Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital terrain model (DTM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule przedstawiono technologię pozyskania danych terenowych w celu wygenerowania Numerycznego Modelu Terenu przy użyciu precyzyjnej metody RTK/OTF z wykorzystaniem łącza GPRS do transmisji poprawek. Precyzyjna metoda RTK pozwala nam w czasie rzeczywistym pozyskać współrzędne poziome i współrzę[...]
EN The paper presents the technology of obtaining terrain data for the purpose of generating the Digital Terrain Model (DTM) applying the precise RTK/OTF method and using GPRS link for transmission of adjustments. The precise RTK method allows obtaining the horizontal coordinates and the height coordin[...]
2
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/2 1347--1361
EN Digital photogrammetry is one of the intensively developing areas of technical sciences. Increasing participation in the surveying works have digital devices and solutions giving new possibilities in creation of the appropriate map elements and models as well. A particular role to play has the laser[...]
3
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 459--469
PL Analiza wrażliwości algorytmu użytego do modelowania powierzchni terenu ma na celu określenie zależności przyczynowo-skutkowych między parametrami modelu lub danymi wejściowymi a efektem modelowania. Im większy jest wpływ danych w przyjętym modelu, tym bardziej uważnie należy je traktować, albo zmie[...]
EN A sensitivity analysis algorithm used to model the surface of the terrain is to determine cause and effect relationships between the input and the result of modeling. The larger is the impact, the more carefully have to be treated or the interpolation algorithm has to be changed. In particular, ther[...]
4
80%
Mining Science
2015 Vol. 22 75--83
EN The spatial information systems of mining company can be used for monitoring of mining activity, excavation planning, calculations of the ore volume and decision making. Nowadays, data base has to be updated by sources such as surveying positioning technologies and remote sensed photogrammetry data.[...]
5
80%
Metody Informatyki Stosowanej
2008 nr 4 (Tom 17) 111--120
EN The article presents problems of verifying DTM creating methods on the basis of real sounding data. There has been presented a concept of solving these problems by applying virtual hydrostatic sounding. A method has been worked out of simulating a single and multibeam echosounder taking into account[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Na efektywność generowania numerycznego modelu terenu decydujący wpływ ma rozmieszczenie punktów pomiarowych. W przypadku klasycznych pomiarów geodezyjnych dobór punktów reprezentujących teren jest dokonywany w trakcie pomiaru i jest uzależniony przede wszystkim od doświadczeń zespołu pomiarowego. Z[...]
EN The effectiveness of digital terrain model generation is determined by positioning of measurement points. In case of classical land survey measurements the choice of points representing the terrain is done during the measurement and depends mainly on the experience of survey team. Application of mod[...]
7
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 109--118
PL W pracy autorzy przeprowadzili analizy dokładności danych, uzyskanych w wyniku wykonanego sondażu hydroakustycznego za pomocą jednowiązkowej echosondy ultradźwiękowej LMS-527C DF iGPS firmy Lowrance Electronics, Inc. Lokalizacja punktów sondowania była przeprowadzona na dwa sposoby: wykorzystano 12-[...]
EN The authors carried out an analysis of the accuracy of data obtained from a hydroacoustic survey performed with the ultrasonic sonar LMS-527C DF and GPS Company Lowrance Electronics, Inc. The location of probing points was carried out in two ways: using an 12-channel GPS built-in echo s ounder and, [...]
8
80%
Polish Cartographical Review
2015 Vol. 47, No. 3 121--135
EN Despite numerous theoretical and experimental studies of analytical relief shading, devised about half a century ago, its quality has not yet reached the excellence of traditional (manual) shading. The paper discusses its basic principles and the main factors affecting the quality of shading. It als[...]
9
70%
Geological Quarterly
2016 Vol. 60, No. 2 407--416
EN The aim of the study is to present the occurrence of landslides on the submarine slope of a sandy barrier. The scale and significance of this phenomenon is discussed. The study area is the Hel Peninsula. It is a 35 km long young sandy spit. The landform is prograding into the deep part of Gdańsk Bay[...]
10
70%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 1 51--61
EN This article explores the problem related to preparing the digital data used for 3D visualizations on big areas. Because of the frequent problem of having only a small amount of such data the authors introduce a technology allowing densification of the data that make up the Digital Terrain Model. Th[...]
11
70%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 57--63
EN This article discusses the problem of point object placement in 3D space for the purposes of visualization. We have to deal with this kind of task, when we have to place objects on a DTM (Digital Terrain Model), which most often is an irregular triangle grid. Unfortunately, the case when the point o[...]
12
70%
Geodezja i Kartografia
PL W pracy badany jest wpływ rozdzielczości modelu terenu na wyznaczenie geoidy przy użyciu różnych metod redukcji grawimetrycznych. Numeryczny model terenu umożliwia precyzyjne mapowanie szczegółów terenowych, toteż, w miarę dostępności, powinien być on wykorzystywany w każdej redukcji grawimetrycznej[...]
