Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drawing speed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1172-1178
PL W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniowa drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnice końcowa 1,60 mm zrealizowano w 11 ciągach, w warunkach przemysłowych, na nowoczesnej ciągarce wielostopniowej Kocha. Prędkości ciągnie[...]
EN In this work the influence of the drawing speed on fatigue strength of high carbon steel wires has been assessed. The drawing process of φ5.5 mm wires to the final wire of φ1.6 mm was conducted in 11 passes, in industrial conditions, by means of a modern Koch multi-die drawing machine. The d[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN An analysis of the effect of drawing speed on the formation of a zinc coating in the multi-stage fine steel wire drawing process has been carried out in the article. Pre-hardened 2.2 mm-diameter material was drawn into 1.00 mm-diameter wire in 6 draws on a multi-stage drawing machine. The drawing pr[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this paper, an attempt was made to explain the causes of surface delamination in high carbon steel wires during the torsion test. For end wires with 1.7 mm diameter drawn at speeds of 5, 10, 15, 20, 25 m/s, technological tests were carried out. Then the susceptibility of the wire to plastic strai[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1931--1935
EN The paper analyzes the effect of ageing on the variations in the mechanical and technological properties of steel wire. The process of drawing 5.5 mm-diameter wire rod into 1.70 mm wire was carried out in 12 draws on a Koch KGT multi-stage drawing machine in the drawing velocity range of 5-25 m/s. F[...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy oceniono wpływ prędkości ciągnienia na podstawowe parametry wielostopniowego ciągnienia drutów wysokowęglowych. Wykazano, że w zakresie prędkości 2,5'10 m/s, prędkość ciągnienia nie wpływa w sposób znaczący na parametry wielostopniowego procesu ciągnienia. Negatywny wpływ prędkości ciągnieni[...]
EN In his paper the influence of drawing speed on the basis parameters of multi-pass of drawing of high carbon steel wires has been assessed. It has been proved that drawing speed in range 2.5-10 m/s have small influence on parameters of multi-pass of drawing process. The negative influence of drawing [...]
6
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 5 378--381
PL W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej ciągnionych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnicę końcową 1,6 mm zrealizowano w 11 ciągach, w warunkach przemysłowych, na nowocze[...]
EN In this work the influence of the drawing speed on mechanical-technological properties of high carbon steel wires drawn in pressure die has been assessed. The drawing process of f5.5 mm wires to the final wire of f1.6 mm was conducted in 11 passes, in industrial conditions, by means of a modern Koch[...]
7
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 623--626
PL Jednym z czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową drutów jest struktura geometryczna ich powierzchni, która zależy od sposobu i parametrów procesu ciągnienia. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne umożliwiające analizę wpływu różnych technologii ciągnienia, takich jak: ciągnienie w[...]
EN The wire surface texture is one from the factors which influences on fatigue strength and depends on drawing process parameters .In the work the experimental research concerned with analysis the influence of different drawing process technologies as: drawing by hydrodynamic dies, drawing with change[...]
8
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to determine the influence of drawing speed of TRIP steel wires on their properties. Design/methodology/approach: The heat treatment of steel containing 0.09% carbon, 1.57% manganese and 0.9% silicon allows to obtain TRIP type structure. The wires were drawn with di[...]
9
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnicę końcową 1,60 mm zrealizowano w 11 ciągach, w warunkach przemysłowych, na nowoczesnej ciągarce wielostopniowej Kocha. Prędk[...]
EN In this work the influence of the drawing speed on mechanical-technological properties of high carbon steel wires has been assessed. The drawing process of φ5.5 mm wires to the final wire of φ1.6 mm was conducted in 11 passes, in industrial conditions, by means of a modern Koch multi-die dra[...]
10
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1475--1480
PL Analiza nagrzewania się drutu obejmująca badania teoretyczne, wykazała że w procesie ciągnienia wielostopniowego wzrost prędkości ciągnienia powoduje intensywne nagrzewanie się cienkiej warstwy wierzchniej drutu, do temperatury przekraczającej 1100°C co należy tłumaczyć kumulacją ciepła spowodowaneg[...]
EN The analysis of the heating of the wire including theoretical studies showed that in the multistage drawing process a increase drawing speed causes intense heating of a thin surface layer of the wire to a temperature exceeding 1100°C, which should be explained by the accumulation of heat due to fric[...]
11
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL Podczas badań przeprowadzono analizę wpływu procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych na wielkość naprężeń własnych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm realizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5–25 m/s. Dla drutó[...]
