Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 2 8-10
PL W pracy opisany jest światłowodowy czujnik dla zastosowania do pomiaru rezonansu. Obserwujemy częstotliwość rezonansową stalowego elementu przy pomocy zmiennego pola magnetycznego. Zauważamy wpływ pola magnetycznego na element stalowy jako magnes i jako niemagnetyzujący się ferromagnetyk. Teoria opi[...]
EN This paper presented fibre optic sensor for application to resonance measurement. We obtain resonance frequency of iron element by the variable magnetic field. The influence of magnetic field we have for the iron element as magnet and as nonmagnetization ferromagnetic. The theory of the magnitude of[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 5 32-39
3
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 49-50
PL W dobie rozwoju techniki otoczenie człowieka nie jest formą pierwotną lecz w znacznym stopniu przetworzoną wskutek jego działalności. Urządzenia techniczne otaczające człowieka są źródłami różnorodnych, niekoniecznie bezpiecznych, oddziaływań. Pracujące maszyny wykonują pewien, określony ich konstru[...]
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 3 5-8
PL Opisano badania dotyczące wpływu zewnętrznych drgań mechanicznych na zmiany w pulsacji ciśnienia w układzie hydraulicznym. Wskazano na znaczenie np. tłumików stosowanych do zmniejszania pulsacji ciśnienia w układzie hydraulicznym, także w zakresie niskich częstotliwości.
EN The influence of mechanical vibration of the base on the pulsation in hydraulic system. Researches on the influence of external mechanical drive on the pressure pulsation in a hydraulic system are discussed. The significance of the application of dampers in order to reduce the pressure puls ation al[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 12 11-15
6
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Kierowca -operator jest narażony na działanie drgań mechanicznych, głównie poprzez działanie drgań o charakterze ogólnym. Znajomość rozkładu nacisku na powierzchni siedziska daje informacje gdzie drgania przedostające się do organizmu człowieka mają największą moc. Co za tym idzie, dostajemy informa[...]
EN The paper contains simulation of seat pressure distribution (SPD) and the experiment with different position of accelerometer. Characteristics of transfer function and power spectral density (PSD) indicate for positions of accelerometer 2, 3 and 4 (front, left and right front corner on a seat cushio[...]
7
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera opis wpływu drgań mechanicznych na organizm człowieka. Przedstawiona jest wartość skuteczna, która jest miarą oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka w pojeździe. Opisane zostały również modele obliczeniowe pojazdu dla drgań swobodnych oraz drgań wymuszonych. Przedstawi[...]
EN The object of simulation is the mathematical model of vehicle with a suspension system. Model contains free vibrations and forced vibrations. The paper describes sources of vibrations, especially vibrations from unevenness of roads. Mathematical equations describe vibrations in front and in the back[...]
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 83-89
9
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2004 Nr 1/2 5-14
PL W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych układu wózek-ładunek. Na podstawie eksperymentów numerycznych określono wpływ sterowania prędkością jazdy wózka wciągarki na ruch ładunku. Układ napędowy mechanizmu jazdy wciągarki zamodelowano jako system mechatroniczny. W celu zapewnienia zadanej prę[...]
EN In the work have been presented the numerical research of cart-load system. On the basis of a numerical research evaluate a influence on speed control of cart. The driving system of cart was treated as mechatronic system. In aim of assurance set of travelling speed of cart on a bridge cran, was appl[...]
10
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule wykazano możliwość oddziaływania drganiami mechanicznymi na ciśnieniowe nasycanie ciekłym metalem kształtki z nieuporządkowanych włókien ceramicznych. Kształtka ta stanowi zbrojenie odlewów kompozytowych. Opracowane stanowisko badawcze pozwala na wymuszanie drgań ciśnieniowego układu nasy[...]
EN The paper proves the possibility of acting by mechanic vibrations on the liquid metal pressure infiltration of a preform from disordered ceramic fibres. The preform constitutes the reinforcement of composite casts. The research position worked out permits to enforce vibrations of the pressure system[...]
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 11 629-633
PL Omówiono sposób oceny szkodliwości wpływów dynamicznych na ludzi oraz podano przybliżony sposób wprowadzenia ekwiwalentnego zwiekszenia drgań mechanicznych, jeżeli jednocześnie występują wpływy akustyczne.
