Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital filtering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Various components of surface texture are identified, namely form, waviness and roughness. Separation of these components is done by digital filtering. Several problems exist during analysis of two-process surfaces. Therefore the Gaussian robust profile filtering technique was established and has be[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2003 z. 25 [207] 375-380
PL Filtracja wagowa jest jedną z metod ograniczania zakłóceń sygnałów dyskretnych. Polega ona na mnożeniu wartości próbek przez odpowiedni element funkcji wagi (zwanej też oknem wagowym}, a następnie sumowaniu otrzymanych iloczynów wzdłuż całego okna. Jakość filtracji rośnie wraz z szerokością okna wag[...]
EN The weight filtration is one of methods which can remove noises from measure signals. The matter consist in multiply discrete samples by the weight function called weight window. The weight filter is a low-pass filter without the cut-off frequency. The quality of the filtration is growing with the w[...]
3
86%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono problemy występujące przy naprowadzaniu obiektów latających gdy pomiar wartości uchybu ma charakter nieciągły i jest zakłócony ruchami oscylacyjnymi pocisku. Wymusza to konieczność dokonania odpowiedniej korekcji i prognozowania otrzymanych wartości sygnałów uchybu. W czasi[...]
4
72%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 77--83
PL Bezinwazyjne diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych z dodatkową klatką rozruchową jest ważnym zagadnieniem w diagnostyce eksploatacyjnej tego typu maszyn. Szczególnie jest to istotne w przypadku maszyn, dla których dokonuje się częstych i długich rozruchów. Równie ważne jest zweryfikowanie p[...]
EN Non-invasive diagnosing of induction motors with additional starting cage seems to be an important issue in operating diagnosis of this type of machines. This is particularly important in case of machinery subjected to frequent and long starts. Equally important is also to verify commonly used metho[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2014 Nr 6 15--23
PL W pracy przedstawiono praktyczną realizację analogowo-cyfrowego systemu rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP-1 „WAZA” oraz sprzężonego z ni[...]
EN In this work practical realization of the analog to digital recording system of the fast object are presented. As a fast object the anti-aircraft artillery guns whit caliber 23 mm or greater are understanding. The system was build with use of the radar station ZRP-1 “WAZA” coupling with computer IBM[...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 201-205
PL Referat poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy (użyteczny) nakładają się składowe ma[...]
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having, for example, the character of damped oscillations imposes[...]
7
72%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 11, z. 3 203-216
PL Artykuł ten opisuje możliwości poprawienia predykcji notowań cen i zasobów miedzi przy użyciu filtracji cyfrowej. Stanowi ona etap wstępny, który eliminuje z sygnału losowego, jakim jest notowanie giełdowe, jego wyższe harmoniczne traktowane jako zakłócenia. Po analizie widmowej ciągu notowań giełdo[...]
EN This article describes improvement capabilities of copper exchange rates prediction using digital filtering. It is considered as a preliminary step which eliminates signal's upper harmonics treated as a random noise. Having finished copper stock exchange quotation's spectral analysis the most approp[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 924--928
PL W artykule omówiony został wpływ zużycia zębów skrzyni biegów w samochodzie na generowany sygnał przyspieszenia drgań mierzony na obudowie tej skrzyni. Sygnał został przetworzony trzema metodami: analizy widmowej FFT, filtracji cyfrowej oraz analizy falkowej. Następnie opracowano miary różnicujące s[...]
EN Paper discussed the impact of tooth wear generated in the car gearbox on the acceleration vibration signal measured on the gearbox housing. The signal was processed by three methods: FFT spectral analysis, digital filtering and wavelet analysis. Then the measures to differentiate condition of gears [...]
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 54--57
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy nakładają się składowe mające charakt[...]
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having the character of damped oscillations impose on surge wavef[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 7 117--121
PL Poniższa praca przedstawia propozycję zastosowania filtracji ułamkowego rzędu sygnału określającego wielkość aktualnego zapotrzebowania klientów na produkt. Rozpatrywany model magazynu charakteryzuje się relatywnie dużym oraz zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw. System sterowania został oparty na s[...]
EN This paper presents proposal of using fractional order filtering of the consumer demand. Considered inventory system with variable time delay uses a feedback-feedforward control system. The paper describes integer and fractional order filters. The parameters of the filters and control system are det[...]
11
72%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 307--312
The article presents an overview of non-stationary signal processing methods in the noninvasive diagnosis of rotor’s cage of asynchronous machines in transient states based on the waveform of the starting current of the stator. Particular attention was devoted to the presentation of the practical as[...]
PL W artykule zaprezentowano przegląd metod przetwarzania sygnałów niestacjonarnych w bezinwazyjnej diagnostyce uzwojeń klatki wirnika maszyn asynchronicznych w stanach przejściowych, na podstawie przebiegu prądu rozruchowego stojana. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu praktycznych aspektów wyk[...]
12
58%
Polish Geological Institute Special Papers
1999 Vol. 1 1-88
PL Transformacje są bardzo ważnym krokiem w interpretacji pól potencjalnych. Można je nawet traktować jako niezależną metodę interpretacji (Blakely, 1996). To samo można powiedzieć o wizualizacji tych danych. W pracy przedstawiono wyniki badań podjętych przez autora w obu tych dziedzinach. Od strony tr[...]
EN Transformations of potential field data is a very important step in their interpretation. It can even be treated as j another interpretation method (Blakely, 1996). The same can be said about visualization of potential field data. The paper presents the results of studies in both fields undertaken b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last