Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diesel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
EN In the article one of the ways of reducing of fuel consumption at railways is explored. It is shown, that now there is possibility of substantial (5-10%) improvement of traction-economical characteristics of multi-sectional diesel locomotives due to the use of the microprocessor systems of control, [...]
2
86%
Agricultural Engineering
PL Zastosowanie mieszanki oleju napędowego i metanolu w silniku Diesla wymaga modernizacji starych lub opracowania nowych systemów regulacyjnych wtrysku paliwa. W tym celu opracowano kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych systemu wtrysku paliwa. Celem pracy było opracowanie konstrukcji elementów reg[...]
EN The use of diesel oil and methanol mixture in a Diesel engine requires modernization of old fuel injection control systems or development of new ones. Therefore, few options of structural solutions of the fuel injection system have been developed. The objective of the paper was to develop a structur[...]
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 213--216
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu temperatury na wyniki badań oleju napędowego metodą spektroskopii impedancyjnej. Wyniki wstępnych badań w stałej temperaturze wskazywały na możliwość użycia metody do wykrycia substancji szkodliwych dla silnika. Badania przedstawione w pracy wskazują zaś na to, że [...]
EN In the paper an attempt was made to experimentally verify temperature influence on the evaluation of diesel fuel with the use of impedance spectroscopy. Previous tests’ findings showed that this method can be used to detect undesirable substances in constant temperature. Tests presented in the paper[...]
4
86%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 37--38
PL Coraz więcej samorządów gminnych i komunalnych firm przewozowych decyduje się na zakup autobusów elektrycznych. Jaki zatem los czeka w najbliższych latach producentów pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi (np. dieslowskimi) i przewoźników, którzy je eksploatują? W artykule przeprowadzono analiz[...]
EN More and more municipal local governments and municipal transport companies decide to purchase electric buses. So what, in the nearest years, will be the fate of manufacturers of vehicles driven by combustion engines (e.g. diesel) and carriers, who operate them? The paper analyses effects, which wil[...]
5
81%
Journal of KONES
EN Recent years have brought significant progress in the field of hybrid vehicles. Today, almost all major manufacturers offer this type of cars for their clients. Hybrid drives have lower fuel consumption and less emission of toxic gases. These benefits have led to the rapid popularization of hybrid c[...]
6
81%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1267-1276
PL Zgodnie z przyjętymi przez Unię Europejską dyrektywami w 2005 roku dodatek biokomponentów do paliw powinien wynosić co najmniej 2%. W Polsce obecnie olej napędowy nie zawiera jeszcze estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME - Falty Acid Methyl Esters) pochodzących z transestryfikacji oleju rzepak[...]
EN According to the directives assumed by the EU in 2005, the fuels should containan addition of biocomponents in the proportion of at least 2%. At present in Poland Diesel oils do not contain any additions of fatty acids methyl esters (FAME) being products of transestrification of rape-seed oil. Intro[...]
7
81%
Journal of KONES
EN As a part of the research work done on the engine URSUS 4390 which aimed at increasing power while reducing exhaust gas emissions, intake channels in the head, shape of the combustion chamber and compression ratio were modified. Proper injection equipment was selected and atomizer nozzles were const[...]
8
81%
Journal of KONES
EN Commonly used in the shipbuilding are combustion piston diesel engines that serve as power generators and main propulsion engines. More stringent of environmental regulations, however, require a more detailed understanding of the processes involved in piston engine combustion to reduce emissions to [...]
9
81%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 259--266
EN The results of CFD modelling a dual fuel diesel engine powered with both methanol and diesel fuel is presented in the paper. Modelling was performed with 20 and a 50% energetic share of methanol in the entire dose. The analysis was conducted on both the thermodynamic parameters and exhaust toxicity [...]
10
81%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this paper molybdenite flotation using microemulsified collector was reported. The flotation performance of microemulsified collector and conventional diesel was compared. This study is a prelimi-nary investigation which uses pure molybdenite mineral in a modified Hallimond tube. The pH tests sho[...]
11
72%
Logistyka
PL Filtr cząstek stałych stosowany w samochodach osobowych z silnikiem Diesla ma za zadanie oczyszczać gazy spalinowe z zanieczyszczeń i cząstek sadzy. Filtry cząstek stałych są montowane we wszystkich nowych samochodach, by spełnić normę EURO 5. Gromadzące się w filtrze cząstki stałe powodują jego sto[...]
