Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domieszka chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 191-200
PL Artykuł zawiera wyniki badań, których celem było zastosowanie domieszek chemicznych, pozwalających wyeliminować obróbkę termiczną w procesie produkcji elementów prefabrykowanych. Autor przedstawił rezultaty eksperymentów uzyskane w skali laboratoryjnej. Dokonano porównania skuteczności działania wyb[...]
EN The articule contains the results of the researches, the object of which was the application of chemical admixtures enabling to eliminate the heating treatment in the process of prefabrication. The author represented his findings on laboratory scope, where the comparison of some selected admixtures [...]
2
100%
Mosty
2012 nr 5 18--19
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu domieszek chemicznych do betonu, skupiając się głównie na właściwościach domieszek modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Autorka przedstawia właściwości domieszek uplastyczniających, upłynniających oraz napowietrzających.
EN The article presents selected topics on chemical admixtures for concrete focusing mainly on the properties of admixtures modifing the rheological properties of concrete. The author presents the properties of plasticizing, aerating and liquidizing admixtures.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 309-313
PL Przedstawiono wyniki badań nad domieszką chemiczną, uzyskaną z surowców kopalnych o niskim stopniu uwęglenia, takich jak torf czy węgiel huminowy. Domieszkę pod nazwą STG stanowi roztwór kwasów huminowych oraz soli rozpuszczalnych typu humitów (fulwenów sodu) powstałych w wyniku oddziaływania roztw[...]
EN The experimental - theoretical results of researches are stated with the purpose of reception of the chemical additive for concrete on the basis of peat gumin substances. The additive STG is a solution of various functional gumin groups of acids and their soluble salts received by influence on a pea[...]
4
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 2 60--62
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie podano wyniki ustalania składów mieszanek betonowych i badania jakości betonów specjalnych stosowanych do budowy oczyszczalni ścieków. Opracowane recepty robocze dla otrzymania betonów różnych klas od B25 do B40, o stopniu wodoszczelności W6+W12 i stopniu mrozoodporności F150 zostały spr[...]
EN In the report the results of settlement components of concrete mixes and investigation into the quality of the special concrete applied for construction of sewage works are shown. Elaborated working recipes for obtention of concrete of different classes B25 to B45, W6-HW12 degrees of watertightness,[...]
6
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 10 16-17
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 545-547
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki rozwoju wytrzymałości na ściskanie betonów na kruszywach otoczkowych z matrycą spoiwową modyfikowaną dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Stwierdzono, że jest możliwość uzyskania betonów wysokowartościowych na tych kruszywach.
EN The article presents the results of kinetics of compression strength evolution of concrete made of gravel aggregate with modified cement matrix with mineral additions and chemical admixtures. It was proved that it is possible to get high strength concrete with gravel aggregate.
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wykorzystanie kruszyw granitowych z kopalni Graniczna i piasku z kopalni Szczytniki do wytwarzania betonów specjalnych klas B25-B35, o stopniu wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Ustalono optymalne składy mieszanek betonowych przy użyciu CEM I 32,5 R i CEM I 42,5 R Górażdże oraz[...]
EN In the report the application of granite aggregates from Graniczna and sands from Szczytniki sandmine for production of special concrete is shown. Optimal set of concrete mixes from CEM I 32,5 R. CEM I 42,5 R Gorażdże and chemical admixtures are projected. Settled recipes permitted to o demanding te[...]
9
88%
Przegląd Budowlany
10
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Poprzez badania wlaściwości betonów dojrzewających w obniżonych temperaturach określono stopień zabezpieczenia betonu przed skutkami zamrożenia przez stosowanie domieszek chemicznych. Wykazano, że zamrożenie w początkowym okresie dojrzewania betonu wykonanego bez domieszek i przestrzegania podstawo[...]
EN By testing of properties of concrete curing in lower temperatures, the level of its protection against frost damages by using of various chemical admixtures was determined. It was shown that freezing of concrete in the initial period of hardening (as an effect of lack of proper technological treatme[...]
11
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 70-74
12
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 4 24-25
13
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 2 37-40
14
75%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano oceny szybkości wydzielania ciepła hydratacji cementów w obecności domieszek do betonu. Zastosowano cementy portlandzkie typu CEM l, CEM II oraz dodatek pyłu krzemionkowego. Metodą mikrokalorymetryczną stwierdzono opóźnienie bądź przyśpieszenie procesu wydzielania ciepła. Efekt zależny był[...]
EN The heat evolution kinetics on cement hydration with concrete admixtures was studied. Portland cements type CEM I and CEM II and silica fume additive were used. The heat measurements were carried out to find the acceleration/hindering effect as a function of hydrating mixture composition. The conduc[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2017 z. 108 89--92
EN The paper presents the known causes of shrinkage in cement composites. The history of usage of concrete additives is also shortly discussed. A method used to research the shrinkage of mortars and the composition of the tested samples is presented and the results of research are shown in the graphs. [...]
16
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2017 nr 2 56, 58
17
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 22-22
18
63%
Przegląd Budowlany
19
63%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 88-88
20
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono badania, których celem było opracowanie i zastosowanie w praktyce betonów wysokich klas przy wykorzystaniu surowców krajowych. Prace obejmowały: klasyfikację krajowych kruszyw, dobór cementu, opracowanie technologii produkcji grysów wysokich klas, rozbudowę istniejącej linii produkcji [...]
EN lnvestigations aiming at the development and practical application of high class concretes using domestic raw materials are presented. The work included classification of domestic aggregates, selection of cement, development of the manufacturing technology of high class grits, extension of existing [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last