Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ditlenek tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 5 37-40
2
100%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 9 328-334
3
100%
Engineering of Biomaterials
4
75%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 1 285--290
EN TiO2 nanocermets are obtained by RF reactive co-sputtering from mosaic targets of Au:Ti or by sequential deposition from metallic Ti and Au targets. The influence of noble metal content on the microstructure of thin film nanocermets has been studied by means of optical, structural, and electrochemic[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1179-1188
6
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 12 425-428
EN Characteristics of photocatalysers. Photocatalytic reaction. Basic parameters characteristic of semi-conductive materials used in photo-catalytic processes.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2012 Z. 433 1--198
PL Struktura niniejszej rozprawy habilitacyjnej jest oparta na trzech częściach. Pierwsza z nich przedstawia przegląd dostępnej literatury dotyczącej właściwości tribologicznych powłok ditlenku tytanu. Druga część przedstawia najważniejsze osiągnięcia autora na polu badań tribologicznych cienkich powło[...]
EN The structure of this work is based on three parts. The first part covers the review of the literature available today, related to the issues concerning the tribological properties of titanium dioxide coatings. The second part illustrates the most important achievements of the author in the field of[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Otrzymano dwie serie filmów TiO[2], osadzonych na szkle Pyrex i kalcynowanych w temperaturach 400.560°C. Katalizatory scharakteryzowano za pomocą refleksyjnej spektroskopii UV-vis, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz badań ex situ i in situ XRD. Wszystkie otrzymane katalizatory okazały się akt[...]
EN A series of TiO[2] thin films deposited on Pyrex glass was obtained by two sol-gel methods and calcined at various temperatures. The catalysts were characterized by SEM, UV-Vis reflectance spectroscopy, XRD for samples calcined in situ and ex situ, and tested in the photocatalytic oxidation of octan[...]
9
75%
Farby i Lakiery
2009 nr 6 11--17
PL Ditlenek tytanu jest najpowszechniej stosowanym białym pigmentem. Jest wykorzystywany przez przemysł farb i lakierów, przez przemysł włókienniczy, tworzywowy, papierniczy, farmaceutyczny oraz kosmetyczny. Jego produkcja na skalę przemysłową realizowana jest dwiema metodami: siarczanową (od lat dwudz[...]
10
75%
Engineering of Biomaterials
PL Zbadano wpływ warstw ditlenku tytanu TiO 2 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości korozyjne biomedycznego stopu M30NW. Próbki z naniesionymi warstwami TiO 2 były wygrzewane w czterech temperaturach 200, 400, 600 i 800°C. Badania korozyjne z wykorzystaniem metod elektrochemicznych przeprowadzono[...]
EN The effect of titanium dioxide TiO 2 layers obtained by sol-gel method on the corrosion properties of M30NW biomedical alloy was investigated. The samples of alloy with TiO 2 sol-gel layers were annealed at temperatures of 200, 400, 600 and 800 o C. Corrosion measurements using electrochemical metho[...]
11
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Celem niniejszej pracy była synteza ceramicznych związków tlenkowych na bazie TiO2 do zastosowania w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych. Jest to kontynuacja badań dotyczących elektrolitu stałego, obejmuje analizy elektrod ogniwa paliwowego. Zakres wykonanych prac zawierał: zbadanie składu faz[...]
EN The main goal of this article is synthesis ceramic oxygen compound which are used in high temperature fuel cell. This science work is continuation research which are connect with electrolyte which is used in fuel cell. Range works which are done to realization the main goal include: to test phase c[...]
12
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Ogniwa paliwowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, wytwarzają elektryczność bez spalania paliwa i utleniacza. Pozwala to na uniknięcie emisji szkodliwych związków, m.in. tlenków azotu, węglowodorów oraz tlenków węgla (powodujących powstawanie dziury ozonowej). Ceramiczne ogniwa paliwowe, w k[...]
