Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drewno sosnowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 43--48
EN The article is dedicated for problem of the determination of the fracture toughness of wood. The results of the experimental and theoretical researches are: the fracture toughness of pine-wood value for different values of density, humidity and thickness of specimen, and the temperature.
2
88%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 2 202-205
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Zaprezentowano wyniki badań nasycania drewna sosnowego metakrylanem metylu (MM). Nasycanie przeprowadzono dla części bielastej w kierunku promieniowym i stycznym. Rozkład koncentracji MM określono dla danego kierunku za pomocą aproksymacji metodą średnio kwadratową.
EN The paper presents the results of investigations of soaking pine Wood with methyl mathacrylate. The soaking was conducted for the whitish part in the radial and tangent directions. The distribution of MM concentration for the particular direction was determinate by means of the mean square method.
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono rozkład koncentracji metakrylanu metylu w bielu i twardzielu modyfikowanego drewna sosnowego. Nasycone próbki pocięto na warstwy o grubości 5mm. Średnia zawartość metakrylanu metylu w każdej warstwie była określona wagowo i przypisana płaszczyźnie środkowej warstwy. Umożliwiło to okreś[...]
EN The results of investigation of the methylmetacrylate concentration in sapwood and hardwood of a modified pinewood are presented. The specimens were cut in layers of 5mm thickness. The methylmetacrylate average content in each layer was determined by weighing and assigned to its central plane which [...]
5
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL W pracy analizowano wpływ parametrów makrostrukturalnych drewna, szerokości przyrostów rocznych i udziału drewna późnego w przyroście rocznym, różnych tkanek drewna sosny (Pinus sylvestris L.) a prędkością propagacji fal ultradźwiękowych w kierunku wzdłuż włókien. Na podstawie zmierzonej prędkości p[...]
EN The paper analyses the interrelationship between wood macrostructural parameters, width of annual increments and the proportion of latewood in the annual increment of different tissues of pine (Pinus sylvestris L.) wood and the propagation velocity of ultrasound waves in the direction along fibres. [...]
6
75%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnej i numerycznej analizy odporności na pękanie drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) dla systemów propagacji pęknięcia TL i RL. Przeanalizowano elementy obciążone zgodnie z dwoma sposobami: I - rozrywanie i II - ścinanie wzdłużne. Odporność na pękanie określona zo[...]
EN The paper presents results of an experimental and numerical analysis of brittle fracture toughness of pine wood (Pinus sylvestris L.) in the TL and RL crack propagation systems. Two loading modes were analyzed: mode I - opening and mode II - edge sliding. Fracture toughness of pine wood was characte[...]
7
75%
Mechanik
8
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2014 Nr 3 115--122
PL Cel: Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań doświadczalnych wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość przy ściskaniu drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym nanocząstki SiO2. Obecnie impregnaty tego typu są coraz częściej stosowane do zabezpiec[...]
EN Objective: The aim of the article was to present the results of a study on the influence of high temperatures on the compressive strength of pine timber treated with the flame retardant containing SiO2 particles. Nowadays, this type of retardant is used more and more frequently for the pu[...]
9
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 739-752
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej dotyczącej współczynnika uwalniania energii GI dla materiałów wysokoortotropowych takich jak kompozyty, laminaty czy drewno. Współczynnik GI obliczano przy użyciu programu Adina v. 8.1 opartego na metodzie elementów skończonych (MES). Określając wp[...]
EN The paper presents results of a numerical analysis concerning the energy release rate, GI, for highly orthotropic materials such as composites, laminates or wood. The values of GI were calculated using the Adina v. 8.1 Finite Element Method (FEM) program. Different material models were considered to[...]
10
63%
Archives of Mechanics
EN A description of failure stress for tension and compression of pinewood in the LR orthotropy plane, in accordance with the Mises, Ashkenazi-Ganov and Tsai-Wu criteria, is presented in the work. The tests for pinewood has shown that strength depends on density along the L-direction. This dependence w[...]
11
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania kompleksów aminomiedziowych, otrzymanych z trzeciorzędowych amin i związków miedzi (II), czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych triazolu w przeciwgrzybowej ochronie drewna. Określono skuteczność działania przeciwgrzybowego doświadczalnych preparatów, [...]
EN Experimental antifungal preparations were developed which based on complexed copper compounds (II), quaternary ammonium compounds (QACs) and triazole derivatives. The fungicidal value and leachability of the developed preparations from pine wood Pinus sylvestris L. were determined by agar-block meth[...]
