Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 3 121--129
EN The paper concerns the quality of interaction between the basic elements of the railroad surface, based on digital modeling. A map of vertical displacements of railroad subgrade was developed in the function of changing conditions in the subgrade load capacity. These conditions were characterized by[...]
2
100%
Machine Dynamics Research
EN This paper presents an analysis of the propagation of stresses in a given soil medium determined with the use of the method of digital modeling and FEM calculations. A digital model of interaction between the drive wheel and the ground has been prepared. The model was exposed to the force of gravity[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1481--1485
PL Opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania systemów CAD do rozwiązywania zagadnień z jakimi spotykają się w swojej pracy zawodowej współcześni inżynierowie. Przedstawiono, w sposób ogólny, kilka najpopularniejszych w naszym kraju programów oraz porównanie możliwości wykorzystani[...]
EN Paper aims to present the possibilities of using CAD systems to solve problems they encounter in their professional modern engineers. Shows, in general terms, few popular in our country programs and to compare the possibilities of using the example of a project of the shaft.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 238--242
PL W pracy użyto tzw. cyfrowych filtrów funkcyjnych do modelowania linii długiej R, L, G, C oraz R, L, –G, –C, wprowadzając filtry hiperboliczne i eliptyczne. W modelu tej pierwszej linii zastosowanie znajdują filtry hiperboliczne, w modelu drugiej eliptyczne. Pojawia się też pojęcie filtru tangencjaln[...]
EN In the paper the so–called functional digital filters were used for modeling the transmission line R, L, G, C and R, L, –G, –C, by introducing hyperbolic and elliptic filters. In the first model of line hyperbolic filters were used, in the second – elliptic. The study also introduces a concept of th[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na tle historii ewolucji geologicznej regionu ukazano litologiczną i tektoniczną charakterystykę górotworu w rejonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Przedstawiono sposób selekcji i analizy danych geologicznych oraz metodykę tworzenia przestrzennych modeli: budowy geologicznej. Jaskini Niedźwiedziej[...]
EN The paper shows elements of geological evolution of crystalline geological units in Kłodzko Kettle and the lithological and tectonic characteristics of rocks in Niedźwiedzia Cave's surroundings. The way of selection and analysis of geological data, and the methods of digital 3D model's construction [...]
6
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Spowodowane eksploatacją górniczą zjawiska dynamiczne (np. utrata stateczności górotworu) wywołują drgania zarówno samego górotworu jak i budynków usytuowanych na powierzchni. Prowadzone są liczne prace, których celem jest pomiar lub prognoza ww. wstrząsów oraz będących ich skutkiem drgań. Jednym ze[...]
EN Dynamic occurrences caused by mining exploitation (e.g. the loss of rock mass stability) result in vibrations of both the rock mass and the building situated on its surface. There are many projects concentrating on measuring or predicting quakes mentioned above and vibrations caused by them. One of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last