EN In many cases the mechanical vibration and noise are influenced simultaneously on people in buildings. The superposition of these actions is not foreseen in existing standards. So it was necessary to prepare a short and simple aproach for diagnosis of summary harmfulness of noise level (dB) with acc[...]
12
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 4 329-344
EN A description of the play , that may be applied to many other problems, is the basis of the model of a beam system presented in this paper. Equations describing the motion of the system of spring elements under dynamic load have been derived taking into consideration the play occurring between the e[...]
13
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 8 5-12
14
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 8-11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań drgań mechanicznych działających na kierowców wybranych pojazdów jednośladowych. Wyznaczone dzienne ekspozycje na drgania działające przez kończyny górne oraz w sposób ogólny pozwalają na wstępne rozpoznanie narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzyst[...]
EN This paper presents results of tests of mechanical vibration acting on riders of selected single-track vehicles The obtained daily exposure values of hand-arm and whole- body vibration allow preliminary recognition of the mechanical vibration hazard experienced by workers who use such vehicles. The [...]
15
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 103-113
PL Proces frezowania płytek drukowanych może być jednym z ostatnich etapów procesu technologicznego wytwarzania zespołów elektronicznych, podczas którego układy elektroniczne narażone są na drgania towarzyszące temu procesowi. W pracy przedstawiono metodykę badań drgań frezowania płytek z zamontowanymi[...]
EN The milling (cutting) process of printed circuit plate can be the last stage of technological process of the production of electronic circuits. The process can be realized after electronic components assembling on the plate. The paper contains research methodology of vibration involved the milling ([...]
16
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Miejscowe oddziaływanie wstrząsów i uderzeń mechanicznych na organizm człowieka różni się od oddziaływania drgań mechanicznych. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę, stanowisko pomiarowe oraz wyniki pomiarów mocy drgań wstrząsów i uderzeń mechanicznych dla sygnału drganiowego typu szum biały og[...]
EN Human exposition to hand-arm vibration differs from the exposition to shocks and strikes. The article presents test arrangement, methodology and results of determined Vibration Energy Absorption (VEA). VEA is calculated from real part of the force-velocity cross-spectrum, measured for strikes signa[...]
17
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 33-35
18
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 34-37
PL W artykule omówiono zagadnienie konstrukcyjnego zmniejszenia drgań przekładni zębatych. Na podstawie przedstawionych w publikacji wyników badań przekładni zębatych stwierdzono korzystne właściwości wibracyjne uzębienia wysokiego charakteryzującego się całkowitą wartością wskaźnika zazębienia. Popraw[...]
EN This paper discusses some issues related to a constructional reduction of gear vibrations. The results of measurements of toothed gears showed that a high tooth profile with a total contact ratio has good properties. This improvement is caused by a reduction in the variations of tooth stiffness, one[...]
19
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono model numeryczny drgającej liny wykonanej z materiału hipersprężystego i obciążonej masą skupioną. Jako przykład do analizy wybrano dobrze znaną gumową linę bandźi, gdzie masą skupioną jest człowiek wykonujący skok. Analizę komputerową poprzedzono prostym modelem analitycznym. [...]
EN The numerical model of a hyperelastic line under loading of a concentrated mass is presented in the paper. The rubber bangee line with a jumping man has been selected as an example of the hiperelastic line. At first a simple analytical model has been used for calculation. Then computer analysis has [...]
20
88%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2008 Nr 2 50--53
PL Pracująca maszyna robocza jest źródłem drgań mechanicznych o szerokim spektrum częstotliwości. Drgania te oddziałują na operatora znajdującego się w maszynie, wszystkie podzespoły i podukłady maszyny oraz pośrednio na otaczające środowisko. Z punktu widzenia zaworów hydraulicznych, w które wyposażon[...]
EN In the paper own and literature vibrations results of machines equipped with hydraulic components were presented. The attention was focused on vibrations below 100 Hz. The analysis of these vibrations on specified hydraulic valves was presented. One stage relief vаlvе, directional control vаlvе and [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last