EN This paper investigates the terrain-aliasing effects on geoid determination using different gravimetric reduction schemes. The high resolution of digital terrain model (DTM), if available, should be used for every gravimetric reduction scheme since it can precisely map the details of the terrain. Th[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Do prezentacji powierzchni ściany klifu można wykorzystać numeryczny model typu GRID, który jest zbiorem węzłów tworzących regularną siatkę kwadratów aproksymowanej powierzchni terenu. Ze względu na to, że brzegi klifowe posiadają dużą stromiznę zbocza, często dochodzącą do pionu, obniża to dokładno[...]
EN One of the way of presenting the cliff wall is the DTM of GRID type, being a set of nodes making up a regular grid of squares. The cliff edges are usually characterized by a significant steepness, often reaching the vertical. This causes accuracy decrease in reference to the interpolated height in t[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 235-241
PL Numeryczny model rzeźby terenu (NMT) ma coraz większe zastosowanie zarówno przy modelowaniu powierzchni lądowych, jak i dna morskiego oraz innych akwenów. Znajduje on również zastosowanie w nawigacji do oceny bezpieczeństwa żeglugi statku, w komputerowych programach symulacji ruchu statku, czy w naw[...]
EN The Digital Terrain Model (DTM) has been used more and more often in modelling the land or the bottom of the sea and other water systems. It has been adopted in navigation to estimate the safety, in computer vessel traffic simulating programms and in comparative navigation to create the patterns of [...]
15
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule uzasadniono potrzebę stworzenia programowego symulatora echosondy wielowiązkowej oraz symulowania wirtualnych sondaży morskich. Przedstawiono opracowany algorytm działania symulatora oraz wirtualnych pomiarów uwzględniających parametry ruchu jednostki oraz przetwornika. Zaproponowana meto[...]
EN The paper deals with the process of building digital terrain model (DTM) of a seabed basing on multibeam echosounder data. One of the most difficult problems in this area is verification of existing interpolation methods using real data, since the exact shape of the bottom is uncertain. Authors prop[...]
16
61%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 8 137--141
PL Informacje o przebiegu rzeźby terenu, szczególnie na obszarach podlegających przekształceniom wskutek szeroko pojętej działalności górniczej, umożliwiają przestrzenne monitorowanie procesów i zjawisk związanych z deformacjami powierzchni. W artykule opisano generowanie oraz wynikające z tego procesu[...]
EN Data on land relief, particularly in areas which undergo transformations due to the broadly-defined mining activities, enables the spatial monitoring of processes and phenomena connected with surface deformations. This paper presents the development and accuracy of the Digital Terrain Model (DTM), o[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 65 53-64
PL Wraz z rozwojem metod pomiarowych, a szczególnie urządzeń do automatycznej rejestracji położenia punktów, pojawia się potrzeba wstępnego opracowania wyników pomiaru w celu dostosowania ich struktury i wielkości do planowanych funkcji tworzonych systemów przestrzennych. W pracy przedstawiono koncepcj[...]
EN Along with the development of measurement methods, especially devices for automatic registration of point position, there is a need for preliminary data evaluation in order to adapt their structures and quantity to the planned functions of the spatial systems. The paper presents a concept and genera[...]
18
61%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 nr 7 131-143
PL Zbiory obserwacji generowane przez urządzenia o działaniu ciągłym wymagają wstępnego przetworzenia w celu dostosowania ich struktury i wielkości do tworzenia mapy numerycznej i planowanych funkcji systemów przestrzennych. W artykule przedstawiono koncepcję oraz ogólne założenia przetwarzania dużych [...]
EN Observation sets generated by continuous-recording devices should be adjusted to the spatial data model included in the system before they are used for digital map compilation or creating databases of spatial information systems. The article presents some concepts and general assumptions of processi[...]
19
61%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Modele numeryczne opisujące powierzchnię terenu w postaci z=z(x,y) organizowane są najczęściej, zwłaszcza te rozległe, na regularnej siatce, na ogół kwadratów. Dane do tych modeli mogą być pozyskiwane, między innymi, w procesie digitalizacji obrazu warstwicowego map topograficznych. Wielkość siatki [...]
EN Digital terrain models, witch describes terrain surface in form z=z(x,y) are given mainly as grid models. The data for these models could be captured from topographic maps in any digitising process. In this case the grid cell size is determined through the contour interval and geometric characterist[...]
20
61%
Roczniki Geomatyki
EN In view of high spatial accuracy, high degree of automation in the process of data acquisition and data processing, practical independence on weather conditions, and possibility to make measurements in the areas covered by flora, laser scanning more and more often supplements or even replaces tradit[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last