EN The fuel cell makes electric field without burn fuel and oxidizer. This reason we have no emissions of harmful gases e.g. nitrogen oxides, hydrocarbons and carbon oxide (this gases to contribute hole in ozone layer). Ceramic fuel cell working in very high temperature to order 1000 stopni C because t[...]
13
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad opracowaniem technologii otrzymywania tworzyw na osnowie TiO2 (tworzyw tytanowych) do zastosowań medycznych. Opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne i morfologię proszków surowców. Przedstawiono wstępne próby ich zastosowania do wytworzenia tworzyw tyt[...]
EN The article presents the results of preliminary studies on the development of technology for materials based on TiO2 (titania materials) for medical applications. The basic physical and chemical properties and morphology of powder raw materials are described. Initial attempts to use titania powders [...]
14
63%
Chemik
PL Celem badań była optymalizacja warunków strącania oraz dobór substratów w procesie otrzymywania bieli tytanowej, a także charakterystyka jej właściwości powierzchniowych i dyspersyjnych. Ditlenek tytanu otrzymywano metodą strąceniową w procesie hydrolizy kwasowej, hydrolizy zasadowej, przez częściow[...]
EN Studies were conducted the optimization of conditions of precipitation process, the selection of used materials by obtaining process, and also the morphological and dispersive characterization. Titanium dioxide was obtaining by precipitation method of acidic hydrolysis process, the basic hydrolysis,[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 7 1130-1133
PL Badania interakcji pomiędzy nowo opracowanymi biomateriałami a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pomogą określić cytobiokompatybilność oraz ewentualną cytotoksyczność wytworzonych biomateriałów. Komórki propagowane na materiałach miękkich mogą być obserwowane (po odpowiedniej preparatyce) meto[...]
EN Steel substrate was covered with TiO₂ coating by in-situ decomp. of Ti(OEt)₄ in EtOH/Ac₂CH₂ at 250°C and used for studying cytobiocompatibility with mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue. Good cell adhesion stage, continuity and thickness of the coating and its good adhesion to the sub[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 102--104
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące fotokatalitycznej aktywności modyfikowanych materiałów budowlanych. Testowanymi materiałami były płytki betonowe, płytki gipsowe oraz cegły. Modyfikacja polegała na dodaniu 1, 5, 10 i 20% wag. fotokatalizatorów na bazie TiO2 do betonu, gipsu i [...]
EN In this study the photocatalytic activity of modified building materials were presented. Concrete plates, gypsum plates and bricks were tested. 1, 5, 10 and 20wt% of photocatalyst on TiO2 base were introduced to concrete, gypsum and clay. Photocatalysts were obtained by modification of TiO2 by carbo[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 910-912
18
63%
Rynek Energii
2015 Nr 5 75--83
PL Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technolo[...]
EN This paper studies color photovoltaic cells – their construction, manufacture, characteristics and application. Color photovoltaic cells are third generation cells, using a non-silicon technology based on new functional materials, such as nanoparticles of metals, metal oxides and conductive polymers[...]
19
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 35--36
PL Nowe, fotoaktywne materiały mają szczególne znaczenie w badaniach nad otrzymaniem wydajnych ogniw tzw. trzeciej generacji. W przypadku dwóch tego rodzaju urządzeń: barwnikowych ogniw fotowoltaicznych (ang. dye sensitized solar cells, DSSC) [1] czy ogniw organicznych o tzw. strukturze odwróconej (ang[...]
EN New photoactive materials are of particular importance in studies on the third generation of photovoltaic cells. In the case of two such devices: dye sensitized solar cells (DSSC) [1] or inverted organic photovoltaic cells (I-PV) [2] titanium dioxide plays very important role. There are proposed app[...]
20
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In this study the attempts to improve mechanical properties of highly-porous titanium dioxide scaffolds produced by polymer sponge replication method were investigated. Particularly the effect of two-step sintering at different temperatures on microstructure and mechanical properties (compression te[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last