EN In this work the analysis of the wire drawing process in conventional and hydrodynamic dies on the value of residual stresses has been done. The drawing process of f5.5 mm wire rod to the final wire of f1.7 mm was conducted in 12 passes, in the drawing speed range of 5–25 m/s. For f1.70 mm wires, ex[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 888--891
PL W niniejszej pracy przedstawiono modelowanie numeryczne wpływu prędkości ciągnienia na nierównomierność odkształcenia drutów ze stali wysokowęglowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono w oparciu 0 program komputerowy Drawing 2D. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków procesu ciągnieni[...]
EN The theoretical analysis of the influence of the drawing speed on inhomogeneity of strain in drawing process of high carbon steel wires has been done. The numerical analyses on the base of Drawing 2D program has been conducted. In order to reflect the true condition of drawing process the friction coe[...]
13
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 896--899
PL Intensyfikację procesu ciągnienia można uzyskać w wyniku stosowania większych wartości gniotów pojedynczych lub na drodze zwiększenia prędkości ciągnienia. Obecnie stosowane ciągarki wielostopniowe, tzw prostociągi, umożliwiają realizację procesu ciągnienia drutów cienkich z prędkościami ciągnienia [...]
EN The intensification of drawing process we can obtain by use higher values of single reduction or by increase of drawing speed. Nowadays, use in the practice drawing machines make possible to realization of thin wires drawing process with drawing speed for last draft equal about 30m/s. The high speed [...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 11 587--592
PL W artykule przeprowadzono analizę procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Dla drutów ∅ 1,70 mm wykonano badania wytrzymałości zmęczeniowej or[...]
EN In this work the analysis of the wire drawing process in hydrodynamic dies has been done. The drawing process of ∅5.5 mm wire rod to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in the drawing speed range of 5÷25 m/s. For the final wires ∅1.7 mm the investigation of fatigue strength and sur[...]
15
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 1 108--111
PL W niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn powstawania rozwarstwień powierzchniowych w drutach ze stali wysoko węglowej podczas próby skręcania. Dla drutów finalnych o średnicy 1,6 mm ciągnionych z prędkością 5 i 20 m/s określono własności mechaniczno-technologiczne, odkształcenia postaci[...]
EN In this work the formation of surface lamination of high carbon steel wires during torsion test has been explained. For 1,6 mm final wires drawn with 5 and 20 m/s speed the mechanical-technological properties, redundant strain, amount of lubricant on the wires and friction coefficient have been dete[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 1 126--129
PL W pracy przeprowadzono analizę procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Dla drutów ∅1,70 mm przeprowadzono badania topografii powierzchni, zmi[...]
EN In this work the analysis of the wire drawing process in hydrodynamic dies has been done. The drawing process of ∅5.5 mm wire rod to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in drawing speed range of 5÷25 m/s. For final wires ∅1.7 mm the investigation of topography of wire surface, the [...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na warunki smarowania i własności mechaniczne drutów ze stali wysokowęglowej ciągnionych w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnicę końcową 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w warunkach[...]
EN In this work the influence of the drawing speed on lubrication conditions and mechanical properties of high carbon steel wires drawn in conventional and hydrodynamic dies has been assessed. The drawing process of ϕ5.5 mm wires to the final wire of ϕ1.7 mm was conducted in 12 passes, in industrial co[...]
18
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu prędkości ciągnienia na własności mechaniczne i technologiczne drutów ocynkowanych o średnicy końcowej 1,0 mm. Uzupełnienie badań stanowił pomiar ilości środka smarującego na powierzchni drutów po procesie ciągnienia. Materiał wstępnie umocniony o średnicy 2,[...]
EN In this work analyzes the influence of the speed in the multi-stage drawing process on the mechanical and technological properties of galvanized wires with a diameter of 1.00 mm. The addition of the test was a measurement of the amount of lubricant on the surface of the wires after the drawing proce[...]
19
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 287--290
PL W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia w ciągadłach konwencjonalnych na warunki smarowania i topografię powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na drut średnicy końcowej 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach. Wykazano, że wzrost prędkości ciągni[...]
EN In this work the influence of the drawing speed in conventional dies on lubrication conditions and surface topography of high carbon steel wires has been assessed. The drawing process of ∅5.5 mm wires to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes. It has been shown that the increase of dra[...]
20
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 5 357--359
PL Druty ze stopu magnezu AZ31 po procesie izotermicznego wyciskania metodą KOBO poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego na zimno, stosując różną prędkość ciągnienia. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutów w każdym z analizowanych stanów odkształcenia. Głównym celem pracy było okre[...]
EN AZ31 magnesium alloy wires after the isothermal extrusion process carried out by the KOBO method were subjected to the cold multistage drawing process, using different drawing speed. The mechanical properties of wires in each of the analyzed state of deformation were investigated. The main purpose o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last