Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dopływ ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 42--44
PL Przedstawione wyniki badań przedstawiają zakres oraz zmienności temperatury ścieków w otwartych bioreaktorach przepływowych niedociążonych hydraulicznie. W obu bioreaktorach występowały duże wahania temperatury ścieków od 6°C do 19 °C. Stwierdzono duży wpływ temperatury powietrza atmosferycznego na [...]
EN The results of the researches showed range and variability of sewage temperature in open flow hydraulically underloaded bioreactor. In both reactors great range of sewage temperature amounted from 6°C to 19 °C were observed. It was ascertained a great influence of air temperature on sewage temperatu[...]
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 1 30-33
3
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 2 29-34
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/2 589--603
PL W pracy dokonano analizy zmienności dopływu ścieków do oczyszczalni w Dębicy. W tym celu określono podstawowe statystyki opisowe dotyczące dopływu ścieków do oczyszczalni: wartość średnia (Qdśr), mediana (Mo), wartość minimalna (Qdmin), wartość maksymalna (Qdmax), odchylenie standardowe, współczynni[...]
EN The paper analyzes the variability of sewage inflow to a treatment plant in Dębica. For this purpose, the following basic descriptive statistics of the sewage inflow to the treatment plant were determined: mean value (Qdm), median (Mo), minimum value (Qdmin), maximum value (Qdmax), standard deviatio[...]
5
100%
Forum Eksploatatora
2002 Nr 3 (8) 9-10
6
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 15 89--95
EN The paper deals with the possibility of sewage gauge stand extension of Koszyce sewage treatment plant by installing the perpetual recorder. The examples of recorded data used for exemplification of hourly sewage variation in separate days and evaluation of sewer net imperviousness against incidenta[...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 3 227--237
PL Celem badań była ocena funkcjonowania małej oczyszczalni ścieków typu "BioCompacT". Oczyszczalnia funkcjonuje od 1999 roku i oczyszcza ścieki ze szkoły wraz domem nauczyciela oraz przedszkola. Do analiz fizykochemicznych wzięto pod uwagę wskaźniki z grupy podstawowej: BZT5. ChZT, zawiesinę ogólną i [...]
EN The investigations aimed at an assessment of functioning of smali "BioCompacT" sewage treatment plant. The treatment plant has been operating sińce 1999 and treating sewage generated by the school, nearby teacher's residence and nursery school. Physico-chemical analyses considered indices form the b[...]
8
67%
Ochrona Środowiska
PL Ze względu na stochastyczny charakter zjawiska dopływu ścieków do oczyszczalni, występują duże nierównomierności zarówno ilości, jak i jakości ścieków, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie obiektów technologicznych oczyszczalni. Z tego względu celowe jest prognozowanie wartości dopływu ścieków, co[...]
EN Due to a stochastic nature of sewage inflow into a treatment plant the inflow amount and its quality are highly variable which has a significant impact on the plant technological objects operation. Hence, sewage inflow forecasting would be desirable as it allows for mitigating the impact of abnormal[...]
9
67%
Archives of Environmental Protection
PL Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania różnych metod data mining do modelowania dopływu ścieków do komunalnej oczyszczalni ścieków. Do opracowania modeli statystycznych metodą wektorów nośnych, lasów losowych, k – najbliższego sąsiada i regresji Kernela wykorzystano szeregi pomiarowe dobowyc[...]
EN The aim of the study was to evaluate the possibility of applying different methods of data mining to model the inflow of sewage into the municipal sewage treatment plant. Prediction models were elaborated using methods of support vector machines (SVM), random forests (RF), k-nearest neighbour (k-NN)[...]
10
51%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki prognozowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie z wykorzystaniem perceptronowych wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych. W modelu prognostycznym przyjęto następujące zmienne niezależne: zmierzona ilość ścieków dopływających do ocz[...]
EN The paper presents the results of forecasting the sewage inflow into the municipal wastewater treatment plant in Rzeszow using multilayer perceptron neural networks. For the forecast model, the following independent variables were adopted: the measured inflow volume to the treatment plant from the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last