Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatek mineralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań przepuszczalności stwardniałych zaczynów popiołowych zawierających dodatki mineralne w postaci cementu, wapna i gipsu w ilości do 20% masowych. Stwierdzono że najmniejszą przepuszczalność po 28 dniach przechowywania próbek uzyskały stwardniałe zawiesiny popiołowe zawierają[...]
EN Results of permeability examination of hardened ash pastes containing mineral additions in the form of cement, lime and gypsum in the amount of 20 mass percent are presented. The lowest permeability after 28 days of sample storage was obtained for hardened ash suspension containing 10 mass percent o[...]
2
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 545-547
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki rozwoju wytrzymałości na ściskanie betonów na kruszywach otoczkowych z matrycą spoiwową modyfikowaną dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Stwierdzono, że jest możliwość uzyskania betonów wysokowartościowych na tych kruszywach.
EN The article presents the results of kinetics of compression strength evolution of concrete made of gravel aggregate with modified cement matrix with mineral additions and chemical admixtures. It was proved that it is possible to get high strength concrete with gravel aggregate.
3
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 34-35
4
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 10 27-30
5
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 71-72
6
75%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono nowy dodatek mineralny otrzymywany w procesie aktywacji mielonego żużla wielkopiecowego w warunkach hydrotermicznych i wyniki badań trwałości zapraw z żużla aktywowanego alkaliami zawierającego ten dodatek. Aktywowany żużel ma bardzo dużą powierzchnię właściwą. Jako główne fazy występu[...]
EN A new mineral additive obtained in the process of activation of ground blast furnace slag in hydrothermal conditions and results of durability tests of alkali-activated slag mortars containing this additive are presented. The activated slag has a very high specific surface. C-S-H, calcium carbonate [...]
7
75%
Polski Cement
2001 nr 4 30-31
8
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2008 nr 2 60-60
9
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 1 58-61
10
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 1 62--67
11
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 11 35-35
12
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 52--58
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu (MK). Przeprowadzono badania wytrzymałościowe: wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na pękanie, określając krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIc S. Badania zaprogramowano wedł[...]
EN In the paper the results of experiments on concrete with metakaolinite addition were presented. The following properties were measured: compressive strength fc and the critical stress intensity factor KIcS after 28, 90 and 180 days of concrete hardening. There was observed a statistically[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 9 503-507
PL Podano wyniki badań betonów z dodatkiem pyłu krzemionkowego, popiołu fluidalnego i metakaolinitu. Określono: konsystencję mieszanki betonowej, wytrzymałość na ściskanie fc i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIcS. Stwierdzono, że dodatki metakaolinitu lub popiołu fluidalnego mogą być sto[...]
EN In the paper the results of experiments on concretes with silica fume, fluidal ash and metakaolinite addition were presented. The following were measured: consistency of mix concrete, compressive strength fc and the critical stress intensity factor KlcS. The results of investigations and analysis pr[...]
14
63%
Cement Wapno Beton
PL Analiza wpływu zawartości popiołu lotnego wapiennego (PLW) w składzie zastosowanych cementów na wybrane właściwości mieszanek betonowych jest przedmiotem niniejszego artykułu. W referacie zostały przedstawione wyniki badań mieszanek samozagęszczalnych z cementów modyfi kowanych PLW. Przedstawiono wy[...]
EN In the paper the study of the effect of the calcareous fly ash (CFA) on the properties of self-compacting concrete mixture. The slump test SF, viscosity class T500 and the rheological measurements have shown that the CFA and containing this fly ash cement can be applied for self-compacting concrele [...]
15
63%
Cement Wapno Beton
PL Wyniki badań cementów z dodatkiem wapiennych popiołów lotnych W przedstawione w pracy, a będące małą częścią trzyletnich badań, wykazują pełną przydatność tego popiołu z Elektrowni Bełchatów do produkcji cementu. Wapienny popiół lotny z tej elektrowni ma dobre wskaźniki aktywności i pozwala na produ[...]
EN Presented in the paper results of cements with calcareous fly ash addition examination, being small part of almost 3 years research, confirm the suitability of calcareous fly ash from Bełchatów Power Plant for cement production. Calcareous fly ashes from Bełchatów Power Plant have good activity inde[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 26-29
17
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zgodnie z CEN/TS 12390-9 na wybranych cementach CEM I, CEM II i CEM III pochodzących w różnych krajów europejskich. Skład betonu przyjęto zgodnie z zasadami wykonywania betonów mrozoodpornych w poszczególnych krajach. Stwierdzono, że badając[...]
EN The paper presents the frost resistance test results of concretes, in accordance with CEN/TS 12390-9, produced on selected CEM I, CEM II and CEM III cements from different European countries. Concrete composition was designed in line with the concrete production specifications of individual country.[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL W polskiej praktyce budowlanej coraz szersze zastosowanie znajdują cementy z dodatkami mineralnymi. Produkcja tych cementów, oprócz zmniejszenia kosztów produkcji, prowadzi do uzyskania spoiw podwyższonej i wysokiej odporności na korozyjne działanie czynników agresywnych. Przedstawiono właściwości w[...]
EN National building practice finds cements with mineral additives the more and more applicable. Production of these cements, apart from the effective production costs reduction, by replacing the part of the Portland clinker with mineral additives, is leading to getting binders with increased and high [...]
19
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 2 35-37
PL W produkcji betonu wibroprasowanego mogą być stosowane dodatki mineralne o właściwościach hydrauliczno-pucolanowych, pucolanowych oraz częściowo aktywnych w matrycy cementowej wypełniaczy. Kształtują one wiele pozytywnych cech świeżego i stwardniałego betonu. W artykule scharakteryzowano kredę piszą[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań. Stwierdzono korzystny wpływ popiołów lotnych i mączki dolomitowej na upłynnienie mieszanki betonowej i mikrostrukturę betonu. Wykazano, że betony samozagęszczone zawierające jako mikrowypełniacz mączkę dolomitową charakteryzują się większą wczesną wytrzymałością na ściska[...]
EN The paper presents research results of the influence of dolomite filler and fly-ash on self compacting concrete properties. The positive impact of fly-ash and dolomite filler on fluidity of mixture microstructure has been identified. It has been proved that concretes with dolomite filler reach high [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last