Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drawing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN A new approach to solving the problem of the sheet-flange corrugation in the process of forming cylindrical sheet-metal elements is presented. A brief characteristic of the dynamic central-difference method is given. Technological parameters of a forming disk, a die block and a plunger die have been[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia eksperymentu ciągnienia dwufazowego stopu tytanu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na realizację procesu ciągnienia z małymi prędkościami. Wykazano, że oprócz właściwego doboru smaru, istotny jest dobór odpowiedniej prędkości ciągnienia. Badania wykazał[...]
EN The results of laboratory tests of two phase titanium alloy drawing are presented in this paper. The tests were carried out at low strain rates. The investigations showed, that proper selection of the lubricant is equally as important as appropriate strain rate conditions. For the applied geometry o[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Studia projektowe poświęcone poszukiwaniu nowoczesnej przestrzeni architektonicznej domu jednorodzinnego, prowadzone przez Miesa van der Rohe w latach 20. i 30., przetrwały w postaci rysunków – szkiców, planów, perspektyw oraz zdjęć modeli. Projekty podmiejskich domów z cegły (1923) i betonu (1924),[...]
EN Design studies in the field of searching for modern architectural space of a single family house led by Mies van der Rohe in 1920s and 1930s, have survived as drawings – sketches, plans, perspectives and photographs of models. Projects of the Brick Country House (1923) and the Concrete Country House[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Najbardziej naturalnym sposobem zapisu dzieła architektury jest rysunek. Rysunek przedstawiający budowlę posiada ogromny potencjał narracyjny. Jedna linia potrafi przekazać więcej i dokładniej niż całe strony słownego opisu lub najbardziej sugestywny pokaz pantomimiczny. Rysunek jest dla architektur[...]
EN Drawing is the most natural way of recording a piece of architectural work. One line depicting the building has a huge narrative potential and that one line can communicate more and much more thoroughly than whole loads of paper full of verbal description, or than even the most suggestive pantomimic[...]
5
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1179-1187
PL W artykule przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających proces produkcyjny elementu silnika lotniczego z wykorzystaniem narzędzi elastycznych. Projekt narzędzi oraz ich weryfikacje do procesu tłocznia przeprowadzono z wykorzystaniem systemu eta/Dynaform 5.8.1 i jego solver[...]
EN This article shows example result of computer simulations supporting production process of bearing housing of aircraft engine. Verification of both deep drawing process project and tools design were carried out using finite element models implemented in eta/Dynaform 5.8.1 system and LS-DYNA solver. [...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 3 1131--1137
EN In the paper an analysis of the influence of two parameters on the die wear, i.e. the shape of the die and the backpull with the specified force values has been presented. The conical and curve-profile tools have been selected to determine an influence of the die geometry on its wear, and the backpu[...]
7
88%
Journal of Machine Engineering
EN One of the problems widely discussed in the relevant literature is the fatigue cracking of pearlite steel subjected to cold plastic working, as well as of that being currently in operation. Studies presented in the work were aimed at selection of the parameters, and mainly the time, of heat treatmen[...]
8
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przeprowadzono badania teoretyczno- doświadczalne nagrzewania i chłodzenia się drutu stalowego w procesie ciągnienia z dużymi prędkościami. Badania teoretyczne obejmowały symulacje procesu ciągnienia za pomocą programu Forge2011®, w których wyznaczono rozkłady temperatury na wyjściu drutu z [...]
EN Theoretical and experimental investigations of steel wire heating up and cooling down in the high-speed drawing process have been carried out in the study. The theoretical investigation encompassed simulations of the drawing process using the Forge2011® program, in which the temperature distribution[...]
9
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1319--1323
EN In the drawing process, the roundness of corners in the punch and the die are very important factors in determining the thicknesses of the product. The results clearly revealed that the thickness of a flange was increased and the thickness of body parts reduced when the roundness of the die entrance[...]
10
88%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.4 481--491
PL Praca poświęcona jest modelowaniu numerycznemu procesu ciągnienia cienkich drutów ze stopu magnezu MgCa08. Opisywany proces składa się z 25 przepustów wykonanych w gorących ciągadłach przy początkowej średnicy drutu 1 mm oraz końcowej .1 mm. Parametry procesu ciągnienia dobrano w taki sposób, by w c[...]
