Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania gruntu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 5 23-25
PL Przedstawiono nową wersję relacji tłumienia wartości szczytowej składowej poziomej przyspieszenia drgań gruntu w paśmie częstotliwości do 10 Hz dla rejonu miasta Polkowice. Analiza reszt wykazała, że część zmienności danych niewyjaśniona przez tę relację jest głównie związana ze zróżnicowaniem warun[...]
EN A new version of the attenuation relation for the horizontal component of peak ground acceleration below 10 Hz frequency for the Polkowice region is provided. It comes from the analysis of residuals that the unexplained by the relation part of the data variability is mainly due to differences in the[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 6 10-16
PL Przytoczono pełny opis najczęściej stosowanej w Polsce skali MSK-64 oraz wyjaśniono na czym polega jej istota i jakie błędy interpretacyjne mogą być popełniane przez osoby zajmujące się problematyką szkód. Omówiono niektóre możliwości prognozy oddziaływań wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu.[...]
EN In the paper some misunder-standings about the application of macroseismic scales for the assessment of the effects of mining induced tremors were indicated. Full description of most popular in Poland MSK-64 scale was given and its substance was explained. Also related to the scale interpretation er[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 41-43
PL Praca poświęcona jest problematyce oceny szkodliwości oddziaływania drgań, wywołanych wstrząsami górniczymi, na obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi. Wiadomo, że drgania te stanowią czynnik wymuszający oddziaływanie na obiekty. Stopień szkodliwości tych oddziaływań oceniany jest na podstawie [...]
EN This paper was devoted to harm influence estimation on objects located on earth surface by vibration, caused by underground mining tremors. These vibrations are forced factor on earth surface objects. Primary issue in this field is to select proper parameters that describes harm level, and to selec[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest określenie niektórych cech dynamicznych gruntu wpływających na propagację fali sprężystej. Wykorzystano tutaj informacje uzyskane z dynamicznych badań powierzchniowych, wykonanych w przekroju gruntowym za pomocą różnego typu wymuszeń impulsowych oraz sondowań wg[...]
EN This paper discusses some dynamic parameters of a soil influenced a wave propagation in this medium. The experimental data is used to assess the dynamic soil profile at the site. Furthermore, numerical predictions of the vertical dynamic response with boundary element model of the soil are performed[...]
5
75%
Journal of Sustainable Mining
EN This article summarizes two years of observations of ground vibrations induced by mining tremors generated by hard coal mining within the Upper Silesian Coal Basin. Seismograms recorded in seismometric monitoring carried out in the area of the Piekary Sla˛skie junction of the A1 motorway were analys[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 4 71--79
More and more mines have a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by mining works in process. In the areas where surface vibrations occurred due to high-energy tremors, it is necessary to recreate the speed field (acceleration) of vibrations after the phenomena, based on dat[...]
PL W coraz większej liczbie kopalń problemem stają się drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu, konieczne jest odtwarzanie[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy przedstawia się wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu (składowa pozioma x drgań prostopadła do osi toru) w przypowierzchniowej warstwie, w jednym z trzech poligonów pomiarowych. Drgania gruntu wzbudzane były przejazdami pociągu Pendolino i składów InterCity oraz InterRegio. W celach porównawc[...]
EN The study presents a selection of free-field vibration measurement results (the horizontal component x vibration is perpendicular to the axis of the track) in the ground surface layer, in one of the three measuring polygons. Pendolino, InterCity and InterRegio trains, excited free-field vibrations. [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2014 nr 86 83--96
PL W dniu 19 marca 2013 r. o godz. 22.09 kopalniana stacja geofizyki górniczej O/ZG „Rudna" zarejestrowała w polu G-3/4 bardzo silny wstrząs górotworu, którego energię w oparciu o analizę zapisu fali „P" określono na 1,6x10/8J. Epicentrum tego wstrząsu zlokalizowano w rejonie skrzyżowania komory K-0 i [...]
EN On 19 March 2013 at 22:09 local time the geophysical mining station in the Rudna Mine recorded in field a very strong tremor in field g-3/4. The energy of the tremor was calculated based on an analysis of the record of „P" wave record registering 1.6 x 10/8 J. The epicenter of the tremor was located[...]
9
75%
Acta Geophysica
2019 Vol. 67, no. 2 477--490
EN Ground vibration is one of the most undesirable effects induced by blasting operations in open-pit mines, and it can cause damage to surrounding structures. Therefore, predicting ground vibration is important to reduce the environmental effects of mine blasting. In this study, an eXtreme gradient bo[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 38--43
PL W pracy przedstawiono zasady i metodologię postępowania w przypadku szacowania oddziaływań dynamicznych od nowoprojektowanych tras komunikacji szynowej dla kolei dużych prędkości. Tego typu oddziaływania a w szczególności zagrożenia natury drganiowej winny być uwzględniane w każdej opinii środowisko[...]
EN The paper presents the principles and methodology for analyzing the dynamic impacts from newly designed rail transport routes for high-speed rail. These type of interactions and, in particular, the nature of vibration propagation should be taken into account in any environmental opinion prepared for[...]
