Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  district heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2013 nr 1 2-6
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych dla Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów “Euroheat and Power” w obszarze ciepłownictwa scentralizowanego w horyzoncie 2050 (Mapa drogowa 2050). Raport został opublikowany w maju 2012 roku i jest w części wynikiem prac badawczych Ośrodka Bada[...]
EN In this paper the results of analysis, performed European Association of Euroheat and Power Operators in area of district heating in time horizon of year 2050 as a (Road Map for 2050) is presented. Report was released in May of 2012. The work presented partly as a result of the research activities o[...]
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę bieżącego stanu informatyzacji oraz organizacji informacji zarządczej w sektorze ciepłowniczym. Podano również rekomendacje dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, umożliwiające maksymalizację korzyści z posiadanych zasobów informacyjnych i narzędzi informatycznych.
EN An analysis is presented concerning the current state of computer science and organization of managing information in district heating sector. A recommendation for company managing staffs is also given. The recommendation enables maximum advantages from own computing resources and tools.
3
80%
Rynek Energii
2011 nr 4 64-70
PL Artykuł jest kontynuacją poprzedniego pod tym samym tytułem [7]. Pokazano w nim zastosowanie algorytmu obliczeń wodnych sieci ciepłowniczych do rozwiązania ważnych problemów w sieciach ciepłowniczych na przykładach: zmiany oporności odcinka sieci, awarii odcinka, awarii węzła cieplnego, wprowadzenia[...]
EN This paper shows examples of utilization of algorithm designed for hydraulic computations presented in part I under same title [9]. Examples are important for modeling of different applications in district heating like increase of pipe resistance (point 1.2), damage of pipe (point 1.3), damage of he[...]
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 493-495
PL Omówiono algorytm metody projektowania elementów układu przepływowego modernizowanych pomp. Przedstawiono wykresy charakterystyk przepływowo-energetycznych pomp po modernizacji z których wynika, że zmodernizowane pompy realizują założone parametry przepływowo-energetyczne.
EN Algorithms of design methods concerning the elements of flow system in modernised pumps are discussed. Graphs of energy - flow performance characteristics of the pumps after modernisation are presented. The graphs show that the pumps meet the characteristics assumed.
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 17--24
PL W referacie przedstawiono propozycję szacowania wielkości zapotrzebowania poboru mocy ze źródeł ciepła w warunkach obliczeniowych dla systemu ciepłowniczego jako całości. Przytoczono genezę problemu i jego odniesienia do aktualnie obowiązującego prawa, a także konsekwencje wynikające z nałożonych re[...]
EN The paper presents an approach to estimation of maximum (nominal) heat demand for a district heating system considered as a whole. The description of problem genesis and its application to the current law regulations has been given, as well as the consequences for a prepared model that come from res[...]
6
80%
Instal
2016 nr 3 14--20
PL Tematem artykułu jest opisanie próby określenia rzeczywistych strat na przesyle, możliwości teoretycznych i działań polegających na ograniczeniu tych strat w sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
EN This article describes a set of activities limiting of transmission losses district heating network in PEC Mińsk Mazowiecki.
7
80%
Instal
2017 nr 1 8--9
PL Porozumienie techniczne CWA 16975 [1, 2] w sprawie eko-efektywnych węzłów cieplnych w miejskich systemach ciepłowniczych ustanawia wspólne wytyczne ramowe dla konstrukcji i procedur testowania oraz certyfikacji kompaktowych węzłów cieplnych służące wspieraniu efektywności energetycznej w państwach U[...]
EN Technical agreement CWA 16975 [1, 2] on eco-efficient substations for district heating establishes a general framework guidelines for the construction and testing procedures and certification of the compact substations to promote energy efficiency in the EU. The result of this agreement will be to i[...]
8
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 1 12-15
9
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy dokonano porównania cen całkowitych zakupu energii cieplnej pochodzącej z ciepłowni geotermalnych i konwencjonalnych, w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych. Cena całkowita ujmuje składnik stały i zmienny kosztów zakupu energii i opłaty przesyłowe. Jednostkowe ceny sprzedaży energii [...]
EN The study compared the total costs of purchase of thermal energy produced from geothermal and conventional heating plants, based on the binding tariffs. Specific sales prices of thermal energy was estimated for a certain range of variation depending of parameters describing the energy recipient (the[...]
10
61%
Instal
2013 nr 5 4-7
PL Przesyłanie ciepła na znaczne odległości siecią ciepłowniczą powoduje straty ciepła, które wynikają z różnicy temperatury nośnika ciepła i otoczenia rurociągu. Izolacja cieplna ogranicza te straty, ale ich nie eliminuje. Wielkość strat decyduje o opłacalności dystrybucji ciepła i konkurencyjności ce[...]
EN Heat transport in heating network over long distances causes heat losses, as a result of the temperature difference between the heating medium and the ambient space. Thermal insulation reduces the loss, but not eliminate them. The size of heat losses determines the profitability of heat distribution[...]
11
61%
Rynek Energii
2010 nr 6 71-76
PL Artykuł jest poświęcony sposobowi obliczeń sieci ciepłowniczych. Omówiono algorytm obliczeń zaproponowany przez Chasiliewa i Mierenkowa. Osiągnięciem autora jest skrócenie zarówno wyprowadzenia jak i samego algorytmu oraz pokazanie nowych rezultatów dla problemu wartości początkowych strumieni masy [...]