EN Diesel particulate filters assembled into exhaust systems of cars with diesel engines are supposed to clean exhaust gases from the particulate. All new cars are fitted with diesel particulate filters according to the EURO 5 norm. The problem is that exhaust soot is accumulated in the filter and grad[...]
12
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 550--551
PL Badania dotyczyły ochronnej roli śluzu w stosunku do cząstek sadzy. Określono współczynnik dyfuzji trzech typów agregatów sadzy przez warstwę sztucznego śluzu. Agregaty sadzy DEP (Diesel Exhaust Particles) uzyskało ze spalania różnych olei napędowych w wysokoprężnym silniku diesla. Były to struktury[...]
EN Research was focused on a protective role of mucus in relation to carbon black particles. The diffusion coefficient for three types of carbon black aggregates through a layer of artificial mucus was determined. Diesel exhaust particles were obtained from the combustion of various fuels in a diesel o[...]
13
72%
Diagnostyka
PL Wraz z rozwojem silników spalinowych, inżynierowie podejmują próby redukcji emitowanego hałasu i generowanych drgań. Ze względu na wysokie koszty paliwa, coraz częściej poszukuje się nowych źródeł zasilania w celu obniżenia kosztów. W silnikach o zapłonie samoczynnym, coraz bardziej popularną metodą[...]
EN With the development of internal combustion engines, engineers attempt to reduce the noise and vibration generated. Due to the high cost of fuel, are increasingly looking for new sources of power in order to reduce costs. In diesel engines, an increasingly popular method is the admixture of propane-[...]
14
72%
Chemik
PL W artykule zaprezentowano przegląd współczesnych kierunków rozwoju technologii produkcji biobutanolu w procesach fermentacyjnych oraz możliwości zastosowania n-butanolu jako komponentu paliw stosowanych do zasilania silników Diesla. Omówiono problemy związane z uzyskaniem odpowiedniej wydajności pro[...]
EN The article presents a review of contemporary directions of development of biobutanol fermentation processes production technologies and the application possibilities of n-butanol as a component of fuel used to feed diesel engines. The problems concerning obtaining the required yield of biobutanol i[...]
15
72%
Combustion Engines
EN In order to maximise engine heat efficiency an engines charge flow must be properly designed -especially its swirl and tumble ratio. A two-stroke compression-ignition opposed piston engine reacts to engine swirl differently compared to a standard automotive engine with axially symmetric combustion c[...]
16
72%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 271--277
PL Ze względów ekonomicznych i ekologicznych poszukiwane są alternatywne sposoby zasilania silników spalinowych. W silnikach o zapłonie samoczynnym, obserwuje się wzrost zainteresowania instalacjami paliwowymi pozwalającymi na domieszkę propan-butanu. Wynika to z ceny tego paliwa, szerokiej sieci dystr[...]
EN Due to economic and ecological reasons alternative ways of supply of combustion engines are looked for. In diesel engines, a growing interest in systems allowing the admixture of propane-butane has been observed. This is due to several reasons: the price of fuel, a wide distribution network, as well[...]
17
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 145--150
PL W artykule przedstawiono zagadnienie sterowania w silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym zasilanych dwupaliwowo - ON i LPG. Omówione zostały dotychczasowe rozwiązania i przedstawiono propozycję autorów opartą na autorskim sterowniku integrującym zadania sterowania klasycznym układem CR ze ster[...]
EN The article presents the problem of control of internal combustion ignition powered dually - diesel and LPG. Discusses existing solutions and presents a proposal based on the authors' copyright controller integrating control tasks CR classical system with the controller allows the dosage of LPG.
18
72%
Transport Problems
2018 T. 13, z. 2 59--67
EN The use of internal combustion engines increase environmental pollution and dependence on fossil fuels. The biodiesel fuel, which is renewable, more environment friendly, and cheaper, is a good alternative for diesel engines. The use of biodiesel fuel leads to a drop in diesel power and an increase [...]
19
72%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 2 60--67
EN The removal of NOx and particulate emissions in light-duty diesel vehicles will require the use of aftertreatment methods like Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) with urea and Lean NOx Trap (LNT) (Euro 6 and beyond). A new concept is the co[...]
20
71%
Journal of KONES
EN Results of modelling of thermal cycle of turbocharged compression ignition IC engine are presented. The object of investigation was a 6CT107 turbocharged auto-ignition internal combustion engine powered by diesel oil, installed on an ANDORIA-MOT 100 kVA/ 80 kW power generating set in a portable vers[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last