11
75%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 9 21--27
PL Wstrząsy górnicze od wielu lat towarzyszą eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w Polsce. Stanowią one zagrożenie dla ludzi pracujących pod ziemią, a także powodują uszkodzenia w obiektach budowlanych na powierzchni. Możliwe jest prognozowanie drgań sejsmicznych od wstrząsów[...]
EN Mining tremors have been associated with the mining of hard coal in the Upper Silesian Coal Basin in Poland for many years. They pose a threat to people working underground, and also cause damage to construction facilities on the surface. It is possible to predict seismic vibrations from mining trem[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 5 233--241
PL W artykule opisano przyczyny drgań gruntu, rodzaje fal, które powodują uszkodzenia budynków. Następnie dokonano przeglądu stosowanych za granicą i w kraju skal do oceny szkodliwości drgań gruntu działających na budynki. Uwzględniono wpływ: częstotliwości drgań gruntu, stanu budynku, konstrukcji budy[...]
EN The article describes the causes of ground vibrations, types of waves, which cause damage to buildings. Next, a review of applicable abroad and at home scales to evaluate the safety of ground vibrations acting on buildings. The influence: Frequencies of ground vibrations condition of the building, b[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 6 10586--10595
PL W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elem[...]
EN The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components o[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 657--662
PL Rozwój miast jest związany z rozbudową szlaków komunikacyjnych, które mogą stanowić źródło drgań parasejsmicznych. Określenie poziomu tych drgań i ich wpływu na planowaną lub istniejącą zabudowę jest niezwykle ważne. Opisano sposób pomiaru oraz określenia poziomu drgań parasejmicznych wzbudzanych na[...]
EN Urban areas expansion is related to the development of transport routes, which could be a source of vibrations. Determining the level of these vibrations and their impact on planned or existing buildings is very important. This article explains how to measure and determine the level of vibrations in[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 13-27
PL Przedyskutowano wybrane aspekty szacowania wielkości drgań powierzchni wywołanych wstrząsami, indukowanymi eksploatacją górniczą, prowadzoną w kopalniach GZW. Omówiono problemy związane z określeniem energii najsilniejszych rejestrowanych zjawisk oraz prognozą wielkości i lokalizacji potencjalnych w[...]
EN Chosen aspects of assessment of size of ground motion caused tremors induced by mining works in coal mines in GZW have been discussed. Problems related with estimation of energy of recorded strong tremors and forecast of size and localization of potential tremors which can be induced by planning wor[...]
16
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 19-20
PL W oparciu o dane sejsmometryczne z 14 stanowisk znajdujących się na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego badano tłumienie wartości szczytowej drgań gruntu w zależności od odległości od źródła, energii źródłowej i lokalnego wzmocnienia. Na podstawie przyjętego modelu wyznaczono relacje[...]
EN The data from 14 seismometer station located on Legnica-Glogow Copper District is used to study the attenuation of ground peak acceleration due to epicentre distance, source energy and site effects. The attenuation relation is estimated using the model which implicate factor of amplification. This m[...]
17
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1087--1096
PL Wibracje gruntu to niepożądany skutek prowadzenia prac strzałowych, które mogą negatywnie wpływać na otaczające środowisko oraz znajdujące się w sąsiedztwie budowle. Głównym wskaźnikiem używanym przy określaniu szkód spowodowanych przez wybuchy jest wskaźnik maksymalnej prędkości cząstek (PPV). Przy[...]
EN Ground vibration is an undesirable outcome of an explosion which can have destructive effects on the surrounding environment and structures. Peak Particle Velocity (PPV) is a determining factor in evaluation of the damage caused by an explosion. To predict the ground vibration caused by blasting at [...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1337--1340, CD
PL Praca dotyczy problemu rozchodzenia się drgań impulsowych w gruncie. Autorzy przeprowadzili eksperymentalną analizę możliwości minimalizacji energii wprowadzanej do gruntu przez źródło wymuszeń impulsowych oraz próbę sformułowania eksperymentalnego modelu opisującego zależność prędkości drgań od odl[...]
EN The article concerns the problem of propagation of resulting from impact vibrations in the ground. The authors carried out experimental analysis of possibilities of minimization of amount of energy introduced into the ground by impact as well as a trial formulation of the experimental results’ based[...]
19
63%
Archives of Mining Sciences
2018 Vol. 63, no. 1 205--220
PL W ostatnich latach w Turcji notuje się znaczny wzrost ilości prac związanych z wydobyciem surowców i drążeniem tuneli. W kopalniach rud metali, kamieniołomach oraz w części kopalń węgla produkcja odbywa się w głównej mierze przy wykorzystaniu odwiertów i prac strzałowych, w niektórych kopalniach drą[...]
EN In Turkey, a great increase in mining and tunneling operations is seen in recent years. Production is generally done by drilling and blasting method in metallic mines, quarries and a part of coal mines and also in tunnels. It is known that the blast-induced vibrations can be cause undesired effects [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 2/83 31-36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last