12
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Badano dłużyce sosnowe z drzew próbnych, pozyskanych w drzewostanach wyrosłych na siedliskach boru suchego, boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Wiek drzew wynosił 30, 40, 60 i 100 lat. Pomiar twardzieli i bielu wykonano metodą sekcyjną, stosując sekcje 1 m długości. Otrzymane wyniki wskazują n[...]
EN Sectional dendrometry methods allow to obtain reliable results in determination of share of the heartwood and sapwood in treestem. Mathematical models, which have appeared lately, such as "Lignum" - presented in Silva Fennica, show quite different results. This paper presents effects of the age an[...]
13
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Investigations were carried out at timber storage sites (depots) on large-sized pine (110 pieces) and beech (130 pieces) wood from three forest districts within the territory of the Regional Directorates of the State Forests (RDSF) of Łódź, Lublin and Kraków. As a result of a comparison of both clas[...]
14
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych, numerycznych i mikro-strukturalnych badań odporności na pękanie drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) poddanego obciążeniu mieszanemu I/II dla systemów propagacji pęknięcia TL i RL. Odporność na pękanie określona została poprzez krytyczne wartości współczynni[...]
EN The paper discusses the results of experimental, numerical, and micro-structural investigations of mixed mode I/II fracture of pine wood (Pinus sylvestris L.) for the TL and RL crack propagations systems. The critical energy release rates, were used as a fracture toughness parameter. The acoustic e[...]
15
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Właściwości fornirów w arkuszu sklejki różnią się od ich właściwości w stanie początkowym, przed prasowaniem arkusza. Forniry w sklejce mają większą gęstość, co jest wynikiem ich sprasowania i przesycenia klejem. Znajomość właściwości sprężystych tych fornirów umożliwi analizę naprężeń i odkształceń[...]
EN The paper presents the results of a study concerning the elastic moduli of veneers assembled in pine and beech plywood panels. The elastic modulus of veneers in the direction of the grain and the elastic modulus of veneers in the direction perpendicular to the grain were determined by bending plywoo[...]
16
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Bio-oils and chars obtained during pyrolysis carried out in a horizontal rotary oven at 500°C under argon flow and the heating rate of 20°C min"1 from pine wood sawdust, polystyrene and 9:1,3:1, 1:1 (w/w) wood/polystyrene mixtures were investigated in view of their application as fuels. The composit[...]
17
63%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na ścieranie drewna sosnowego, typowanego, ze względu na korzystne parametry elektryczne, do zastosowania w budowie oprzyrządowania odlewniczego dla procesów suszenia i/lub utwardzania mas formierskich i rdzeniowych w polu mikrofalowym o częstotliwości f[...]
EN The paper presents the results of the abrasion resistance of pine wood, due to its favorable electrical characteristics, intended for use in the construction of foundry tooling used in a microwave field for drying and/or hardening of moulding and core sands with the electromagnetic waves frequency o[...]
18
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This paper examines the effect of selected factors on the wood bonded joint strength. The structural factor under scrutiny was the geometry of the surface area; however, other major dimensions of adherends were compared as well. The tests were performed on 6 joint types: butt, v-shaped, interlocking[...]
19
63%
Structure and Environment
2018 Vol. 10, no. 4 301--308
PL W pracy przedstawione zostały wyniki próby wzmocnienia litych belek sosnowych, wykorzystując lekkie tworzywa sztuczne. Zbrojenie stanowiły maty zbrojonej włóknem szklanym S&P G-Sheet E 90/10 B oraz maty z włóknem węglowym S&P C-Sheet 240 przyklejone do podbitki elementów. Próby te przeprowadzone zo[...]
EN The paper presents the results of experimental tests focused on strengthening a solid pine beams with lightweight plastics. Glass fiber reinforced sheets S&P G-Sheet E 90/10 B and carbon fiber reinforced sheets S&P C-Sheet 240 applied to the soffit of the element were used as a reinforcement. The [...]
20
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 8-9 766--768
PL W artykule przedstawiono prognozowane wartości mocy skrawania dla pilarki taśmowej (ST100R firmy STENNER), które są stosowane w polskich tartakach. Wartości mocy skrawania oszacowano dla drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), które zostało poddane impregnacji. Dla porównania wyznaczono równi[...]
EN In this paper the predicted values of cutting power for band sawing machine (ST100R), which is used in the Polish sawmills, were presented. The values of cutting power were determined for wood of Scots pine (Pinus sylvestris L.), which was impregnated and not impregnated. These values were estimated[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last