przegubowo w dwóch łożyskach i wiruje ze stałą prędkością kątową oraz że tłumienie w układzie może być pominięte. Rozpatrywane są giętne [...]
EN The paper deals with free vibrations of a uniform asymmetric shaft. As an example of asymmetry, a shaft of rectangular cross section is chosen. It is assumed that the shaft is simply supported in two bearings and rotates with constant angular velocity, and that the damping forces can be neglected. B[...]
20
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2010 No. 5 149-164
PL W pracy rozpatrywane są drgania cienkich płyt kompozytowych, charakteryzujących się "wolną" zmianą własności makroskopowych (uśrednionych). Płyty nazywane są płytami o poprzecznej gradacji własności. Zaproponowano pewne matematyczne modele takich płyt. Następnie, stosując te modele obliczono podstaw[...]
EN In this note vibrations of thin composite plates with a smooth and a slow gradation of macroscopic properties are considered. Plates of this kind have transversally graded macrostructure. In this paper certain averaged mathematical models of these plates are proposed. In an example, these models are[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last