Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drag coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 15-16
PL W literaturze brak informacji nt. współczynnika oporu cząstek typu flok. W tej pracy zmierzono współczynnik oporu metodą stanu nieustalonego i metodą stanu ustalonego oraz porównano wyniki obu metod. Na podstawie współczynnika oporu zidentyfikowano sferyczność w oparciu o równanie Haidera, Levenspie[...]
EN Drag coefficient of floe type particles is poorly described in literature. In this work drag coefficient was measured by two methods - unsteady state and steady state and the results were compared. On basis of drag coefficient the particle sphericity was identified using the Haider and Levenspiel fo[...]
2
100%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 2 347-357
EN Basing on the Tchen equation, the dynamic characteristics of a system consisted of a little sphere moving in an oscillatory flowing gas are developed. The conditions of appearance of steady points of solutions (node, focus, saddle) are formulated. Numerical solutions show that an additional attracto[...]
3
100%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN This paper presents an analysis of aerodynamic characteristics of the rocket target for the final training of shooting at aerial targets by the „Stinger” system service staff. The governing equations of fluid dynamics are presented and the computational model of airflow around the rocket is develope[...]
4
100%
Oceanologia
2019 No. 61 (3) 291--299
EN Interactions between the atmosphere and the ocean determine boundary conditions for physical and biogeochemical processes in adjacent boundary layers, and the ocean surface is a complex interface where all air-sea fluxes take place and is a crucial valuable for ocean circulation and the ecosystem. W[...]
5
88%
Metrology and Measurement Systems
EN The converging-diverging structure is introduced to extend the lower limit of measurement of vortex flowmeters. As a compact device, the converging-diverging vortex flowmeter is proposed and designed, and its performance is studied experimentally. It is found that, first of all, an up to 51% extensi[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 47-48
PL Wyznaczono zależności współczynnika oporu od liczby Reynoldsa w postaci trójmianu kwadratowego dla cząstek cylindrycznych o stosunku długości do średnicy Ud = 1,2, swobodnie zawieszonych w strumieniu cieczy, dla zakresu 100 < Re < 26000. Uzyskane wartości współczynników oporu X oraz liczby Reynoldsa[...]
EN Dependences between the drag coefficient and the Reynolds number were determined in the form of trinomial square for cylindrical particles at length to diameter ratio of 1.2, freely suspended in liquid stream within the range 100 < Re < 26 000. The obtained values of drag coefficients A. and Reynold[...]
7
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 3 795--810
EN It has been shown that developing a supercavitating flow around under-water projectiles has a significant effect on their drag reduction. As such, it has been a subject of growing attention in the recent decades. In this paper, a numerical and experimental study of supercavitating flows around axisy[...]
8
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Wykonano badanie prędkości przepływu pęcherzy gazowych w płynach nienewtonowskich. Na podstawie własnych danych doświadczalnych i opublikowanych w literaturze zaproponowano równania korelacyjne opisujące współczynnik oporu ośrodka dla szerokiego zakresu zmian wartości liczby Reynoldsa i różnych mode[...]
EN The velocity of air bubbles moving in non-Newtonian liquids was investigated. On the basis of own experimental data and those published in the literature, correlation equations describing the drag coefficients for a wide range of Reynolds numbers and different rheological models of liquid have been [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2015 nr 147 63--72
PL Przeprowadzono dwuwymiarową analizę struktury przepływu wokół profilu lotniczego NACA 23012 ze zmodyfikowaną krawędzią spływową. Przebadano efekt zastosowania modyfikacji Gurney Flap o różnych wysokościach. Otrzymane wyniki zweryfikowano na podstawie danych eksperymentalnych dla badanego profilu. St[...]
EN Two-dimensional flow analysis around NACA 23012 profile with trailing edge modification was performed. The influence of the Gurney Flap height was investigated. Obtained results were verified based on experimental data. An increase of the lift coefficient was observed with the increase of the flap h[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 267--281
PL Na wielkość sił oporu aerodynamicznego samochodu wpływają oddziaływania o charakterze konwekcyjnym, wynikające z rozkładu ciśnień wokół pojazdu, oraz dyfuzyjnym, związane z tarciem (lepkim) powietrza. Wielkość i wzajemne proporcje obu rodzaju sił zależą od prędkości opływu powietrza wokół pojazdu, a[...]
EN On the aerodynamic drag magnitude for a road vehicle affect the convective contributions resulting from the pressure distribution about a vehicle, and the diffusive contributions connected with the surface friction of (viscous) air. The magnitude and mutual relations of the shear and pressure forces[...]
