Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 49-50
PL W dobie rozwoju techniki otoczenie człowieka nie jest formą pierwotną lecz w znacznym stopniu przetworzoną wskutek jego działalności. Urządzenia techniczne otaczające człowieka są źródłami różnorodnych, niekoniecznie bezpiecznych, oddziaływań. Pracujące maszyny wykonują pewien, określony ich konstru[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 87-96
PL W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu oddziaływania drgań pochodzenia komunikacyjnego na budynki zlokalizowane na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w innych miejscowościach Centralnej Polski.
EN The measurements carried out in some points in Warsaw agglomeration have shown that: -in analysis according to one-third octave analysis, dominating level of excitation is generated by heavy public transport means -the frequency characteristics of vibrations of those means are located mainly in lo[...]
3
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 69-74
PL Podano procedurę uwzględniania w projektowaniu budynków wpływu drgań komunikacyjnych na ludzi w budynku. Podano przykład zastosowania praktycznego tej procedury. Kryteria oceny przyjęto z [2]
EN The procedure of design of buildings taking influence of transport vibrations on people in buildings into consideration is given in the paper. Also an example of application this procedure in practice is presented. Evaluation criteria were taking from polish standart PN-88/B-02171 "Evaluation of vib[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 21-31
PL Praca dotyczy działań, jakie mogą być podjęte w zakresie pasywnej wibroizolacji obiektów budowlanych lub ich wydzielonych elementów konstrukcyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem drgań komunikacyjnych.
EN This paper describes actions that could be taken in scope of passive vibroisolation of junongs or their separated structural components against the harmful influence of vibrations gensmed by road and railway traffic.
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 47-59
PL W pracy prezentowane są doświadczenia i procesy realizacyjne, jakie mogą być podjęte w zakresie pasywnej wibroizolacji źródeł drgań komunikacyjnych. Eksponowane są problemy wibroizolacji torowisk pojazdów kołowych w aspekcie szkodliwego oddziaływania drgań przez podłoże, na budynki z uwzględnieniem [...]
EN The work presents experiences and processes of realization that could be taken in scope of passive vibroisolation sources of traffic vibrations. The paper demonstrates some problems of vibroisolation of railway and road subgrades in the aspect of the harmful influence of vibrations transmitted by su[...]
6
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 3 (3) 58-63
PL Uruchomienie I linii metra w Warszawie było wielkim wydarzeniem, które w znaczący sposób wpłynęło na złagodzenie problemów komunikacyjnych stolicy, ale wiązało się też z pojawieniem się nowych problemów. Jednym z nich są drgania wytwarzane przez przejeżdżające pociągi w tunelu w sąsiedztwie budynków[...]
EN The paper describes the issue of monitoring of communicational vibrations generated by under-ground in Warsaw that was introduced by scientists from Technical University in Cracow. Such monitoring system can be very useful when diagnosing the cause of high vibration that influences people living nea[...]
7
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono obowiązujące kryteria oceny oddziaływań dynamicznych na ludzi przebywających w strefach oddziaływania elementów infrastruktury transportowej. Wskazano na niedogodności związane ze stosowaniem istniejących kryteriów, z punktu widzenia odbiorców wyników badań, dla których wielokr[...]
EN The paper presents the current criteria for validation the dynamic impacts on people living in influence zones of transport infrastructure. As well the disadvantages associated with the use of existing criteria, from the perspective of research results recipients, for which it is necessary to perfor[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono możliwość optymalizacji wymiarów elementów konstrukcyjnych projektowanej obudowy tunelu metra w celu obniżenia poziomu drgań emitowanych do sąsiednich budynków. Zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych, w których wykorzystano wyniki pomiarów drgań z bazy danych pomiarowych[...]
EN The paper presents the possibility of vibration level reduction in nearly buildings by optimization of dimensions of designed metro tunnel elements. Effects of simulation are given. These calculations are based on results of measurements of vibrations taken from the measurement database of the Insti[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 11 17-27
PL Rozwój transportu zbiorowego (drogi, linie tramwajowe, metro w tunelach, drogi kolejowe) powodują negatywne skutki dla środowiska. Jednym z takich zjawisk jest wpływ drgań komunikacyjnych na środowisko, a w szczególności na strukturę budynków, na ludzi (i wyposażenie) w budynkach.
EN Development of public transport (roads, tram lines, metro tunnels or railway roads) is associated with negative effects on the environment. One of such actions is the influence of transportation vibrations on the environment and precisely on the building structures, people (and equipment) in buildin[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy omówiono źródła wpływów parasejsmicznych, jakie mogą wystąpić podczas budowy linii metra. Zamieszczono wybrane wyniki wieloletnich badań doświadczalnych drgań wywołanych przejazdami pociągów w tunelach metra płytkiego w Warszawie. Wykazano różnice w przebiegu propagacji tych drgań w gruncie [...]
EN Sources of paraseismic influences that may occur during subway construction process have been discussed in this paper. Some chosen results of long term experimental investigations of vibration caused by train passages in tunnels of a shallow subway in Warsaw have been presented. Differences in the p[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy wykorzystano wyniki całodobowych pomiarów dynamicznych prowadzonych w ramach monitoringu drgań budynku sąsiadującego z tunelem metra. Przedstawiono dobowy rozkład wyników analiz wpływu drgań poziomych na budynek wywołanych przejazdami tego samego pociągu metra.
