Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital image correlation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 1049-1061
PL W pracy przedstawiono wizyjną metodę pomiaru statycznego ugięcia konstrukcji. Przemieszczenia punktów pomiarowych wyznaczane są z wykorzystaniem znormalizowanego współczynnika korelacji wzajemnej. Zastosowanie przekształcenia homograficznego umożliwiło pomiar pola przemieszczeń na podstawie fotograf[...]
EN In the paper, the vision-based method of static in-plane deflection measurement of a structure is presented. Displacements of measurement points of the structure under the load are computed by means of the normalized digital image correlation coefficient. The application of the homography transforma[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 2 383--394
EN Different kind of foams, usually made from polymers, metals, ceramics, glass, etc. have been widely used in various branches of civil engineering since the 80s. The most common are polyurethane foams. Since their role in construction nowadays is not only to act as a thermal barrier but also to take [...]
3
100%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 4 333--338
EN Mechanical cutting allows separating of sheet material at low cost and therefore remains the most popular way to produce laminations for electrical machines and transformers. However, recent investigations revealed the deteriorating effect of cutting on the magnetic properties of the material close [...]
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The mechanical performance of underground flexible structures such as buried pipes or culverts made of plastics depend not only on the properties of the structure, but also on the material surrounding it. Flexible drains can deflect by 30% with the joints staying tight, or even invert. Large deforma[...]
5
88%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The paper presents results of experimental investigations of strain localization in concrete using a non-destructive method called Digital Image Correlation (DIC) technique. This technique measures surface displacements from digital images. The model tests were carried out with notched concrete spec[...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 4 79-90
PL W artykule przedstawiona została analiza niepewności pomiarowej dla stereowizyjnego układu obserwacji. Przeprowadzono przegląd stosowanych technik ilościowej oceny niepewności tej metody. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na wielkość błędów, wynikających zarówno z cyfrowej korelacji obra[...]
EN This paper presents measurement uncertainty analysis in stereo vision system. Error sources are divided into two categories: correlation errors and 3D reconstruction errors, including camera calibration influence. Errors related to the measurement devices, working environment and the digital image c[...]
7
75%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 15-24
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie bezkontaktowych metod optycznych do analizy kształtu ugięcia konstrukcji. W tym celu za pomocą macierzy homografii oraz współczynnika korelacji wyznaczono przemieszczenia reprezentujące deformacje konstrukcji w oparciu o obrazy konstrukcji przed i po deformacji[...]
EN In the paper the application of non-contact optical methods for a construction deformation analysis was presented. Homography matrix and correlation coefficient were employed by the means of two construction images: state before and after deformation in order to obtain displacements field. It repres[...]
8
75%
Diagnostyka
2012 nr 3(63) 35-41
EN Nowadays, non-contact measurement systems have found application in the Structural Health Monitoring of civil engineering structures for the detection, localization and assessment of damage. In the field of static deflection measurement, the vision based techniques have become more popular. The defl[...]
9
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 1 170--180
EN The main goal of this paper is to present a robust calibration procedure of essential material parameters of concrete models, based on both full-field measurements and inverse analysis. The proposed method uses a simple laboratory test and home-made correlation software alongside a fast camera. Usua[...]
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this contribution an influence of random contrast patterns creation on the quality of the obtained results of experimental modal analysis performed by high-speed digital image correlation is described. Three common forms of random pattern creation were investigat-ed. While the first form was pres[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper, the applications of mesh-free SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) continuum method to the simulation and analysis of trimming process is presented. In dealing with shearing simulations for example of blanking, piercing or slitting, existing literatures apply finite element method (F[...]
12
75%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Dokładne wyznaczenie odkształceń i naprężeń w poddanych obciążeniom materiałach geosyntetycznych stanowi istotne zagadnienie zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego. Materiały geosyntetyczne są coraz bardziej popularne w budownictwie komunikacyjnym, a ciągły rozwój tych produktów wska[...]
EN The exact determination of stresses and strains occurring in loaded geosynthetic materials is an important issue both from the scientific point of view as well as practical one. Geosynthetic materials are becoming more and more popular in civil engineering and the continuous development of these pro[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this work, the influence of strain rate on the anisotropy of the Ti6Al4V titanium alloy has been analyzed. Tensile tests of notched specimens were carried out in three loading orientations (0°, 45°, and 90°) with respect to the rolling direction, using the servo-hydraulic testing machine and Hopk[...]
