Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
2013 Vol. 17, no. 2 259--271
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych do monitorowania transportu w procesie dystrybucji paliw płynnych, które zostały wdrożone przez GRUPĘ LOTOS w styczniu 2013. W artykule opisano wymagania sprzętowe i oprogramowanie oraz scharakteryzowano strukturę funkcjonal[...]
EN The aim of the article is to present innovative IT solution for monitoring transport in the process of fuel distribution, which was implemented in Grupa Lotos in January 2013. Hardware and software requirements of the system as well as the functional and task-oriented structure were described in the[...]
2
100%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych aspektów organizowania łańcucha dostaw towarów spożywczych w Polsce. Ze względu na tak sformułowany cel artykułu, zaprezentowane w nim zostaną następujące zagadnienia: charakterystyka działalności przykładowej hurtowni spoż[...]
EN The aim of this paper is to present theoretical and practical organizing aspects of food goods delivery chain in Poland. On account of that aim following issues will be presented: model food wholesale company activity characterization, selected available logistic solutions for food wholesale compani[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule została przedstawiona logistyka zaopatrzenia jako system dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw handlowych. Logistyka dystrybucji została ukazana jako proces integrujący przemieszczanie produktów i informacji od producenta do klienta. Koordynacja tych procesów w logisty[...]
EN The article showed the supply logistics as system of delivery in production firms in raw materials and commercial firms in ready-made products. The distribution logistics showed as integration process products and information from the production firm to the customer. The co-ordination these processe[...]
4
100%
Logistyka
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie wyników analizy korzyści i barier zastosowania systemów informatycznych w logistyce dystrybucji. Ze względu na tak sformułowany cel referatu zaprezentowane w nim zostaną miedzy innymi: krótka charakterystyka systemów informatycznych wspomagających zarz[...]
EN The aim of that paper is to present results of the analysis of benefits and barriers of computer systems’ application in the distribution logistics. On account of the aim, following issues will be presented: a short description of computer systems which support distribution logistics’ management, be[...]
5
100%
Logistyka
PL Współczesna gospodarka charakteryzuje się coraz większą konkurencją na rynku dóbr i usług, coraz krótszym czasem życia produktów i coraz szybszym tempem zmian innowacyjnych. W logistyce pojawiła się w konieczność uzyskania odpowiedzi na dwa zjawiska: narastającą komplikację i złożoność zadań oraz na[...]
EN Modern economy is characterised by increasing market competition, shorter product life cycle and increasing speed of innovative changes. Increasing market globalisation, enhanced competitiveness, need to intensify the actions aimed at winning customers are forcing business organisations to seek new [...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 1970-1975
PL W artykule krótko opisano zakres działalności logistycznej oraz obsługę logistyczną i logistykę dystrybucji. Ukazano potrzebę wykorzystania w obsłudze logistycznej analizowanej branży narzędzi wspomagających, którymi mogą być systemy informatyczne. Zaprezentowano wybrane badania własne przeprowadzon[...]
EN The article briefly describes the range of logistics activities and logistics services and distribution logistics. It shows the need to use in logistics analyzed industry support tools, which can be IT systems. Presents selected own research carried out on a group of 20-hundred enterprises of the au[...]
7
100%
Logistyka
2016 nr 1 17--21
PL Celem artykułu jest pokazanie zjawiska zawiłości jako pochodną głównych trendów w dzisiejszej globalnej gospodarce i wskazanie drogi zarządzania zawiłością w przemyśle motoryzacyjnym. Ten sektor charakteryzuje się wysokim poziomem zawiłości, głównie z powodu skomplikowanych procesów produkcyjnych, w[...]
EN The aim of the research paper is to present complexity phenomenon as a derivative of megatrends in today's global economy and to present the ways of complexity management in automotive industry. This sector is characterized by high level of complexity, mainly due to complicated production processes,[...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 6 798--807, CD
PL Wybór kanału dystrybucji zalicza się do decyzji strategicznych, ponieważ pod uwagę należy wziąć zarówno aspekty ekonomiczne, jak i te, które są związane z obsługą klienta. We współczesnych kanałach dystrybucji, które cechuje duża różnorodność wynikająca ze sposobu przepływu towarów z miejsca ich pro[...]
EN Selection of distribution channel is one of the strategic decisions as necessary to take into account the economic aspects, as well as those that are related to customer service. In modern distribution channels, which are characterized by a large variety because of the way of the goods flow from the[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 6 1179--1190, CD 2
PL W artykule przybliżono i zaprezentowano wybrane zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania niektórych problemów z zakresu logistyki dystrybucji. W tym celu przedstawiono główne zadania i problemy logistyki dystrybucji, zagadnienia optymalizacji liniowej oraz dwa przykłady praktycznego [...]
EN The article presents selected applications Excel which can by used to solve some of the problems of logistics distribution. For this purpose, article discusses mainly tasks and problems of logistics distribution, issues of linear optimalization and two examples of practical use excel spreadsheet.
10
100%
Logistyka
2014 nr 6 6453-6461
PL Do oceny zużycia energii w magazynie służą wskaźniki efektywności energetycznej magazynu, pozwalająceśledzić wpływ poszczególnych obszarów funkcjonowania magazynów, które charakteryzuje wysoka energochłonność. Niestety takich parametrów dla logistycznych systemów magazynowych nie opracowano – w prze[...]