EN Modeling of the manufacturing process of thin wires made of MgCa08 alloy is described in the paper. This process is composed of 25 drawing passes in heated dies for initial wire diameter of 1.0 mm and final diameter of 0.1 mm. Parameters of drawing process were chosen in such a way that complete rec[...]
11
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Electron beam melting(EBM) is a useful technique to obtain high-purity metal ingots. It is also used for melting refractory metals such as tantalum, which require melting techniques employing a high-energy heat source. Drawing is a method which is used to convert the ingot into a wire shape. The req[...]
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe na bazie technologii platerowania mechanicznego na zimno, obejmującej przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie ciągłego spawania uformowanej na rdzeniu niklowym szczelinowej rurki ze stali niskowęglowej[...]
EN The paper presents the technological aspects of manufacturing bimetallic Ni/Fe wire based on cold mechanical plating technology, including the preparation of a preliminary set of bimetal in the process of continuous welding of low carbon steel formed slit tube on nickel core and then subjecting it t[...]
13
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, któ[...]
EN Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with better properties or with ty[...]
14
75%
Budownictwo i Architektura
PL Praca przedstawia napotkane przez autorów opisy i przedstawienia miasta Lublin w Tygodniku Ilustrowanym wydawanym w latach 1859-1939. Przedstawienia te zawierają opisy znacznych wydarzeń w życiu Lublina jak i ryciny ukazujące wygląd Lublina, jego mieszkańców, warunki życia i funkcjonowania w tym okr[...]
EN The paper presents the descriptions and relations of Lublin city life which were found in the back numbers of Tygodnik Ilustowany from years 1859- 1939. Representations include information about important for the city and its habitants events. Attached drawings show the city’s and people’s appearanc[...]
15
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem badań była wstępna analiza procesu otrzymywania drutów bimetalowych FeNi42/Cu z obniżonym do 22 % udziałem wagowym miedzi. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu spawania wstępnego zestawu bimetalowego oraz wpływu warunków odkształcania na ich właściwości, głównie w zakresie parametrów geo[...]
EN Analysis of the manufacturing process of bimetallic FeNi42/Cu wire with the weighing charge reduced by the participation of copper was a purpose of the research. Findings of the welding process of preliminary bimetallic set as well as influence of plastic deformation conditions on geometrical parame[...]
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu obróbki cieplnej walcówki otrzymanej z niskowęglowej stali o zawartości węgla 0,29 %, umożliwiające otrzymanie w strukturze końcowej 26 % austenitu szczątkowego zapewniającego efekt TRIP. Celem takiej obróbki było otrzymanie wielofazowej struktury ze zna[...]
EN The determination of optimal parameters the heat treatment process of low carbon steel, with 0.293 % carbon contents, made possible the obtaining in the final structure of steel the 17 % of retained austenite has been shown in the work. The aim such heat treatment process was obtaining the multiphas[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu dwustopniowej obróbki cieplnej niskostopowej średniowęglowej stali, zapewniające uzyskanie w strukturze maksymalnej ilości austenitu szczątkowego, bezpośrednio odpowiedzialnego za wysokie własności plastyczne. Badaniom poddano walcówkę, która będzie stan[...]
EN The optimal parameters of two-stage heat treatment processes for medium-carbon steel wire rods guaranteed the maximal values of retained austenite has been determined in the work. The steel wire rod which will be use as initial material for manufacturing the drawn products which can be the alternati[...]
18
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu.
EN The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test.
19
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych w podwyższonych temperaturach drutów molibdenowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono[...]
EN The paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn molybdenum wires at elevated temperatures and heat treated by annealing at various temperatures. Introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. Mechanical properties of moly[...]
20
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 11 850-854
PL W artykule określono parametry obróbki cieplnej niskowęglowej stali TRIP zapewniającej uzyskanie maksymalnej ilości austenitu szczątkowego oraz rozwój struktury drutów ze stali TRIP podczas procesu ciągnienia. Jako że w procesie ciągnienia drutów odkształcenia rzeczywiste są kilkakrotnie większe niż[...]
EN In the work parameters of heat-treatment low carbon TRIP steel which allowed to obtained maximum contain of retained austenite and evaluation structure of drawn TRIP steel wires have been shown. As in wire drawing process true strains are definitely bigger than in most plastic forming processes, the[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last