14
75%
Transactions on Aerospace Research
2018 Nr 3 (252) 51--68
PL W niniejszym artykule przedstawiono prace wykonane w ramach projektu „Wykorzystanie metod druku 3D (rapid prototyping) w połączeniu z badaniami optycznymi do szybkiego optymalizowania przestrzennych modeli wykonanych w technologii przyrostowej”. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia trzech wybran[...]
EN Research included in this article were conducted with a project: ‘Additive technology used in conduction with optical methods for rapid prototyping of 3D printed models’. In this article intellectualized three various 3D printing technologies: Fused Deposition Modelling (FDM), Selective laser Sinter[...]
15
71%
Structure and Environment
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników badań eksperymentalnych belek żelbetowych z wykorzystaniem systemu ARAMIS (korelacja obrazu cyfrowego) z wynikami uzyskanymi w wyniku modelowania numerycznego. W wykonanych badaniach zaobserwowane zostało odchylenie z płaszczyzny belek żelbetowych, spowodo[...]
EN The article presents comparison of the results obtained from reinforced concrete beams experimental studies with the use of ARAMIS system (digital image correlation) with the results gained from numerical modeling. During studies, deviation from the plane of reinforced concrete beams was observed[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 6 569-572
PL W pracy dokonano przeglądu dostępnych na rynku trójwymiarowych wizyjnych systemów pomiarowych. Przedstawiono koncepcję nowego systemu wizyjnego do pomiaru deformacji i struktury obiektów inżynierii lądowej oraz pomiaru przebiegów drgań, oraz wizualizacji operacyjnych postaci drgań. W artykule przeds[...]
EN Review of 3D vision measurement systems available on the market is presented in the paper. A concept of new vision systems dedicat-ed to measurements of deformation and geometry of civil engineer-ing objects as well as vibrations of structures and visualization of operational shape modes is introduc[...]
17
63%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 3-11
PL W pracy przedstawiono opracowany prototyp systemu wizyjnego do pomiarów dwuwymiarowych deformacji konstrukcji. Pole przemieszczeń analizowanego obiektu, powstałe pod wpływem działających obciążeń, wyznaczono przy pomocy znormalizowanego współczynnika korelacji. Zastosowanie przekształcenia homografi[...]
EN The vision-based method of civil engineering construction's in-plane deflection measurements was developed. Displacement field of the analyzed structure resulting from load was computed by means of digital image correlation coefficient. The application of homography mapping enabled the deflection cu[...]
18
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: To reinforce the standardization of the bulge test measuring procedures by comparison of two different bulge forming measurement methods. Design/methodology/approach: Two different bulge forming measurement methods are used simultaneously in order to reinforce the standardization of the bul[...]
19
63%
Mechanics and Control
PL W artykule zaprezentowano optyczną bezkontaktową metodę pomiarową ugięć statycznych konstrukcji w jednej płaszczyźnie. Przemieszczenia punktów pomiarowych obiektu będącego pod działaniem obciążeń zostały wyznaczone za pomocą znormalizowanego współczynnika korelacji. Zastosowanie przekształcenia homo[...]
EN The paper presents an optical non-contact method of measuring the static deflection structure in one plane. Displacements of measurement points of the structure under the load were computed by means of digital image correlation coefficient. The application of homography mapping enabled the deflectio[...]
20
63%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 4 21--27
PL W pracy przedstawiono możliwość zautomatyzowanej detekcji i pomiaru długości pęknięcia zmęczeniowego w trakcie realizacji cyklicznie zmiennego obciążenia. W zaproponowanym rozwiązaniu analiza pęknięcia odbywa się poprzez pomiar rozkładów przemieszczeń w obszarach przewidywanych pęknięć z zastosowani[...]
EN New possibilities of an automated detection and measurement of fatigue crack length under cyclic loading conditions have been presented in the paper. In the proposed solution the fatigue crack analysis is realised by the displacement distribution measurement in fatigue cracking zones with the use of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last