11
75%
Archives of Mechanics
2018 Vol. 70, nr 5 457--480
EN An experimental investigation is conducted on the air flow past two wallmounted finite length side-by-side square cylinders, each of the aspect ratio AR = 7. The cylinder center-to-center spacing ratio T/d is varied from 2 to 6, where d is the side-width of the cylinder. The cylinders are placed at [...]
12
75%
Acta Geophysica
2019 Vol. 67, no. 3 971--986
EN The issue of the resistance to flow in open channels with vegetation has been considered by several researchers mainly experimentally, but the case of rigid emergent vegetation with linear stem arrangement is scarcely investigated. In the present work, the results are presented of an experimental in[...]
13
63%
Archives of Mining Sciences
PL Warunkiem koniecznym rozdziału nadawy niejednorodnej kierowanej do separacji w pulsującym strumieniu wody jest dostateczne rozluzowanie ziaren. Ze względu na różnorodność materiału, zarówno pod względem właściwości fizycznych i geometrycznych, stratyfikacja ziaren będzie zachodzić według prędkości o[...]
EN The necessary condition of distribution of heterogeneous feed to be separated in the pulsating water stream is constituted by the sufficient loosening of particles. Due to the variety of material, both from the point of view of its physical and geometrical properties, the stratification of particles[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 94-98
PL W pracy przedstawiono pomiar czynnika kształtu i współczynnika oporu cząstek nieizometrycznych takich jak zrębki wierzby energetycznej. W celu wyznaczenia powyższych parametrów zaprojektowano i zbudowano aparat, w którym dane eksperymentalne otrzymano metodą aerodynamiczną. Uzyskano eksperymentalne [...]
EN The paper presents the results of experimental determination of the shape factor and drag coefficient of non-isometric particles like wood chips. In order to determine these parameters a specially constructed set-up was built. The experimental relationship between the drag coefficient and the Reynol[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 6 16-18
PL Przeprowadzono eksperymentalne badania oporów przepływu powietrza przez dwurzędową wiązkę z rur żebrowanych rozmieszczonych w układzie heksagonalnym. W warunkach nieizotermicznego przepływu gazu, tj. w warunkach wymiany ciepła, gdy średnia temperatura rdzenia gazu znacznie różni się od temperatury ś[...]
EN Experimental investigations into the pressure drop of air flowing through a two—rowed bundle of finned tubes arranged on triangular pitch have been carried out. Higher values of the drag coefficient at non—isothermal gas flow (i.e. for heat transfer when the average gas temperature is significantly [...]
16
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 12 1036--1038
PL Przedstawiono proces walidacji modelu obliczeniowego przeznaczonego do wyznaczania współczynnika oporu aerodynamicznego pojazdu MuSHELLka. Walidację przeprowadzono na podstawie badań doświadczalnych wykonanych w tunelu aerodynamicznym.
EN Described is a method to validate numerical model designed to determine the drag coefficient of the vehicle MuSHELLka. The validation procedure followed experimental tests performed in the wind tunnel.
17
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy zaprezentowano sposób wyznaczania parametrów ruchu gąsienicy w oprogramowaniu MES – ABAQUS 6.11 oraz współczynników niezbędnych do opisu dynamiki w oprogramowaniu SolidWorks Flow Simulation. Wy-znaczono parametry ruchu charakterystycznych punktów gąsienicy. Otrzymane wyniki porównano z założ[...]
EN In this article the problem of determining the coefficients, required to describe the kinetic underwater robots with crawler drive, was described. In this paper analysis of the movement of the caterpillar in the software MES – ABAQUS 6.11 and the movement of underwater robot in SolidWorks Flow Simul[...]
18
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej współczynników oporu uzyskanych na postawie wyników badań strzelaniem i symulacji numerycznych. Wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzone metodą CFD z wykorzystaniem oprogramowania Ansys Fluent v16, posłużyły m.in. do opracowania wstępnych tabel[...]
EN Results of comparison between drag coefficients established by the firing tests and numerical simulations are presented in the paper. The results of numerical calculations carried out by CFD method, exploiting Ansys Fluent v16 software, were used to develop initial firing tables for newly designed p[...]
19
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 5 635--643
EN The article presents a procedure designed for identification of projectile’s trajectory model through aerodynamic coefficients estimation. The identification process is based on firing tables artificially prepared (firing tables prepared using mathematical flight model for the projectile instead of [...]
20
63%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN The paper presents research concerning the influence of computational domain discretization on the results of CFD analysis. Tetrahedral and polyhedral numerical mesh types are analyzed and the mesh convergence index is calculated. The obtained results are compared to the experimental measurements co[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last