EN To evaluate the energy consumption in the warehouse are energy efficiency indicators warehouse to track the impact of specific areas of the magazine, which is characterized by high energy consumption. Unfortunately these parameters for logistic storage systems not developed - in the illustrated lite[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono funkcje logistyki dystrybucji w procesie sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Scharakteryzowano program lojalnościowy, jako metodę kształtowania popytu na części zamienne. Badania ilości wystawionych dokumentów sprzedaży części zamiennych, w postaci faktur VAT [...]
EN Functions of distribution logistics in the process of tractors and agricultural machines spare parts sale have been presented. A loyalty programme, as a method of demand for spare parts shaping, was described. Examinations of the quantity of the issued documents of spare parts sale, such as VAT invo[...]
12
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2012 R. 20, nr 3 167-176
PL Przedstawiono zadania logistyki dystrybucji w obszarze obsługi klienta. Omówiono przeglądy przed sprzedażą (zerowe) pojazdów rolniczych, wykonywane przez punkty serwisowe. Badania przeprowadzono w dziale serwisu autoryzowanego dystrybutora pojazdów rolniczych. Cykl badań obejmował obsługę serwisową [...]
EN Paper presents the distribution logistics tasks in the sphere of customer service. Pre-sale technical inspections (zero-inspections) of agricultural machines and vehicles, done by the service stations, were discussed. Observations were carried out at the Service Department of an authorized distribut[...]
13
84%
LogForum
PL Artykuł przestawia analizę porównawczą wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji. Jest to analiza podobieństw i różnic według wybranych kryteriów takich jak między innymi: stopień integracji, orientacja na zapasy, forma zapasów, postać zapasu zabezpie[...]
EN Article presents a comparative analysis of selected concepts of managing material flows in the distribution logistics. This is an analysis of the similarities and differences according to selected criteria, such as: the degree of integration, focus on stocks, buffer form, the form of safety stocks a[...]
14
84%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono studium przypadku działalności wybranego przedsiębiorstwa branży krawieckiej w obszarze logistyki dystrybucji. Celem artykułu była analiza realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów dystrybucji oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach. Logistykę dystrybucji o[...]
EN The article presents a case study of the selected company's activity from tailoring sector in the area of distribution logistics. The aim of the article was the analysis of the company's distribution processes and identification of methods for improvement in some areas, with special attention to vir[...]
15
84%
Logistyka
2014 nr 5 1968--1976
PL W artykule wyróżniono rodzaje świadczeń społecznych (zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, program dożywiania, stypendia i zasiłki szkolne) i na tym tle pokazano problemy logistycznej dystrybucji świadczeń głównie w postaci środkó[...]
EN The article presents types of the social benefits (allowances, family benefits, maintenance funds, residence and energy allowances, supplementary feeding program, scholarships). Due to above benefits there was discussed the cash distribution logistics for the customers. There was defined the great i[...]
16
84%
Logistyka
2015 nr 2 737--747, CD1
PL W artykule zaprezentowano znaczenie centrów logistycznych i celów ich działania. Wskazano korzyści wynikająca z dynamicznego ich rozwoju będące zarazem wynikiem wielu zmian na rynku. Ważnym aspektem w rozpatrywaniu istoty centrów logistycznych są determinanty ich rozwoju, co zostało zaprezentowano[...]
EN The article presents the most important factors of logistics centers and the objectives of their actions.. An important aspect in dealing with the essence of logistics centers are determinants of their development, which has been presented based on different types of factors that are to affect the[...]
17
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 324--333
PL W artykule opisano polski rynek węgla kamiennego oraz przedstawiono organizację dystrybucji węgla w przedsiębiorstwach górniczych. Analizy dokonano na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego. Jej wyniki pozwoliły na wskazanie sposobów kierowania dystrybucją umożliwiających przedsiębiorstwom prze[...]
EN The paper describes Polish coal market and presents the organization of the coal distribution in mining companies. Presented analysis was conducted on the example of Katowicki Holding Węglowy. The results allowed the authors to identify methods of distribution that will enable companies to survive i[...]
18
84%
Logistyka
2014 nr 4 60--63
PL Celem artykułu było wskazanie korzyści, jakie niesie ze sobą sprzedaż bezpośrednia jako przykład kanału dystrybucji, zwłaszcza dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z najstarszych form handlu, charakterystyczną zwłaszcza dla drobnych gospodarstw rolnych, które w[...]
EN The main aim of this article is to show benefits behind this form of sales especially for smali holdings in Poland. Direct sale is one of the oldest trading forms. It is particularly characteristic for smali farms which under conditions of high competition have chosen the ąuality and direct contact [...]
19
84%
Logistyka
2015 nr 4 6105--6114, CD 2
PL Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznego ujęcia dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie w kontekście zmian na rynku pieczywa w Polsce. Strategia określa kierunek i zakres działania przedsiębiorstwa w długim okresie, w celu osiągnięcia przewagi w dostosowywaniu się do[...]
EN The aim of this study is to present a strategic approach to distribution in the selected enterprise in the context of changes in the bread market in Poland. Strategy is the direction and scope of an organization over the long term, which achieves advantage in a changing environment through its confi[...]
20
84%
Logistyka
2015 nr 4 6115--6123, CD 2
PL Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza strategii oraz kanałów dystrybucji jednego z najpopularniejszych produktów opakowaniowych, jakim jest folia stretch. Badania przeprowadzone na podstawie źródeł pierwotnych i wtórnych upoważniają autorki do zaprezentowania poglądu, iż efektyw[...]
EN The aim of this study is the identification and analysis of the distribution strategy and channels of one of the most popular packaging products, which is the stretch film. As a result of the studies based on the primary and secondary data, the authors have been provided with the conclusion that the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last