EN This paper shows proof, implementation and algorithm designed for computations of hydraulic conditions in district heating networks. Mathematical model of network is described by matrix equations (2). Algo-rithm of solution is shown in Fig. 1 and m-file in appendix.
12
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 2 43--53
PL W artykule podano informacje ogólne na temat ciepłownictwa i rozwoju ciepłownictwa systemowego. Omówiono organizacyjno-prawną strukturę ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz jego potencjał i charakterystykę odbiorców. Ponadto podano najważniejsze akty prawne dotyczące ciepłownictwa systemowego ora[...]
EN The article provides general information about district heating and development of the district heating systems. The organizational and legal structure of the district heating system in Poland and its potential and characteristics of the consumers are discussed. The most important legal acts relatin[...]
13
61%
Rynek Energii
2010 nr 4 95-97
PL W artykule przeanalizowano przykłady wykorzystania monitoringu do kontroli eksploatacji systemów ciepłowniczych. Omówiono niezbędność śledzenia parametrów pracy źródeł ciepła współpracujących z jedną siecią ciepłowniczą (Słupsk). Przedstawiono możliwości wykorzystania quasi-dynamicznych parametrów d[...]
EN In the paper examples of using monitoring to exploitation of heating systems are analyzed. Indispensability of watching the work parameters of heat sources cooperating with the one district heating network (Słupsk) was described. Possibilities of using quasi-dynamic parameters to control the graphs[...]
14
61%
Rynek Energii
2009 nr 5 2-7
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wzrostu krajowego zapotrzebowania na gaz dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Uwzględniono dwa czynniki wzrostu: konieczność budowy zasilanych gazem ziemnym szczytowych źródeł ciepła oraz potrzebę zamiany źródeł węglowych małej mocy źródłami gazowy[...]
EN An attempt to assess the increase of natural gas demand for power and heat generation is presented in this work. Two factors were taken into account: the necessity to build gas-fired peak-load heat sources; and the necessity to substitute low-capacity coal-fired sources with gas-fired ones. The latt[...]
15
61%
Napędy i Sterowanie
PL W dotychczasowych, niewielkich układach centralnego ogrzewania wykorzystywane są pompy zasilane z sieci energetycznej 230 V. W pompach tych stosuje się mały, asynchroniczny silnik z kondensatorem pracy. W przypadkach zaniku napięcia sieci następuje zatrzymanie silnika i brak ogrzewania domu. Poniżej[...]
16
61%
Rynek Energii
2006 nr 6 46-49
PL Do częstych nieporozumień między dostawcami a odbiorcami ciepła dochodzi z powodu wartości mocy zamówionej. Brak zrozumienia roli kosztów stałych w opłatach za dostawę ciepła powoduje, że odbiorcy ciepła próbują ograniczać koszty przez obniżanie mocy zamówionej. W artykule przedstawiono podstawy pra[...]
EN Maximum demand amount causes many conflicts between heat suppliers and customers. In most cases customers do not fully understand the importance of the standing charge in the heat system tariffs and they try to reduce costs by limiting the maximum demand. This paper presents the legal basis and the [...]
17
61%
Rynek Energii
2004 nr 3 42-45
PL W artykule przedstawiono, na przykładzie Jeleniej Góry, stan uciepłownienia miast powiatowych w Polsce. Analiza uciepłownienia na dzień dzisiejszy stanowi podstawę do określenia stopnia degradacji środowiska naturalnego jako czynnik takiego sposobu ogrzewania mieszkań. Analiza zanieczyszczeń i propo[...]
EN The paper presents the actual state of district and useful-water heating in Polish provincial towns based on the example of Jelenia Gora. Effects of the applied district heating system on the natural environment have been analyzed. The environment pollution and solutions of the problem by the altern[...]
18
61%
Instal
2015 nr 1 13--17
PL W artykule opisano zespół działań polegających na ograniczeniu przepływu w sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej czyli obniżeniu temperatury wody w rurociągu powrotnym tej sieci w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
EN This article describes a set of activities limiting flow in high parameter district heating network by reducing water temperature in the return pipe. All works described in this article were conducted in PEC Mińsk Mazowiecki.
19
61%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 15--22
PL W artykule przedstawiono analizę niezawodności podsystemu dostawy ciepła na przykładzie systemu miasta liczącego 47 tys. mieszkańców. Wykorzystano dane eksploatacyjne dotyczące awaryjności sieci ciepłowniczych z okresu lat 2001÷2012. Do opisu ilościowego niezawodności podsystemu dostawy ciepła wykor[...]
EN The article presents the reliability analysis of subsystem of heat supply in the example of 47 thousand inhabitants’ city. The analysis was made on the basis of operational data made available by the Municipal Heating Company, between the years 2001 ÷ 2012. To describe the quantitative reliability o[...]
20
61%
Ochrona Środowiska
PL Jednym ze sposobów zaopatrzenia budynków w ciepło są systemy scentralizowane. Rozwiązania te są stosowane przede wszystkim na terenach mocno zurbanizowanych, o dużych potrzebach energetycznych. Zaletą tego rozwiązania jest poprawa sprawności przetwarzania energii pierwotnej zawartej w paliwach na ci[...]
EN One of the methods used for heat supply to buildings involves centralized systems, which are best suited to heavily urbanized areas with high energy demand. A major advantage of the centralized systems over other solutions of the heat supply problem is that they enhance the transformation of the pri[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last