Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dispersed reinforcement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zaprezentowano oryginalne metody badania rozmieszczenia włókien stalowych w betonie. Obejmowały one badania przekrojów elementów belkowych, wykonanych z wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się z włóknami stalowymi. Analizę wykonano dwoma metodami, za pomocą autorskiego programu ko[...]
EN This paper presents the research methods of steel fibers deployment in concrete. The paper presents an analysis of cross-sections of beams made of Steel Fiber Reinforced High Performance Self-Compacting Concrete (SFRHPSCC). The analysis was performed by two methods, using specially developed compute[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 257--263
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obraz[...]
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with va[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 131-138
PL W ostatnich latach podejmuje się wiele badań służących poprawie trwałości kompozytów cementowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na korzystne oddziaływanie w tym względzie włókien polipropylenowych, ograniczających propagację mikrorys w tężejącym materiale betonopodobnym. Nie wspomina się jed[...]
EN In recent years much research has been done to improve durability of cement composites. In literature on the subject, beneficial effects of polypropylene fibers, which limit micro-scratches propagation in solidifying concrete-like material, are indicated in this respect. The risk of decreased final [...]
4
100%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 4 451--462
PL Powstawanie rys (pęknięć) skurczowych tynków renowacyjnych jest wciąż aktualnym tematem. Chociaż znane są przyczyny ich tworzenia się, to w literaturze trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby obniżyć tę wrażliwość. Jednym ze sposobów jest stosowanie zbrojenia w postaci włókien. Badano wp[...]
EN Formation of shrinkage cracks in renovation plasters is still a topical subject. We know the causes for shrinkage cracks formation, but in literature it is difficult to find an answer to the question of what to do to reduce this vulnerability. One way is to use reinforcement in the form of fibres. T[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 30--32
6
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 73--74
7
100%
Technical Transactions
PL Tematem artykułu jest określenie wpływu dodatku włókien polipropylenowych na właściwości mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego. W tym celu przeprowadzono badania świeżej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego (niszczące oraz nieniszczące). W skład badań mieszanki betonowej wchodziły: [...]
EN The purpose of the article is to determine the effect of the addition of polypropylene fibres on the properties of concrete mixtures and hardened concrete. To this end, both destructive and non-destructive tests were conducted. The concrete mixture tests included the testing of the consistency, air [...]
8
80%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 28--30
PL W artykule poruszono problem zagospodarowania piasków na terenie Pomorza powstających jako odpad przy pozyskiwaniu kruszyw mineralnych do betonu. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie piasków odpadowych do produkcji konstrukcyjnych kompozytów mineralnych ze zbrojeniem rozproszonym[...]
EN In the paper an issue of waste sand utilization was raised.The heaps ofwaste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problemcou[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Special peculiarities of manufacturing of the disperse reinforced glassgipsum concrete products are considered and new technological decisions during the production of the frameless partition panels from the certain material are offered in the article.
10
80%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 2, 4--6
11
80%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 329--334
PL Badano występowanie korelacji pomiędzy długością rysy i zmianą oporności elektrycznej próbek betonowych. Sporządzono próbki bez włókien i z włóknami stalowymi, o długości 6 mm, których zawartość wynosiła 1% objętościowy. Badano wytrzymałość przy zastosowaniu trzypunktowego zginania. Pomiary długości[...]
EN In this study, the correlations between crack length and electrical resistance change were investigated for cement matrix composites. A mix without fibers and another mix with 6 mm long steel fibers, 1% volume fraction were produced. Three samples from each mix were cast and cured. Three point bendi[...]
12
80%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
13
80%
Cement Wapno Beton
PL W przeprowadzonych badaniach wykonano próbki w kształcie beleczek z zaprawy uzbrojonej mikrowłóknami, przy różnym stopniu zastąpienia cementu przez popiół lotny wapienny. Przedstawiono wyniki mikroskopowej charakterystyki popiołu lotnego klasy C ze spalania węgla brunatnego. Analizę mikrostruktury z[...]
EN A series of mortar beams was cast with various content of high calcium fly ash as a partial replacement of Portland cement. The results of microstructural characterization of mortar containing fly ash class C (High Calcium Fly Ash) from combustion of lignite are presented. The evaluation ot the micr[...]
14
80%
Cement Wapno Beton
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znaczne[...]
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significant[...]
15
80%
Cement Wapno Beton
PL Przygotowano trzy rodzaje próbek betonowych z cementu hutniczego bez i z dodatkiem włókien stalowych oraz z równoczesnym dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. Próbki te poddano zmiennej temperaturze w komorze quasi-adiabatycznej, która symulowała warunki cieplne występujące w betonowych e[...]
EN The series of concrete samples from slag cement without and with the addition of steel fibers and with steel and polypropylene fibres simultaneously were prepared. These samples were submitted to changeable temperatures in the quasi-adiabatic chamber, simulating the thermal conditions occurring in t[...]
16
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 70--71
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu wysokowartościowego modyfikowanego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Porównano je z wynikami badań próbek bez dodatku włókien oraz przeprowadzono estymację wytrzymałości na ściskanie betonu w funkcji zawartości włókien sta[...]
EN The article presents the results of compressive strength test of high performance concrete reinforced with steel and polypropylene fiber. The results obtained from research are compared with compressive strength of the specimens without fiber. An estimation of concrete compression strength as a func[...]
17
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 27--29
18
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 70--71
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu o[...]
EN The paper presents the results of testing of compressive strength of fastbinding mineral mortar modified with steel fibers. The results of testing of beams with dimensions 150×250×3300 mm made of such composites are presented as well. A positive effect of the addition of fibers on the compressive st[...]
19
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 2 42--44
PL Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych [...]
EN Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameter[...]
20
80%
Builder
2016 R.20, nr 12 84--89
PL Artykuł dotyczy konstrukcji współczesnych przemysłowych posadzek betonowych. Uwzględniono posadzki na gruncie, płytach fundamentowych oraz stropach. Przedstawiono stosowane rozwiązania materiałowe i podstawowe wymagania. Omówiono kształtowanie i konstrukcje dylatacji betonowych posadzek.
EN The article concerns the construction of modern industrial concrete floors. Floors on the ground, foundation plates and floor slabs been take into consideration. The material solutions applied in practice and the basic requirements were presented. The shaping and the design expansion joints of the c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last