Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ditlenek węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 5 247-257
PL W pracy przedstawiono termodynamiczną analizę reakcji konwersji metanu ditlenkiem węgla. Przedyskutowano mechanizm reakcji, stosowane katalizatory oraz warunki prowadzenia procesu.
EN The presence paper presents thermodynamic analyses of carbon dioxide reforming of methane. The reaction mechanism, typical catalysts and conditions of this process were also discussed.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Thermodynamic consideration of dehydrogenation of propane to propylene clearly indicates that the equilibrium yield of propylene for the dehydrogenation in the presence of carbon dioxide is much higher than that for the dehydrogenation in the presence steam.
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 875--884
EN Reducing CO2 emissions is one of the most important issues, not only from the economic point of view, but first and foremost because of its importance for environmental protection. Worldwide research on reduction of CO2 emissions aim to develop technology for carbon capture and[...]
4
80%
Nafta-Gaz
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące reakcji konwersji ditlenku węgla z wodorem, prowadzącej do otrzymania węglowodorów. Na podstawie danych literaturowych oraz obliczeń własnych przeprowadzono analizę termodynamiczną procesu. Ponadto, przedstawiono postulowane w literaturze ście[...]
EN In the paper, the actual knowledge in reaction of hydrocarbons synthesis from carbon dioxide and hydrogen was presented. The thermodynamic analysis was discussed on the basis of available literature data and own calculations. Moreover, postulated in the literature reaction mechanisms were discussed [...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 11 514-516
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2526--2545
EN One of the way of carbon dioxide sequestration is concrete carbonation process. In this paper an assessment of the CO absorption abilities of the recycled concrete aggregates is presented. Analyses have been carried out both with an accelerated method, wherein the concrete aggregates placed in close[...]
7
70%
Przemysł Chemiczny
8
70%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 47 (3) 154--160
PL Artykuł przedstawia badania emisji tlenku węgla związanej z eksploatacją żeliwnego wkładu kominkowego. W eksperymentach wykorzystano stanowisko umożliwiające dokonywanie w skali rzeczywistej pomiarów temperatury elementów kominka oraz zawartości tlenku węgla, ditlenku węgla i tlenu w spalinach odpro[...]
EN Paper presents investigation of CO emission connected with exploitation of cast iron fire-place. In the experiments real scale test stand was used, which allowed to measure temperature of fire-place elements as well as concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in exhaust gases in c[...]
9
70%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 4 492-498
10
61%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 7 561--570
PL W artykule przybliżono reakcję syntezy niskocząsteczkowych alkoholi z mieszaniny tlenków węgla oraz wodoru. Na podstawie dostępnych danych literaturowych przedstawiono typowe warunki prowadzenia procesu oraz stosowane katalizatory. Ponadto omówiono podstawy termodynamiki procesu oraz możliwe ścieżki[...]
EN The paper discusses the reaction of lower alcohol synthesis from mixture of carbon oxides and hydrogen. From available literature data the typical processing conditions and applied catalysts were presented. Moreover, the most important thermodynamic relations and possible mechanisms were also discus[...]
11
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2181-2185
12
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 623-632
PL Bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla zależy od rodzaju struktury geologicznej, procesów w niej zachodzących jak również stanu technicznego infrastruktury. Niezależnie od miejsca podziemnego składowania CO2, mogą występować wycieki gazu ze składowiska dwutlenku węgla poprzez nieszczelności w ot[...]
EN Geological storage of CO2 is carried out in three stages: capture, transport and injection and its storage. The human and environmental threats result from large, uncontrolled amounts of carbon dioxide reaching the atmosphere. CO2 transport risk (f. ex.: pipelines) and thronging (surface and deep-se[...]
13
61%
Archives of Mining Sciences
PL W ostatnim okresie coraz większy nacisk kładzie się na ograniczenie emisji ditlenku węgla. Zmniejszenie emisji tego gazu próbuje się osiągnąć poprzez prace nad niskoemisyjnymi technologiami spalania paliw. Innym sposobem obniżenia emisji CO2 jest przechwycenie gazu oraz zdeponowanie go w głębokich w[...]
EN Recently more and more emphasis has been laid on reducing the emission of carbon dioxide. Attempts are undertaken to reduce the emission of this gas through the works on the low-emission technologies of fuel combustion. Another way to lower the emission of CO2 is to capture the gas and deposit it in[...]
14
61%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 120-127
PL Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązani[...]
EN Carbon dioxide is a well-known gas, which participates in the photosynthesis process. In recent years however, CO2 became considered the factor which mainly contributes to the global warming effect. The fight against CO2 emission has become, perhaps, the most important element of EU policy. Introduc[...]
15
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 19-20
PL Praca opisuje proces wiązania dwutlenku węgla w postaci nieorganicznych węglanów (w procesie tzw. mineralnej karbonatyzacji), co imituje proces naturalnego wietrzenia skał. Przeprowadzenie tego procesu zapewnia możliwość długotrwałego składowania CO2. Stałym produktem ubocznym jest krzemionka. Proce[...]
EN This paper describes the process of fixation of carbon dioxide in the form of inorganic carbonates (called mineral carbonation) that should provide storage capacity on a geological time scale. A solid by-product (silica) is produced as well. The process is similar to naturally occurring weathering. [...]
16
61%
Chemik
PL W pracy przedstawiono zagrożenia wynikające z ciągłego wzrostu emisji CO2 do atmosfery. Pokazano alternatywne drogi jego zagospodarowania oraz potencjalne możliwości wykorzystania w przemysłowej technologii organicznej.
EN The paper reports the risks of continuous rise of CO2 emission into the atmosphere. The alternative ways of carbon dioxide sequestration and the possibilities of its potential utilization in the industrial organic technology are also discussed.
17
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące aktywności katalizatora wanadowego naniesionego na powierzchnię węgla aktywnego w reakcji odwodornienia izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla oraz w atmosferze gazu inertnego. Wyniki porównano z rezultatami reakcji Boudouarda oraz gaz[...]
EN The activity of the vanadium oxide supported on active carbon catalyst was tested in the reaction of isobutane dehydrogenation reaction in the presence and absence of carbon dioxide. The data were compared with the results obtained in the Boudouard and reverse water gas shift reactions. It has been [...]
18
61%
Chemical and Process Engineering
PL Badano adsorpcję jonów Cu(II) i Ag(I) na mikrogranulkach formowanych w procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych. Izotermy sorpcji opisano równaniami Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, Dubinina-Radushkevicha, zmodyfikowanego równania Dubinina-Radushkevicha i równania Totha. Ads[...]
EN The adsorption of Cu(II) and Ag(I) ions on microgranules formed by drying in supercritical conditions was investigated. Sorption isotherms were described by the Langmuir, Langmuir-Freundlich, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, modified Dubinin-Radushkevich and Toth equations. Sorption capacity [...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
20
61%
Przemysł Chemiczny
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last