EN This results of twenty-four measurements of vibrations in buildings in the neighborhood of metro tunnel were considered. Influence of vibrations caused by metro train passages on building was subjected to analysis. Distribution of the results of this analysis for the same train was presented in the [...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Drgania komunikacyjne związane z ruchem drogowym mogą powodować w budynkach mieszkalnych zarysowania i spękania tynków, uszkodzenia elementów konstrukcji, a w sytuacjach skrajnych mogą prowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Celem artykułu jest analiza efektywności metody prognozowania wpływu drga[...]
EN Traffic-induced vibrations may cause the cracking of plaster, damage to structural elements and, in extreme cases, may even lead to the structural collapse of residential buildings. The aim of this article is to analyse the effectiveness of a method of forecasting the impact of vibrations on residen[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Budując model obliczeniowy budynku istniejącego, w którym elementy niekonstrukcyjne ze względu na różnorodne czynniki eksploatacyjne, ewentualne zmiany przeznaczenia obiektów i towarzyszące temu zmiany obciążeń, nasuwają się wątpliwości co do przyjmowania schematów ich pracy. W opracowaniu przedstaw[...]
EN Creating a computational model of the existing building, in which there are non-structural components, taking into account a variety of operating factors, possible reassignment of objects and the accompanying load changes cause doubt about which scheme of work of the partition wall should be applied[...]
14
75%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 2 26-36
PL W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto w Warszawie budowę pierwszej linii metra, która została zaprojektowana jako metro płytkie (zagłębienie główki szyny wynosi od 9 do 10,5 m pod poziomem terenu). Ponieważ część tej linii przebiega przez gęsto zabudowany teren śródmieścia, po[...]
EN In the first half of the eighties of the XX century construction of the first subway lie in Warsaw was commenced which was designed as a shallow subway (caving of the rail-head is from 9 to 10,5 m under the terrain surface). Since part of the line runs under densely built-up area of the city centre [...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedmiotem pracy jest numeryczna predykcja pionowych sił dynamicznych wzbudzanych wskutek przejazdu pojazdu szynowego (zarówno tramwaju jak i pociągu) po torze. W pracy wyprowadzono równania kinematyczne dla poszczególnych elementów pojazdu, tj. pudła wagonu, wózka oraz osi pojazdu. W modelu przyję[...]
EN This paper discusses a numerical prediction of the vertical dynamic axle forces induced by a train or a tram vehicle running on the track. The kinematic equations for a single coach, single bogie and single axle of the train (tram) are shown here. The model assumpts an ideal wheel-rail single point [...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 33--38
PL W artykule omówione zostały drgania w aglomeracjach miejskich oraz ich podział ze względu na stopień szkodliwości, wymagania normowe dotyczące oceny wpływu drgań na budynki, ludzi urządzenia w budynkach, diagnostyka wpływu drgań budynki i ludzi w budynkach oraz rozwiązania techniczne chroniące przed[...]
EN The article disscuses about the vibrations in urban areas and their division because of the degree of harm, the standarts requirements for assessing the effect of vibrations of buildings, people and equipment in the buildings, diagnostics of vibrations impact on building and people in buildings and [...]
17
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 3 29--34
PL W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz na komfort przebywających w nim ludzi. Przeprowadzono pomiary przyspieszeń rzeczywistej konstrukcji i dokonano porównania z wartościami dopuszczalnymi wyznaczonymi według od[...]
EN Analysis of the influence of vibrations caused by road traffic on the structure of a building, as well as on human comfort has been presented in the paper. Measurements of accelerations on the real structure have been made, and then compared with the allowable values presented in standards. Addition[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 33--42
EN The article concerns a problem of determination the risk of danger in buildings, which results from traffic-induced vibrations. At presents (according to norm [1]) we should make time-consuming and expensive measurements. Modern technology and computer programs give us many possibilities to solve th[...]
19
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 7 25--31
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono badania drgań wybranych zabytkowych budynków zlokalizowanych w centrum Krakowa. Źródłem drgań były przejazdy tramwajów różnych typów. Oceniano szkodliwość zarejestrowanych drgań na konstrukcje budynków oraz na ludzi w nich przebywających według procedur opis[...]
EN The first part of the article refers to the research on vibrations of selected historical buildings located in the centre of Krakow. The vibrations were caused by passages of different types trams near the structures. Harmfulness of vibration for the structures as well as the influence on people sta[...]
20
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy wpływu drgań generowanych przez komunikację podziemną na budynki i ludzi w budynkach. Omówiono krótko diagnostykę tych wpływów. Podano algorytm analizy tych wpływów w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych. Zaprezentowano przykładowe zastosowania wibro[...]
EN Chosen problems of the influence of vibrations generated by underground transport to buildings and to people in buildings are presented in the paper. Diagnostics of these influences is also discussed. Algorithm of analysis of these influences in the case of transport investments is given. The exempl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last