Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dofinansowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych modyfikująca, a następnie zastępująca Dyrektywy 200 1/77 /EC i 2003/30/EC (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 200[...]
2
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zalety i wady programu dopłat do kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę lub kupno domów energooszczędnych. Podano zestawienie kosztów ponoszonych przez inwestora oraz obliczono realną wysokość dotacji. Wymieniono dokumenty, które należy przedstawić do weryfikacji. Zw[...]
EN The article presents advantages and disadvantages of an external funding programme for mortgage loans intended for the construction or purchase of low-energy houses. It specifies a statement of costs incurred by the investor and pro-vides a calculation of the real amount of the subsidy. The article [...]
3
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Źródłami finansowania pomocy strukturalnej dla Polski w okresie budżetowym 2007-2013 będą trzy fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności, zaś dla sektorów rolnictwa i rybołówstwa Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Eur[...]
EN There are three founds declared as finance sources for Poland from 2007 to 2013: European Fund for Regional Development, European Social Fund and Cohesion Fund. The priorities and areas for application and the system for union fund implementation have been declared in National Cohesion Strategy. The[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 78 153-155
EN The paper describes the procedure applied by the EcoFund Foundation and refers to the terms of obtaining grants for investment projects connected with modernization of electric drives. The EcoFund Mechanism was established in 2005 in cooperation with the Polish Foundation for Energy Efficiency. With[...]
5
80%
Przemysł Spożywczy
PL W latach 2007-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do publicznych środków finansowych na inwestycje z zakresu poprawy konkurencyjności. Średnia roczna wartość pomocy przyznana na realizację działania będzie zbliżona do środków, które są obecnie [...]
EN Within Rural Areas Development Programme for the period 2007-2013 the food industry in Poland will be able to spend public funds on investments which improve its competitiveness. An average amount of money allocated to this measure will be almost as high as funds which have been used by enterprises [...]
6
80%
Problemy Ekologii
PL Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej rozwój firmy w ramach programu Phare 2000. Nie są to łatwe pieniądze, ale możliwe do zdobycia. Program Phare obejmuje różne warianty pomocy, w zależności od wybranego programu w ramach którego będą składane wnioski o dotac[...]
EN Small and medium enterprises may take advantage of financial support dedicated to development of enterprises offered by the Phare 2000 Programme. This money, though not easy, is however available. The Phare Programme provides various forms of assistance; they depend on the type of specific program t[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 78-79
PL Wydatkiem kwalifikowalnym określa się koszt poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do jego ponoszenia, wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ), który kwalifikuje się do refundacji ze śro[...]
8
80%
Problemy Ekologii
PL W pracy omówiono możliwości dofinansowania prac badawczych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji. Wyszczególniono tematykę badawczą podejmowaną w ramach 5. Programu Ramowego realizowanego w latach 1999-2002 i planowane obszary badań w rama[...]
EN Opportunities of financial support for research projects from the resources of the European Union under the Framework Programmes of Research, Technological Development and Demonstration have been presented. Thematic scope of the performed in the years 1999-2002 5th Framework Program has been specifi[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 5 48
PL Rozszerza się zasięg unijnej pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej bezpośrednio na inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Do tej pory twarde wsparcie z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dostępne było wyłącznie w pięciu województwach. Teraz o pomoc tę mogą ubiegać się firmy w ca[...]
10
80%
Zieleń Miejska
PL Ponad 44 mln zł wsparcia na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzyma pięć parków narodowych: Tatrzański, Słowiński, Karkonoski, „Ujście Warty” oraz „Bory Tucholskie”. Pieniądze pochodzić będą z Unii Europejskiej, a przekazywać je będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowis[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 73 61-65
EN This article presents four financial mechanisms, which could be used for modernization electric drives toward energy efficient ones. Rebate Program is dedicated for smaller electric motors and is offering surcharges to their prices, while Bank Ochrony Środowiska (Bank of Environmental Protection) an[...]
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 76
PL Przedsiębiorstwa zobowiązane przez najnowszą ustawę o efektywności energetycznej do wykonania audytu energetycznego niestety nie znajdą obecnie dofinansowania na wykonanie opracowania audytu, mogą jednak pozyskać środki na realizację niektórych działań poprawiających efektywność energetyczną.
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 103-111
PL Wejście polskich przedsiębiorstw na nowo otwarte rynki Unii Europejskiej jest dla nich bardzo złożone i skomplikowane. W procesie tym konieczne są działania promocyjne, takie jak targi gospodarcze. Ich znaczenie doceniają nie tylko przedsiębiorcy (rośnie ich zainteresowanie udziałem w targach), lecz[...]
EN Entering European Union's markets is very composed and complicated for polish companies. In this process they have to use promotion tools. Trade fairs are one of the methods of promotion. Trade fairs are very important for companies (they want to take part in trade shows as exhibitors) and for gover[...]
14
61%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 48-50
PL Gdy region zdecydowany jest inwestować w rozwój przestrzeni publicznej, może posiłkować się dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Aby sprostać takiemu zadaniu, niezbędne jest posiadanie programu rewitalizacji.
15
61%
Problemy Rozwoju Budownictwa
16
61%
Budownictwo i Prawo
2010 R. 13, nr 2 32--34
17
61%
Transport Samochodowy
2013 z. 4 97--107
EN Experience being the foundation of the application success as part of the Operational Program Human Capital
18
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 1 25--29
19
61%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 3 59--60
PL Horyzont 2020, europejski program finansowania badań naukowych i innowacji, dyktuje nie tylko zasady przyznawania dofinansowań na nowe projekty i rozwój już działających instytucji, lecz jest to także drogowskaz wytyczający kierunek postępu wielu branż. W Polsce Horyzont 2020 mówi także o przemyśle.
20
51%
Recykling
2010 nr 11 57-57
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last